ГАДЯЦЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

(Дев'ята позачергова сесія сьомого скликання)

 

24 червня 2016 року

 

Про внесення змін до районної

комплексної Програми соціального

захисту осіб з обмеженими фізичними

можливостями, учасників АТО,

мобілізованих та окремих пільгових

категорій населення на 2013-2020 роки

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до Законів України «Про внесення змін до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість», від 28 грудня 2014 року № 76-VІІІ «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», статті 91 Бюджетного кодексу України, з метою соціального захисту окремих пільгових категорій населення,  

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни в додаток 2 «Напрямки діяльності та заходи Програми», а саме: пп 8.1.2 п 8.1 районної комплексної Програми соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, учасників АТО, мобілізованих та окремих пільгових категорій населення на 2013-2020 роки викласти в новій редакції (додається).
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я       (Власенко О.М.).

                 

 

 

Голова

районної ради                                                                                                                                                                                         В. НІКІТЕНКО

 

 

Додаток

до рішення районної ради                          

(Дев’ята позачергова сесія сьомого скликання)

 

 

Ресурсне забезпечення

районної комплексної Програми соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, учасників АТО, мобілізованих та окремих пільгових категорій населення на 2013-2020 роки  

                                                                                                             тис.грн.                                                                                                                   

Обсяг коштів, які пропо-нується залучити на виконання Програми

2013

рік

2014

рік

2015

рік

2016

рік

2017 рік

2018

рік

2019

рік

2020

рік

Усього витрат       на вико-нання Прог-рами

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

284,69

806,66

1000,52

1356,287

414,53

425,735

438,935

458,035

5185,39

Державний бюджет

 

493,74

 

 

 

 

 

 

493,74

Обласний, районний, бюджет  

м. Гадяча

282,45

312,9

1000,5

1356,257

414,5

425,7

438,9

458,0

4689,207

Сільські бюджети

2,2

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Спонсорські кошти

0,04

0,02

0,02

0,03

0,03

0,035

0,035

0,035

0,245

 

Обсяг фінансування уточнюється щороку при формуванні проектів місцевих бюджетів на відповідний бюджетний період у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

 

 

 

Начальник управління

соціального захисту

населення райдержадміністрації                                             В. Ю. Тарасенко

 

 

 

Напрями діяльності та заходи

районної комплексної Програми соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, учасників АТО, мобілізованих та окремих пільгових категорій населення на 2013-2020 роки

                                                                                                                                                                                                                          

п/п

Назва напря- му діяльнос ті (пріори-тетні завдан-

ня)

Перелік заходів

Програми

 

Строк вико-нання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-

вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн.

Очікува-

ний

результат

Всього

У тому числі

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

8.1

 

 

Надання пільг з пос-луг зв’язку, інші, перед- бачені зако- законодавством пільги, компенса-ційні вип- лати за пільговий проїзд окремих категорій громадян

8.1.1.Компен-саційні вип- лати на піль- говий проїзд автомобіль-ним транс-портом окре-мим катего-ріям грома-дян

2016

Управлін-ня со-ціального захисту населення райдерж-адмініст-

рації, пе-

ревізники району

Районний бюджет,

бюджет

м. Гадяча

150,0

 

 

 

150,0

 

 

 

 

 

 

 

8.1.2 Інші пільги ветера- нам війни, особам, на яких поши-рюється чин- ність ЗУ «Про статус ветеранів війни, гаран- тії їх соціаль- ного захис-ту», особам, які мають особливі зас-луги перед Батьківщи-ною, вдовам та батькам померлих осіб

2016

Управлін-ня соціаль ного за- хисту на селення райдерж-адмініст-

рації

Районний бюджет, бюджет

м. Гадяча

 

62,457

 

 

 

62,457

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управління

соціального захисту населення

райдержадміністрації                                                                                                                         В. Ю. Тарасенко