ГАДЯЦЬКА РАЙОННА РАДА

 

РІШЕННЯ

(П’ята сесія сьомого скликання)

 

26 лютого 2016 року

 

Про Програму забезпечення виконання Гадяцькою районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень на 2016 рік

 

 

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 91 Бюджетного кодексу України та з метою створення умов для виконання районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень,

 

                                 РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Програму забезпечення виконання Гадяцькою районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень на 2016 рік ( далі - Програма), що додається.
  2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації, передбачати в районному бюджеті кошти на фінансування заходів Програми.
  3. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів і цін,соціально-економічного розвитку регіону, малого і середнього бізнесу та управління майном (Цимбал А.Г).

 

 

 

Голова

районної ради                                                                В.П. НІКІТЕНКО

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А

забезпечення виконання Гадяцькою районною

державною адміністрацією делегованих їй

районною радою повноважень на 2016 рік

 

 

  1. Загальна характеристика Програми

 

Програма розроблена з метою створення умов для виконання Гадяцькою районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні» та для покращення системи державного управління, місцевого самоврядування, підвищення рівня та авторитету державної служби, діяльності управлінь та відділів, органів державної виконавчої влади в Гадяцькому районі.

 

  1. Обґрунтування необхідності прийняття Програми

 

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма забезпечення виконання Гадяцькою районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень на 2016 рік (далі – Програма) створена у відповідності до статей 14, 15, 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», частини 1 статті 44, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні.

Відповідно до п. 1 ст. 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням сесії Гадяцької районної ради від 24.06.1998 року «Про делегування повноважень районній державній адміністрації», делеговано Гадяцькій районній державній адміністрації   ряд повноважень .

Райдержадміністрація контролює виконання делегованих повноважень міською та сільськими радами, розглядає та враховує у своїй діяльності пропозиції органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад.    

Працівники райдержадміністрації беруть участь у роботі сесій рад, засіданнях виконкомів, інших заходах, ініційованих органами місцевого самоврядування.
          Хід виконання актів законодавства, районних програм, розпоряджень голови райдержадміністрації регулярно розглядається на засіданнях колегії, розширених нарадах у голови райдержадміністрації, нарадах, семінарах за участю керівників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

Працівниками райдержадміністрації з метою надання методичної допомоги посадовим особам місцевого самоврядування готуються методичні рекомендації з питань організації роботи міської та сільських рад, зокрема: типові інструкції з діловодства та номенклатури справ для міської сільських рад, типові регламенти роботи рад, форми бланків, довідок та інше. Постійно здійснюється розсилка міській, сільським, радам нових надходжень до чинного законодавства України.

Виконання даних заходів потребує певних фінансових витрат. Фінансування видатків на забезпечення райдержадміністрації паливно-мастильними матеріалами, канцелярськими товарами, послугами зв'язку, охорона та обслуговування приміщень, іншими послугами і т.д. – є недостатнім і тому потребує додаткового фінансування.

  1. Мета Програми

 

На підставі ст.44 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та Закону України «Про місцеві державні адміністрації» з метою покращення системи державного управління, подальшого розвитку місцевого самоврядування, підвищення рівня та авторитету органів виконавчої влади на місцях, розроблена програма забезпечення виконання Гадяцькою районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень на 2016 рік.

Програма полягає в покращенні системи державного управління, подальшому розвитку місцевого самоврядування, підвищенні рівня та авторитету органів виконавчої влади на місцях.

 

  1. Основні завдання Програми

 

Основними завданнями Програми є:

удосконалення системи державного управління, місцевого самоврядування, підвищення рівня та авторитету державної служби;

формування ефективної системи роботи апарату, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації для виконання делегованих їй повноважень згідно законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в Україні»;

контроль за виконанням делегованих районній державній адміністрації повноважень, удосконалення організаційної роботи по реалізації районних галузевих програм;

формування сучасної системи ідеології функціонування виконавчої влади і місцевого самоврядування, їх діяльності щодо забезпечення реалізації прав і свобод громадян, надання соціальних послуг;

організація нових засад державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

 

  1. Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання Програми дасть змогу:

забезпечити належне виконання делегованих повноважень;

домогтися більш збалансованого економічного і соціального розвитку району, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

забезпечити розвиток інвестиційної діяльності на території району;

поліпшити надання практичної та методичної допомоги органам місцевого самоврядування у здійсненні ними власних та делегованих повноважень;

налагодити взаємодію та співпрацю з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності;

впровадити нові методи та підходи у взаємодії райдержадміністрації з іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування;

налагодити партнерські зв’язки з органами місцевого самоврядування в Україні та за кордоном.

 

  1. Фінансове забезпечення Програми

 

Програма забезпечення виконання Гадяцькою районною державною делегованих районною радою повноважень на 2016 рік фінансується за рахунок коштів районного бюджету.

Обсяг фінансування Програми становить   210890,00 грн.

 


  1. 6. Перелік заходів, обсяги фінансування Програми

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Зміст заходів Програми з виконання завдання

Виконавець

Термін виконання

Орієнтова-ні обсяги       фінансування з район-ного бюд-жету, грн.

Очікувані результати

 

 

1

Надання практичної допомоги органам місцевого самоврядування у здійсненні ними власних та делегованих повноважень з виїздом на місця.

