ГАДЯЦЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

(Тридцять шоста позачергова сесія шостого скликання)

 

 

15.05.2015

Про внесення змін до районної

комплексної Програми соціального

захисту осіб з обмеженими фізичними

можливостями, учасників АТО та

мобілізованих на 2013-2020 роки

 

 

Відповідно до Законів України «Про внесення змін до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість», Указів Президента України від 27.12.2005 № 1845/2005 «Про заходи щодо створення сприятливих умов для забезпечення соціальної, медичної та трудової реабілітації інвалідів» та від 01.06.2005 № 900/2005 «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями», постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 757 «Про затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації інвалідів»,

 

                                 РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни та доповнення в додаток 2 районної комплексної Програми соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, учасників АТО та мобілізованих на 2013-2020 роки, виклавши в новій                   редакції, що додається.

2. Затвердити Порядок організації відпочинку (з наданням оздоровчих послуг) демобілізованих військовослужбовців, які проходили службу в районах проведення антитерористичної операції та членів їх сімей (дружина (чоловік), неповнолітні діти) в 2015 році, що додається.

  1. 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення                     (Тарасенко В.Ю.)

    

 

Голова

районної ради                                                                     В. НІКІТЕНКО

 

Додаток

до рішення районної ради

(Тридцять   шоста  сесія шостого скликання)

 

 

Напрями діяльності та заходи

районної комплексної Програми соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями,

учасників АТО та мобілізованих на 2013-2020 роки

Додаток 2 до Програми доповнити розділом 6 такого змісту:

№ п/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікуваний результат

Всього

у тому числі за роками

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

  1. Соціальне супроводження учасників антитерористичної операції та членів їх сімей

6.1.

Організація від-починку (з на-данням оздоро-вчих послуг)   демобілізова-них військовос-лужбовців, які проходили вій-ськову службу в районах про-ведення анти-терористичної операції, та членів їх сімей (дружини (чоло

віка), неповно-літніх дітей)

6.1.1. Забезпечити організацію відпо-чинку (з наданням оздоровчих послуг) демобілізованих військовослужбов-ців, які проходили військову службу в районах проведення антитерористичної операції, та членів їх сімей (дружини (чоловіка), непов-нолітніх дітей) у санаторно-курор-тних закладах

2015

Районний центр   соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, сектор молоді та спорту рай-держадмініст-

рації, районний військовий комісаріат,

центральна районна лікарня, ПМСД

 

Обласний бюджет

 

 

 

 

 

95,0

 

 

 

 

 

Організація відпочинку (з наданням оз-

Доровчих пос луг) демобілі-зованих війсь- ковослужбов-ців, які прохо-

дили військову службу в райо-нах проведен-ня антитеро-ристичної опе-рації, та членів їх сімей (дру-жини (чолові-ка), неповно-літніх дітей)

 

 

 

6.1.2. Організувати культурно-мистець-кі заходи, бібліотеч-ні пункти, мистецькі виставки із залучен-

ням кращих колек-тивів позашкільних закладів та худож-ньої самодіяльності, майстрів народної творчості районів, похід (поїздки) до музейних закладів, забезпечивши без-коштовні тематичні екскурсії по експо-зиціях, проведення майстер-класів для дітей та дорослих за участю провідних майстрів народної творчості, виклада-чів дитячих музич-них шкіл для демо-білізованих військо-вослужбовців, які проходили війсь-кову службу в райо-нах проведення анти- терористичної операції, та членів їх сімей

2015

Відділ культури райдержадмініст-рації

Фінансування не потре-бує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. 

Забезпечення соціального супроводження демобілізова-них військовос-лужбовців, які проходили вій-ськову службу в районах про-ведення антите рористичної операції, та членів їх сімей (дружини (чоловіка), неповнолітніх дітей)

6.2.1. Забезпечити комплексне соціаль-не супроводження демобілізованих військовослужбов-ців, які проходили військову службу в районах проведення антитеро-ристичної операції, та членів їх сімей (дружини (чоловіка), непов-нолітніх дітей) за місцем постійного проживання

2015

Районний центр   соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, сектор молоді та спорту, райдержадмініст-рації, центральна районна лікарня, ПМСД, районний центр зайнятості, Гадяцький район-ний територіаль-ний центр соціаль ного обслугову-вання (надання соціальних пос-луг),міськсільви-конкоми

