ГАДЯЦЬКА РАЙОННА РАДА

 

РІШЕННЯ

(Двадцять дев’ята сесія шостого скликання)

                                        

  30.04.2014

Про порядок відчуження майна

спільної власності територіальних

громад міста і сіл Гадяцького району

 

 

Відповідно до статей 43, 60, абзацу другого і третього пункту 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 75, 78 Господарського кодексу України, з метою удосконалення порядку відчуження (продажу) майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про порядок відчуження майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів і цін, малого і середнього бізнесу та управління майном (Колодяжний О.В.).  

 

 

 

Голова районної ради                                                                   О. МІНЯЙЛО      

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення районної ради

(Двадцять дев´ята сесія шостого скликання)

 30.04.2014

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок відчуження майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району

 

Розділ 1. Загальна частина

1. Положення про порядок відчуження майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району (далі - Положення), розроблене відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Цивільного, Господарських кодексів України, Законів України “Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності”, “Про приватизацію державного майна”, “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”, “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, постанов Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 №1891 “Про затвердження Методики оцінки майна”, від 06.06.2007 №803 “Про затвердження Порядку відчуження об’єктів державної власності від 21.09.1998 №1482 “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності” та інших нормативно-правових актів щодо відчуження майна.

2. Положення визначає механізм та способи відчуження (продажу, передачі) майнових об’єктів, що належать до спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району.      

  1. Терміни, що вживаються у цьому Положенні, мають таке значення:

майно спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району (далі - Майно) - матеріальні активи, які відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами);

відчуження майна - передача права власності на майно юридичним або фізичним особам за процедурами та у спосіб, що передбачені цим Положенням;

об’єкт відчуження – нерухоме, окреме індивідуально – визначене майно, яке відповідно до чинного законодавства віднесено до основних засобів (фондів, в тому числі повністю зношених), щодо якого прийнято рішення ради про відчуження;

незалежна оцінка майна - процес визначення його вартості на дату оцінки, яка збігається з датою інвентаризації, за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна;

аукціон - спосіб продажу майна, за яким його власником стає покупець, що в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну;

організатор аукціону - юридична особа, яка визначається на конкурентних засадах в установленому Гадяцькою районною радою порядку;

початкова вартість продажу - визначена шляхом проведення незалежної оцінки, вартість, з якої розпочинається продаж майна;

покупець - юридична або фізична особа, що стала переможцем аукціону;

орган управління майном – відділ управління майном Гадяцької районної ради, до повноважень якого віднесено  забезпечення реалізації державної політики у сфері управління майном спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району; 

суб’єкт господарювання – підприємство, установа, організація за якими на праві господарського відання або оперативного управління закріплено майно спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району;

комісія районної ради – профільна постійна комісія Гадяцької районної ради, до повноважень якої належить розгляд питань з управління майном спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району. 

Інші терміни, які використовуються у цьому Положенні, вживаються у значенні, наведеному в актах законодавства, що регулюють питання правового режиму власності відповідного майна та питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.

4. Відчуження майна здійснюється шляхом:

продажу;

безоплатної передачі.

Відчуження майна може здійснюватися лише за умови врахування особливостей правового режиму окремого майна, наявності встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном.

5. Дія цього Порядку не поширюється на відчуження:

єдиних майнових комплексів комунальних підприємств спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району, їх структурних підрозділів;

майна, на яке в установленому чинним законодавством порядку встановлено заборону на відчуження;

майна, порядок відчуження якого визначається окремим нормативно-правовим актом;

майна, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації), але перебуває на їх балансі, і відчуження якого здійснюється шляхом приватизації;

майна, переданого в оренду у складі єдиних майнових комплексів підприємств спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району, організацій (їх структурних підрозділів).

 

Розділ 2. Прийняття рішення про відчуження майна

1. Ініціатором відчуження майна виступає Орган управління майном, Суб’єкт господарювання, які щорічно до 01 листопада подають районній раді пропозиції щодо об’єктів, які пропонуються для відчуження.

За рекомендаціями постійної комісії районної ради складається перелік майна, що підлягає відчуженню в наступний бюджетний рік, який затверджується сесією районної ради. Зміни до даного переліку можуть вноситися протягом року за рішенням районної ради.

На підставі затвердженого переліку Орган управління майном в місячний термін повідомляє суб’єкт господарювання про відчуження – продаж майна в наступному бюджетному році. Підготовка об’єктів до відчуження – продажу здійснюється Органом управління майном відповідно до Закону України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”.