Придбання паливно-

мастильних матеріалів

Районна державна адміністрація

Протягом 2016 року

40000

Набуття досвіду у здійс

ненні власних та деле-гованих повноважень органами місцевого са-моврядування, забезпе-чення збалансованого економічного розвитку району

2

Надання методичної допо-моги органам місцевого са-моврядування у межах деле-гованих повноважень щодо удосконалення організації їх роботи, вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій.

Придбання па-перу, конвер-тів, марок,

канцелярсько-го приладдя, підписка періодичної преси

Районна   державна адмініст-рація, її управління та відді-ли, в т.ч: апарат райдержадміністрації,

відділи райдержадміністрації,

фінансове управління,

відділ агропромислового розвитку,

управління соціального захисту населення

Протягом 2016 року

41000

 

 

10000

 

7000

13000

 

1000

 

10000

Вдосконалення діяль-ності шляхом впровад-ження нових методів та підходів у взаємодії райдержадміністрації з іншими органами вико-навчої влади та місце-вого самоврядування, ефективне використан-ня трудових і фінансо-вих ресурсів

3.

Підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів щодо надання методичної та практичної допомоги з інформаційних та правових питань проведення навчань, семінарів, застосовуючи технічні засоби .

Придбання комплектую-чих, поточний ремонт та тех-нічне обслуго-вування ком-п'ютерної тех-ніки та оргтехніки

Районна   державна адмініст-рація, її управління та відді-ли в т. ч.:

апарат райдержадміністрації,

відділи райдержадміністрації,

управління соціального захисту населення,

відділ агропромислового розвитку  

Протягом 2016 року

21000

 

 

5000

 

5000

 

10000

 

1000

Вдосконалення систе-ми державного управ-ління та місцевого самоврядування

4.

Створення умов для ефек-тивної професійної діяль-ності органів виконавчої влади, налагодження парт-нерських зв’язків з органа-ми місцевого самовряду-вання в Україні   застосовую

чи технічні засоби, телеко-мунікаційні послуги електрозв’язку

Оплата послуг зв”язку

Районна   державна адміністрація, її управління та відділи, в т .ч.:

апарат райдержадміністрації

відділи райдержадміністрації

фінансове управління

управління соціального захисту населення

Протягом 2016 року

23320

 

 

2400

6000

7920

7000

Ефективна професійна діяльність, державних службовців, поширення власного і набуття євро

пейського досвіду у здійсненні делегованих повноважень

5.

Впровадження нових мето-дів та підходів у взаємодії райдержадміністрації з ін-шими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування

 

Придбання, супроводжен-ня програм-ного забезпечення

Районна   державна адмініс-трація, її управління та від-діли, в т. ч.

апарат райдержадміністрації

фінансове управління,

управління соціального захисту населення,

відділ агропромислового розвитку        

Протягом 2016 року

12970

 

 

6500

2270

 

2200

 

2000

Вдосконалення діяль-ності шляхом впровад-ження нових методів та підходів у взаємодії райдержадміністрації з іншими державними органами .

6.

Забезпечення

збалансованого економічного розвитку району, ефективного виростання фінансових ресурсів

Придбання послуг на пра-во користу-вання аналі-тично- інфор-маційною сис-темою„ Міс-цеві бюджети рівня міста, району „2006”

Районна державна адміністрація, її управління та відділи

В т.ч.

Фінансове управління

 

Протягом 2015 року

2200

 

 

 

2200

Забезпечення     органі-зації роботи фінансово-го управління по вико-нанню повноважень .

 

7.

Забезпечення охорони   та пожежної безпеки .

Оплата послуг по охороні приміщення та оплату спостерігання за пожежною автоматикою та технічне обслуговуван-ня системи протипожежного захисту

Районна державна адміністрація, її управління та відділи, т.ч.

Відділи адміністрації.

Фінансове управління

Управління соціального захисту населення

 

Протягом 2016 року

35400

 

 

13200

10200

 

12000

Забезпечення збере-ження документів ма-теріалів, архіву, та основних засобів.

8.

Забезпечення сприятливих умов межах делегованих повноважень щодо удоско-налення організації роботи, вирішення питань економіч-ного, соціального та куль-турного розвитку відповідних територій

Проведення розрахунків за спожиті енергоносії

Районна   державна адмініст-рація, її управління та відді-ли, в т.ч.

апарат райдержадміністрації

відділи райдержадміністрації

Управління соціального захисту населення

Протягом 2016 року

35000

 

 

5000

7000

 

23000

 

 

Разом

 

Районна   державна адмініст-рація, її управління та відді-ли, в т. ч.:

апарат райдержадміністрація

відділи райдержадміністрації

фінансове управління

управління соціального захисту населення

відділ агропромислового розвитку    

 

 

210890

 

68900

38200

35590

 

64200

 

4000

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

Ініціатори розроблення Програми

Гадяцька районна державна адміністрація

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Рішення сесії Гадяцької районної ради від 24.06.1998 року „Про делегування повноважень районній державній адміністрації”.

Розробник Програми

Гадяцька районна державна адміністрація

Відповідальний виконавець Програми

Гадяцька районна державна адміністрація її управління та відділи

Учасники Програми

Гадяцька районна державна адміністрація її управління та відділи

Термін реалізації Програми

2016 рік

Перелік місцевих бюджетів які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет

Основні джерела фінансування Програми, районний бюджет, грн.

210890,00