Фінансу

вання не потре-бує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виявлення та задоволення потреб учас-ників антите-

рористичної операції та членів їх сімей

 

 

6.2.2. Забезпечити соціальний супровід сімей демобілізова-них військовослуж-бовців, які проходи-ли військову службу в районах проведен-ня   антитерористич-ної операції, які опинилися в складних життє

вих обставинах

2015

Районний центр   соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, сектор молоді та спорту, райдержадміністрації, центральна районна лікарня, ПМСД,районний центр зайнятос-ті, Гадяцький ра-йонний терито-ріальний центр соціального обс-луговування (на-дання соціальних послуг), міськ-

сільвиконкоми

Фінансу

вання не потре-бує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3. Забезпечити проведення огляду

та надання медичної допомоги учасникам антитерористичної операції лікарями   загальної практики (сімейними лікаря-ми) центрів первин-ної медико-санітар-ної допомоги

2015

Центральна районна лікарня, ПМСД

Фінансу

вання не потре-бує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4. Забезпечити реабілітацію та пси-хологічну підтримку демобілізованих військовослужбов-ців, які   проходили військову службу в районах проведен-ня антитерористич-ної операції, та членів їх сімей

2015

Центральна ра-йонна лікарня, ПМСД, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді райдержадміністрації, Гадяцький районний терито-ріальний центр соціального обс-луговування (на-дання соціальних послуг)

Фінансу

вання не потре-бує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.5. Видавати нап-равлення на проте-зування осіб з числа учасників антитеро-ристичної операції

2015

Управління соці-ального захисту населення райдер жадміністрації

Фінансу

вання не потре-бує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.

Працевлаштування та профе-сійна реабіліта-ція учасників антитерористичної операції

6.3.1. Сприяти у працевлаштуванні громадян з числа учасників антитеро-ристичної операції та членів їх сімей, в тому числі залучен-ням до започатку-вання підприєм-ницької діяльності шляхом виплати допомоги по безро-біттю одноразово для організації влас-ної справи, здійснен ня соціального суп-роводу даної катего-рії громадян уперіод пошуку роботи

2015

Районний центр зайнятості

Фінансу

вання не потре-бує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сприяння пра-цевлаштуван-ню демобілізо-ваних військо-вослужбовців, які брали участь у анти-терористичній операції, їх адаптації до трудової діяльності

 

 

6.3.2.Стимулювати працевлаштування громадян з числа учасників антитеро-ристичної операції та членів їх сімей, яким надано статус безробітного, шля-хом надання робото-давцям компенсації фак-тичних витрат у розмірі єдиного внеску на загально-обов’язкове держав-не соціальне страху-вання у визначено-му Кабінетом Мініс-трів України порядку

2015

Районний центр зайнятості

Фінансу

вання не потре-бує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.3. Сприяти соці-ально-трудовій адаптації осіб з чис-ла учасників антите-рористичної опера-ції та членів їх сімей шляхом організації громадських робіт та інших робіт тим-часового характеру

2015

Районний центр зайнятості

Фінансу

вання не потре-бує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.4. Забезпечити соціальну підтримку та залучити до про-дуктивної праці гро-мадян з числа учас-ників антитерорис-тичної операції та членів їх сімей шля-хом проведення профорієнтаційної та психологічної підтримки щодо професійного само-визначення відпо-відно до потреб міс-цевого ринку праці

2015

Районний центр зайнятості

Фінансу

вання не потре-бує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.5. Сприяти у прискоренні працев-лаштування учасни-ків антитерористич-ної операції та чле-нів їх сімей шляхом організації профе-сійного навчання під замовлення ро-ботодавців за про-фесіями, спеціаль-ностями та напрям-ками підвищення кваліфікації, які ко-ристуються попитом на ринку праці, на базі навчальних зак-ладів,підприємств, організацій та установ

2015

Районний центр зайнятості

Фінансу

вання не потре-бує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.