2. Рішення про відчуження майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району приймається на пленарному засіданні районної ради за попередніми рекомендаціями комісії районної ради.

Рішення приймається лише за таких умов:

відчуження майна не обмежує провадження суб'єктом господарювання виробничої та іншої діяльності;

відповідно до економічних, технічних (або інших) показників подальше використання майна є неможливе та/або економічно недоцільне;

відчуження майна не впливає на цілісність майнового комплексу Суб'єкта господарювання або його структурного підрозділу;

відчуження майна, що не зазначене у пункті 5 Розділу 1, та відповідає вимогам, визначеним в пункту 4 розділу 1 цього Положення.

3. Для прийняття рішення про відчуження майна Орган управління майном подає до районної ради разом із клопотанням стосовно відчуження майна такі документи:

техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна;

         відомості про об'єкти основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, за даними бухгалтерського обліку на дату оцінки (додаток 1);

         акт інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження (додаток 2);

акт технічного стану майна, складений на дату оцінки та затверджений керівником суб'єкта господарювання;

відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, яке пропонується до відчуження.

Перелік документів може бути змінений за рішенням Органу управління майном.

4. Якщо ініціатором відчуження майна виступає Орган управління майном, то останній подає клопотання з пакетом документів, визначених п. 3 розділу 2 цього Положення до голови районної ради разом з проектом рішення. Голова направляє даний пакет документів на розгляд Комісії районної ради для надання рекомендацій щодо відчуження майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району.

Якщо ініціатором відчуження виступає Суб’єкт господарювання, то голова районної ради направляє попередньо подані документи до Органу управління майном для підготовки висновку щодо доцільності або недоцільності відчуження майна. В разі позитивного висновку Орган управління майном готує проект рішення районної ради для розгляду Комісії районної ради. В разі недоцільності відчуження майна - Орган управління майном надає районній раді обґрунтовану мотивовану відмову у відчуженні майна.

5. Відмова в наданні згоди на відчуження майна приймається у разі, коли:

майно, запропоноване до відчуження, не відповідає вимогам, встановленим абзацом третім  пункту 2 розділу 2 цього Положення;            

суб'єкт господарювання подав не в повному обсязі документи, передбачені цим Положенням, а також за наявності у документах суперечностей;                

техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна не містить необхідних економічних та технічних розрахунків, що підтверджують необхідність відчуження майна (зокрема визначення впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу, тощо);                             

за результатами рецензування звіт про вартість майна не відповідає вимогам нормативно-правових актів.

  1. У разі виявлення у документах недоліків (наявність суперечностей та/або неповної чи неточної інформації про майно, яке пропонується до відчуження) Орган управління майном пропонує Суб’єкту господарювання усунути протягом 10 робочих днів такі недоліки і подати доопрацьовані документи.

7. Документи, що надійшли після доопрацювання, а також первинний пакет документів, що відповідає вимогам цього Положення розглядаються Органом управління майном протягом 15 робочих днів з дати надходження документів у повному обсязі і у разі позитивного висновку надсилаються для розгляду на засіданні Комісії районної ради. Комісія районної ради розглядає питання і при позитивних висновках надає відповідні рекомендації.

 

Розділ 3. Оцінка майна, що пропонується до відчуження

1. Незалежна оцінка майна, що пропонується до відчуження, проводиться відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність”. 

2. Суб’єкт оціночної діяльності для відчуження майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району визначається Органом управління майном на конкурсній основі згідно Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого 30.10.2007 рішенням дев’ятої сесії п’ятого скликання Гадяцької районної ради.

3. Звіт про оцінку майна, рецензію на звіт про оцінку майна, що пропонується до відчуження, замовляє Орган управління майном.

Рецензування звітів про оцінку майна проводиться рецензентами, зазначеними у статті 13 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.

4. Висновок із звіту про вартість майна, складений   для   цілей
відчуження   шляхом продажу (для договору купівлі-продажу, оголошення умов продажу, у тому числі повторного продажу), що пропонується до відчуження, затверджується рішенням сесії Гадяцької районної ради не пізніше шести місяців з дати оцінки майна. У разі перевищення цього строку проводиться оцінка майна на нову дату.

Висновок про вартість майна (для договору купівлі-продажу) дійсний протягом шестимісячного строку від дати його затвердження на сесії районної ради.

5. Початкова вартість продажу майна встановлюється на підставі затвердженого сесією районної ради висновку про вартість такого майна.

6. Після проведення оцінки майна Суб'єкту господарювання забороняється вчиняти дії щодо об'єкта відчуження, які можуть призвести до зміни його вартості.

