ГАДЯЦЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

(П’ята сесія сьомого скликання)

 

26 лютого 2016 року

 

Про внесення змін та доповнень

до Положення про відділ

управління майном Гадяцької

районної ради

 

 

Відповідно до частини другої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, частини другої статті 106 Регламенту Гадяцької районної ради, затвердженого рішенням п’ятої сесії районної ради сьомого скликання від 26.02.2016, з метою приведення Положення про відділ управління майном Гадяцької районної ради до норм чинного законодавства,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА :

 

 1. Внести зміни та доповнення до Положення про відділ управління майном Гадяцької районної ради, затвердженого рішенням п’ятої сесії районної ради шостого скликання від 15.04.2011, виклавши його в новій редакції (додається).
 2. Начальнику відділу управління майном районної ради (Рябічіна І.Г.) провести реєстрацію Положення відповідно до норм чинного законодавства.
 3. Визнати таким, що втратило чинність рішення п’ятої сесії районної ради шостого скликання від 15.04.2011 «Про внесення змін та доповнень до Положення про відділ управління майном Гадяцької районної ради».

 

Голова

районної ради                                                                       В. НІКІТЕНКО

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ управління майном

Гадяцької районної ради

                 

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

 1. Відділ управління майном Гадяцької районної ради ( далі – відділ) утворено   рішенням   восьмої   сесії районної  ради п’ятого скликання від   17 липня 2007 року відповідно до четвертої, п’ятої частин статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

         Відділ є установою, підпорядкованою і підзвітною Гадяцькій районній раді.

1.1. Повна назва: відділ управління майном Гадяцької районної ради.

Скорочена назва: відділ управління майном.

1.2. Юридична адреса: 37300, Полтавська область, м. Гадяч,

вул. Гетьманська, 18.

 1. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, Указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Гадяцької районної ради, та цим Положенням.
 2. Основним завданням відділу є здійснення наданих районною радою повноважень по управлінню майном, що є у спільній власності територіальних громад району, реалізація державної та регіональної політики у сфері управління цим майном.
 3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. здійснює облік майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад району, веде його реєстр;

         4.2. здійснює надані районною радою в установленому порядку повноваження з управління майном підприємств, установ і організацій (далі – підприємств), заснованих на спільній власності територіальних громад району, зокрема:

готує пропозиції на розгляд районної ради про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств;

представляє на затвердження сесії районної ради статути (положення) підприємств, контролює їх дотримання;

вносить пропозиції районній раді щодо усунення виявлених порушень статутів (положень);

здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за підприємствами майна, готує оперативну інформацію та відповідні пропозиції районній раді, подає доповідні голові районної ради з даних питань;

виступає від імені районної ради засновником спільних підприємств, до статутних фондів яких передається майно, що перебуває у спільній власності територіальних громад району;

відповідно до Закону України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності ” вносить пропозиції власникам майна щодо відчуження у спільну власність територіальних громад району належного їм майна, а також розглядає питання про передачу майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад району, іншим власникам, готує пропозиції з цих питань на розгляд районної ради;

 

вносить пропозиції голові районної ради щодо персонального складу комісій з питань передачі об’єктів спільної власності територіальних громад району та подає документи з приймання-передачі майна на затвердження;

здійснює підготовку всіх необхідних документів, пов’язаних з продажем майна, та надсилає їх організатору аукціону для укладення   договору про проведення аукціону;

4.3. виступає орендодавцем  майна (будівель, споруд, приміщень, окремого індивідуально визначеного майна) та організовує проведення конкурсів на право оренди майна, що стоїть на його балансі, а також іншого майна, яке передане в оперативне управління підприємствам та перевищує площу переданого майна в оренду 200 кв.м. на одне підприємство; готує до розгляду районною радою питання щодо затвердження договорів управління майном, оренди, позички та додаткових угод до договорів майна спільної власності територіальних громад району;

4.4. погоджує договори оренди та позички майна спільної власності територіальних громад району (будівель, споруд, приміщень, окремого індивідуально визначеного майна), орендодавцями та позичкодавцями якого виступають підприємства, установи і організації за якими закріплене майно на праві господарського відання або оперативного управління;

4.5. готує до розгляду районною радою питання про розміщення на території району нових підприємств та інших об’єктів незалежно від форм власності;

4.6. аналізує розрахунки користувачів майном спільної власності територіальних громад району та економічні обґрунтування доцільності заходів по реконструкції, технічному переоснащенню, модернізації та капітальному ремонту основних фондів і вносить районній раді узгоджені пропозиції щодо їх фінансування;

4.7. бере участь у розробленні програм приватизації майна спільної власності територіальних громад району, які виносяться на розгляд сесії районної ради;

4.8. здійснює методичне керівництво з питань управління майном спільної власності територіальних громад району та підтримує зв’язки   з міською і сільськими радами, які самостійно здійснюють правомочності щодо управління майном комунальної власності міста і сіл, а також з органами управління майном територіальних громад сіл, селищ, міст області та інших районів області;

4.9. готує проекти рішень про укладання та розірвання контрактів з керівниками підприємств, установ, організацій, які перебувають в управлінні Гадяцької районної ради; здійснює контроль за виконанням показників, передбачених такими контрактами; веде облік всіх укладених контрактів;

4.10. вирішує інші питання, віднесені діючим законодавством до його компетенції.

 1. Відділ має право:

5.1. залучати спеціалістів підприємств, об’єднань громадян ( за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

5.2. одержувати в установленому порядку від підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

5.3. ініціювати скликання районною радою в установленому порядку нарад з питань, що належать до його компетенції.

 1. Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами районної ради та районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, а також підприємствами та об’єднаннями громадян.
 2. Відділ веде у встановленому порядку діловодство та архів, подає у відповідні інстанції фінансові і статистичні звіти.
 3. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється із займаної посади сесією районної ради за поданням голови.
 4. Начальник відділу:

здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, визначає ступінь відповідальності працівників відділу;

затверджує посадові інструкції працівників відділу;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання відділу;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу.

 1. Накази начальника відділу, у разі порушення прав громадян, представницьких органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, можуть бути оскаржені в судовому порядку, або скасовуються районною радою.
 2. Відділ утримується за рахунок коштів районного бюджету. Штатну чисельність, кошторис витрат на утримання відділу затверджує районна рада.
 3. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в управлінні Державного казначейства в Гадяцькому районі, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням, кутовий та інші штампи.
 4. Відділ припиняє свою діяльність (ліквідовується, реорганізується) за рішенням районної ради та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

 

 

Начальник відділу управління

майном районної ради                                                            І.Г.Рябічіна