Інформаційне забезпечення заходів з соціального супроводжен-ня учасників антитерористичної операції

6.4.1. Забезпечити формування через соціальні мережі, ЗМІ, радіо і телеба-чення активного діалогу з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,громадськими та благо-дійними організація

ми, громадськістю з питань соціально-правового забезпе-чення членів родин загиблих, поране-них, інвалідів, вете-ранів антитерорис-тичної операції

2015

Відділ організа-ційно-кадрової роботи апарату райдержадмі-ністрації спільно з редакцією газети «Гадяць-кий вісник», управління соціального захисту насе-лення райдерж-адміністрації, міськсільвикон-

коми

Фінансу

вання не потре-бує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висвітлення заходів соціального супроводження та соціального забезпечення учасників антитерорис-тичної операції та членів їх сімей

 

 

 

Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної ради

(Тридцять шоста сесія шостого скликання)

 

 

ПОРЯДОК
організації відпочинку (з наданням оздоровчих послуг) демобілізованих військовослужбовців, які проходили службу в районах проведення антитерористичної операції та членів їх сімей (дружина (чоловік), неповнолітні діти) в 2015 році

 

1. Цей Порядок визначає механізм організації відпочинку (з наданням оздоровчих послуг) демобілізованих військовослужбовців, які проходили службу в районах проведення антитерористичної операції та членів їх сімей (дружина (чоловік), неповнолітні діти) за рахунок коштів районного бюджету.

Порядок розроблений на виконання районної комплексної Програми соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, учасників АТО та мобілізованих на 2013-2020 роки, затвердженої рішенням двадцять третьої сесії районної ради шостого скликання від 19.07.2013 (в редакції рішення тридцять п’ятої сесії районної ради шостого скликання від 20.02.2015).

2. Гадяцький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводить закупівлю путівок на відпочинок (з наданням оздоровчих послуг) відповідно до Закону України ”Про здійснення державних закупівель” шляхом укладення угод із санаторно-курортними закладами.

Строк перебування демобілізованих військовослужбовців та членів їх сімей у санаторно-курортному закладі на відпочинку становить не більше 12 календарних днів.

  1. З метою забезпечення відпочинку (з наданням оздоровчих послуг) демобілізованих військовослужбовців, які проходили службу в районах проведення антитерористичної операції та членів їх сімей (дружина (чоловік), неповнолітні діти) Гадяцький районний військовий комісаріат після проведення демобілізації військовослужбовців передає їх списки із зазначенням місця проживання Гадяцькому районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

4. Гадяцький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводить обстеження сімей військовослужбовців з метою виявлення сімей, які потребують відпочинку (з наданням оздоровчих послуг).

5. Список військовослужбовців та членів їх сімей районний центр передає до Гадяцького центру первинної медико-санітарної допомоги з метою оформлення довідки для одержання путівки на відпочинок (з наданням оздоровчих послуг) форми № 070/о.

6. Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді забезпечує прийом заяв військовослужбовців та членів їх сімей із зазначенням періоду та профілю санаторно-курортного закладу.

До заяви додаються наступні документи:

  • копія паспорту (1, 2, 11 сторінки) військовослужбовця, дружини (чоловіка);
  • копія документа військовослужбовця, дружини (чоловіка), що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, виданого органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, - копію сторінки паспорта з такою відміткою);
  • копія посвідчення учасника бойових дій або довідка про участь в АТО;
  • довідка для одержання путівки на відпочинок (з наданням оздоровчих послуг) за формою № 070/о;
  • копія свідоцтва про одруження;
  • копія свідоцтва про народження;

7) згода на обробку та використання персональних даних військовослужбовця, дружини (чоловіка).

Зазначені документи не потребують нотаріального засвідчення. Копії документів засвідчуються керівником центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Оригінали документів мають зберігатися в центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді не менше ніж 3 роки.

7. Районний центр передає пакет документів по кожній сім’ї окремо до Гадяцької райдержадміністрації з метою комісійного розгляду та прийняття рішення щодо відпочинку (з наданням оздоровчих послуг).

8. Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводить безоплатне забезпечення путівками на відпочинок (з наданням оздоровчих послуг) кожного члена сім’ї військовослужбовця окремо.

9. Гадяцький центр первинної медико-санітарної допомоги забезпечує оформлення санаторно-курортних карт (форма №072/о) демобілізованим військовослужбовцям, які проходили службу в районах проведення антитерористичної операції та членам їх сімей (дружина (чоловік), неповнолітні діти).

10. Факт надання санаторно-курортними закладами послуг відпочинку (з наданням оздоровчих послуг) демобілізованим військовослужбовцям, які проходили службу в районах проведення антитерористичної операції та членів їх сімей (дружина (чоловік), неповнолітні діти) підтверджується зворотнім талоном путівки та актом про надання послуг.