 

Розділ 4. Загальні вимоги щодо процедури відчуження майна

1. Відчуження майна здійснюється шляхом його продажу на аукціоні, який проводиться організатором аукціону.

Продавцем об’єктів відчуження майна спільної власності територіальних громад міста і сіл району є Гадяцька районна рада.

2. Для виконання рішення сесії районної ради щодо продажу майна на аукціоні Орган управління майном забезпечує укладення договору з юридичною особою, яка внесена Фондом державного майна України у порядку, визначеному чинним законодавством, до реєстру організаторів аукціонів по відчуженню майна.

3. Організатор аукціону визначається Органом управління майном на конкурсній основі відповідно до Положення про конкурсний відбір суб'єкта – організатора проведення аукціонів.

4. Дозвіл, наданий Гадяцькою районною радою, в формі рішення сесії районної ради на відчуження майна дійсний протягом одного року з дати прийняття відповідного рішення.

  1. Отримані внаслідок відчуження майна ко­шти зараховуються  до Гадяцького районного бюджету. Використання коштів здійснюється відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України.

Суб'єкти господарювання протягом 30 календарних днів з моменту відчуження майна зобов'язані подати Органу управління майном звіт за результатами відчуження (додаток 3).

 

Розділ 5. Підготовка до проведення аукціону

1. Підготовка до проведення продажу майна на аукціоні включає:

надання суб'єктом господарювання згоди на відчуження майна;

підготовку інформації про майно та умови його продажу;

проведення заходів щодо визначення потенційних покупців;

укладення договору з організатором аукціону.

2. Інформація про майно, що підлягає продажу, повинна містити такі відомості:

найменування об'єкта, його місцезнаходження, первісну (переоцінену) вартість та суму зносу;

відомості про майно (технічні характеристики, рік випуску тощо);

кадастровий номер та розмір земельної ділянки, право на яку переходить у зв’язку з набуттям права власності на майно (для нерухомого майна);

початкову вартість продажу майна (без урахування податку на додану вартість);

суму реєстраційного внеску, розмір якого не може перевищувати розміру одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, та суму гарантійного внеску у розмірі 10 відсотків від початкової вартості майна (без урахування податку на додану вартість), що повинні сплачуватися учасниками шляхом безготівкового перерахування;

номер рахунка організатора аукціону та реквізити банку, в якому відкрито рахунок для сплати реєстраційного та гарантійного внесків;

кінцевий строк прийняття заяви про участь в аукціоні;

час та місце ознайомлення з майном;

час та місце проведення аукціону;

адресу, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону.

3. Інформація про майно, що підлягає продажу на аукціоні, публікується не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати проведення аукціону в офіційному друкованому виданні районної ради “Гадяцький вісник”, а у разі необхідності –в інших засобах масової інформації.

4. Строк призначення аукціону не повинен перевищувати 6 місяців з дня затвердження висновку про вартість майна.

5. Аукціон припиняється і об'єкт знімається з аукціону на вимогу будь-кого з його учасників, суб'єкта управління, якщо:

не виконано вимоги щодо змісту інформації, передбаченої пунктом 2 розділу 5 цього Положення, та строку її опублікування;

не надано в установленому порядку згоди на відчуження об'єкта продажу;

не виконано вимоги Органу управління щодо способу відчуження майна, зміни початкової вартості.

 

Розділ 6. Умови участі покупців в аукціоні

1. В аукціоні можуть брати участь юридичні та фізичні особи, які е подали в установлений строк документи, необхідні для реєстрації як учасників, сплатили гарантійні та реєстраційні внески, та не перебувають у стані ліквідації (юридичні особи) чи банкрутства. 

2. Кінцевий строк прийняття заяв про участь в аукціоні - три дні до початку його проведення.

3. У разі якщо на аукціон з продажу майна надійшла заява від одного покупця, зазначений об’єкт може бути проданий безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни.

  Розділ 7. Проведення аукціону

1. Продаж майна на аукціоні здійснюється організатором аукціону на підставі договору з Органом управління майном. 

У договорі передбачається: 

строк проведення аукціону;

початкова вартість об'єкта продажу;

розмір і порядок виплати винагороди організатору аукціону;

взаємні зобов'язання, умови розірвання договору та відповідальність сторін;

інші умови.

2. Для проведення аукціону Орган управління майном подає його організаторові:

документи, які підтверджують надання згоди на відчуження майна;

інформацію про майно та умови його продажу;

пропозиції щодо строку проведення аукціону.

