Печать


                                                                       

ГАДЯЦЬКА  РАЙОННА  РАДА

 

РІШЕННЯ

(Сорокова  позачергова  сесія сьомого скликання)

 

07  листопада  2018  року

 

 

 

Про внесення змін до Програми забезпечення виконання Гадяцькою районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень на 2018 рік

 

 

    Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  статті 91 Бюджетного кодексу України  та з метою створення умов для виконання районною державною адміністрацією делегованих їй  районною радою повноважень,  враховуючи подання районної державної адміністрації від 05.11.2018 № 01-25/548,

 

РАЙОННА РАДА  ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни до Програми забезпечення виконання Гадяцькою районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень на 2018 рік (далі - Програма), а саме, виклавши:

Паспорт Програми в новій редакції (додається).

пункти 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10 розділу 6 в новій редакції (додається).

  1. Районній державній адміністрації передбачати в районному бюджеті  кошти на  фінансування заходів Програми.
  2. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів і цін, соціально-економічного розвитку  регіону,  малого і середнього  бізнесу та управління  майном  (Цимбал А.Г).

 

 

 

 Голова

 районної ради                                                                     В. НІКІТЕНКО

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення районної ради

(Сорокова позачергова сесія сьомого скликання)

07 листопада 2018 року

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

Ініціатори розроблення Програми

Гадяцька  районна державна адміністрація

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Рішення сесії Гадяцької районної ради від 24.06.1998 року „Про делегування повноважень районній державній адміністрації”.

Розробник Програми

Гадяцька  районна державна адміністрація

Відповідальний виконавець Програми

Гадяцька районна державна адміністрація її управління та відділи

Учасники Програми

Гадяцька районна державна адміністрація її управління та відділи

Термін реалізації Програми

2018 рік

Перелік місцевих бюджетів які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет

Основні джерела фінансування Програми, районний бюджет, грн.

2847100,00 

 

  1. Фінансове забезпечення Програми

 

Програма забезпечення виконання Гадяцькою районною державною адміністрацією делегованих районною радою повноважень на 2018 рік фінансується за рахунок коштів районного бюджету.

Обсяг фінансування Програми становить 2847100,00  грн.


 

  1. Перелік заходів, обсяги фінансування Програми

 

№ п/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Зміст заходів Програми з виконання завдання

Виконавець

Термін виконання

Орієнтовані обсяги      фінансування

з районного бюджету, грн.

Очікувані

результати

 

1

Надання практичної допомоги органам міс-цевого самоврядування у здійсненні ними влас-них та делегованих повноважень з виїздом на місця.

Придбання паливномас-тильних матеріалів, запас-них частин до автомобіля та поточний ремонт авто-мобіля, послуги по перео-формленню автомобіля

Районна  державна адміністрація, її управління та відділи,   в т. ч.

Протягом 2018 року

453300

Набуття досвіду у здійс

ненні власних та деле-гованих повноважень органами місцевого самоврядування, забез-печення збалансованого економічного розвитку району

 

 

 

 

Апарат райдержадміністрації

 

329900

 

 

 

 

 

Управління соціально

го захисту населення

 

68400

 

 

 

 

 

Управління  агропро-мислового та еконо-мічного  розвитку

 

55000

 

 

2.

Надання методичної допомоги органам міс-цевого самоврядування у межах делегованих повноважень щодо удосконалення органі-зації їх роботи, вирішен

ня питань економічно-го, соціального та куль-турного розвитку

відповідних територій

Придбання паперу, конвертів, марок, канцелярського приладдя, бланків, підписка періодичної преси

Районна  державна адміністрація, її управління та відділи,  в т. ч.

Протягом 2018 року

166233

Вдосконалення діяль-ності шляхом впровад-ження нових методів та підходів у взаємодії райдержадміністрації

з іншими органами виконавчої влади та місцевого самовряду-вання, ефективне ви-користання трудових і фінансових ресурсів

 

 

 

 

Апарат

райдержадміністрації

 

84000

 

 

 

 

 

Малочисельні струк-турні підрозділи, що обслуговуються бух-галтерією   райдерж-адміністрації

 

30000

 

 

 

 

 

Фінансове управління

 

19300

 

 

 

 

 

Управління соціально

го захисту населення

 

9000

 

 

 

 

 

Управління  агропро-мислового та еконо-мічного  розвитку

 

22100

 

 

 

 

 

Відділ освіти

 

1833

 

 

3.

Підготовка інформацій

них, довідкових та ін-ших матеріалів щодо надання методичної та практичної допомоги з інформаційних та пра-вових питань проведен

ня навчань, семінарів, застосовуючи технічні засоби

Придбання комплектувальних виробів, поточний ремонт та технічне обслуговування комп”ютерної техніки та оргтехніки

Районна  державна адміністрація, її управління та відділи, в т. ч.

Протягом 2018 року

72000

Вдосконалення системи державного управління та місцевого самоврядування

 

 

 

 

Апарат

райдержадміністрації

 

18000

 

 

 

 

 

Малочисельні структурні підрозді-ли, що обслуговують-ся бухгалтерією   райдержадміністрації

 

15000

 

 

 

 

 

Фінансове управління

 

22000

 

 

 

 

 

Управління соціально

го захисту населення

 

10000

 

 

 

 

 

Управління  агропро-мислового та еконо-мічного  розвитку

 

7000

 

 

5.

Впровадження нових методів та підходів у взаємодії райдерж-адміністрації з іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування

Придбання  носіїв ключової інформації для зберігання ЕЦП ,  послуг програмного забезпечення та  супроводження

Районна  державна адміністрація, її управління та відділи, в т. ч.

Протягом 2018 року

37748

Вдосконалення діяль-ності шляхом впровад-ження нових методів та підходів у взаємодії райдержадміністрації

з іншими  державними органами

 

 

 

 

Апарат райдержадміністрації

 

25000

 

 

 

 

 

Малочисельні струк-турні підрозділи, що обслуговуються

бухгалтерією   райдержадміністрації

 

3000

 

 

 

 

 

Фінансове управління

 

2748

 

 

 

 

 

Управління соціально

го захисту населення

 

2500

 

 

 

 

 

Управління  агропро-мислового та еконо-мічного  розвитку

 

4500

 

 

7.

Забезпечення  охорони  та пожежної безпеки, зберігання архівних документів

Оплата послуг по охороні приміщення та оплату спос

терігання за пожежною ав-томатикою та технічне обс-луговування системи проти-пожежного захисту, прид-бання архівних стелажів, придбання вогнегасника

Районна  державна адміністрація, її управління та відділи,                         в т. ч.

Протягом 2018 року

60900

Забезпечення збереження документів матеріалів архіву та основних засобів

 

 

 

Апарат райдержадміністрації

 

7500

 

 

 

 

Малочисельні струк-турні підрозділи, що обслуговуються бухгалтерією   райдержадміністрації

 

28000

 

 

 

 

Фінансове управління

 

14400

 

 

 

 

Управління соціально

го захисту населення

 

11000

 

8.

Забезпечення сприятливих умов  у межах делегованих повноважень щодо удосконалення організації  роботи, вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій

Придбання меблів, жалю-зів, печаток, засобів освіт-лення, господарського ін-вентарю, пилососа, оплата послуг по обслуговуванню систем газопостачання, во-допостачання, теплопоста-чання, оплата електрое-нергії та природного газу, придбання лінолеуму, послуги по ремонту підлоги, сходів, козирка

Районна  державна адміністрація, її управління та відділи,  в т. ч.

Протягом 2018 року

478632

Виконання переданих районною радою пов-новажень, забезпече-ність розрахунків за придбані печатки, меб

лі, господарський ін-

вентар, оплати послуг по обслуговуванні системи газопостачан-ня, водопостачання, теплопостачання

 

 

 

Апарат райдержадміністрації

 

128570

 

 

 

 

Малочисельні струк-турні підрозділи, що обслуговуються бухгалтерією   райдержадміністрації

 

49000

 

 

 

 

Фінансове управління

 

34932

 

 

 

 

Управління соціально

го захисту населення

 

73430

 

 

 

 

Управління  агропро-мислового та еконо-мічного  розвитку

 

192700

 

10.

Оплата праці, нарахування на оплату праці

Проведення  стимулюю

чих виплат за захищеними статтями видатків, зокре-ма, на заробітну плату з нарахуваннями відповідно до постанови КМУ №787 від 09.11.2016 року «Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій»

Районна  державна адміністрація, її управління та відділи, в т. ч.

Протягом 2018 року

1362100

Забезпечення взаєморозуміння органів влади та населення, підвищення інформованості населення про їх діяльність

 

 

 

Апарат райдержадміністрації

 

459375

 

 

 

 

Малочисельні струк-

турні підрозділи, що обслуговуються бухгалтерією   райдержадміністрації

 

45435

 

 

 

 

Фінансове управління

 

155300

 

 

 

 

Управління соціально

го захисту населення

 

499150

 

 

 

 

Управління  агропро-мислового та еконо-мічного  розвитку

 

92600

 

 

 

 

Відділ освіти

 

55120

 

 

 

 

Відділ культури

 

55120

 

 

Разом

 

Районна  державна адміністрація, її управління та відділи, в т. ч.

 

2847100

 

 

 

 

Апарат райдержадміністрації

 

1207345

 

 

 

 

Малочисельні струк-турні підрозділи, що обслуговуються бухгалтерією   райдержадміністрації

 

188135

 

 

 

 

Фінансове управління

 

262400

 

 

 

 

Управління соціально

го захисту населення

 

687680

 

 

 

 

Управління  агропро-мислового та еконо-мічного  розвитку

 

380900

 

 

 

 

Відділ освіти

 

65520

 

 

 

 

Відділ культури

 

55120

 

                 

 

 

 

Заступник голови райдержадміністрації                                                                                О. Шаповал