3. Для участі в аукціоні учасники одержують відповідні картки із зазначенням номера учасника, найменування майна (об'єкта/об'єктів), продаж якого здійснюється. 

На аукціоні можуть бути присутні представники Гадяцької районної ради та Органу управління майном (безоплатно) та інші особи (за плату, яка дорівнює сумі реєстраційного внеску). 

4. Аукціон проводиться безпосередньо ведучим (далі - Ліцитатор). До початку торгів ліцитатор повідомляє про майно, що підлягає реалізації, та умови його продажу. Початком торгів вважається момент оголошення початкової вартості продажу об’єкта. 

Якщо запропонована учасником аукціону ціна перевищує запропоновану ліцитатором, ліцитатор називає номер учасника і запропоновану ним ціну.

Кожна наступна ціна, запропонована учасниками на аукціоні, повинна перевищувати попередню не менш як на 10 відсотків початкової вартості майна.

Якщо протягом трьох хвилин після оголошення ціни не пропонується наступна ціна, ліцитатор одночасно з ударом молотка оголошує переможцем аукціону учасника, що запропонував найвищу ціну.

5. Під час аукціону ведеться протокол, до якого заносяться початкова вартість продажу об'єкта, пропозиції учасників аукціону, відомості про учасників аукціону, результат торгів (ціна продажу, відомості про фізичну або юридичну особу, що одержала право на придбання об'єкта).

Протокол підписується ліцитатором та переможцем аукціону (його представником).

6. У триденний строк після проведення аукціону протокол надсилається до Гадяцької районної ради для затвердження головою районної ради, або надання обґрунтованої відмови у такому затвердженні в разі порушення порядку проведення аукціону. Копії затвердженого протоколу чи рішення про відмову в його затвердженні видаються переможцю аукціону та організатору аукціону.

7. Аукціон вважається таким, що не відбувся, у разі: 

відсутності учасників;

порушення умов проведення аукціону відповідно до пункту 6 розділу 5 цього Положення;

коли після оголошення початкової вартості продажу учасники не висловлюють бажання придбати об'єкт за оголошеною початковою вартістю;

коли договір купівлі-продажу не було укладено протягом 30 календарних днів з дати затвердження протоколу аукціону.

Якщо аукціон не відбувся, організатор аукціону протягом п’яти робочих днів з дати призначення аукціону письмово повідомляє про це Органу управління майном.

8. Учасникам, що не перемогли в аукціоні, гарантійні внески повертаються протягом 10 робочих днів з дати затвердження протоколу аукціону.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу чи договору купівлі-продажу або не з’явився для його підписання протягом 30 днів з дати затвердження протоколу, позбавляється права на подальшу участь у придбанні такого майна. Сплачений такою особою гарантійний внесок не повертається і використовується відповідно до умов договору, укладеного між Органом управління майном та організатором аукціону.

У разі коли учасник (його представник) не з’явився на аукціон, сплачений ним гарантійний внесок не повертається і використовується відповідно до умов договору, укладеного між Органом управління майном та організатором аукціону.

Сплачені реєстраційні внески не підлягають поверненню.

Розділ 8. Погодження змін умов продажу на повторному аукціоні

  1. У разі коли майно не придбано, Гадяцька районна рада може прийняти рішення про повторний його продаж.

У разі повторного проведення аукціону можлива зміна умов продажу, включаючи початкову вартість. У цьому разі початкову вартість продажу може бути зменшено поетапно – до 10 відсотків на кожному аукціоні, але більше ніж на 30 відсотків.

2. У разі прийняття рішення про повторний продаж майна на аукціоні, яким передбачається зміна умов продажу, включаючи початкову вартість Орган управління майном для отримання згоди на повторний продаж разом із клопотанням подає до районної ради пакет документів:

інформацію про кількість проведених аукціонів;

документи, надані організатором аукціону, які підтверджують, що аукціон не відбувся;

пропозиції потенційних покупців (у разі наявності);

пропозиції щодо змін умов продажу майна, включаючи початкову вартість.

Інші умови проведення повторного аукціона здійснюються відповідно до цього Положення.

  1. Повторний аукціон проводиться за наявності не менш як одного учасника.

За наявності лише одного учасника об'єкт може бути продано за початковою вартістю.

У повторному аукціоні не може брати участь переможець попереднього аукціону, якщо ним не виконані умови договору купівлі-продажу.

У разі коли майно не продано на повторному аукціоні і прийнято рішення про продаж майна на наступному аукціоні, погодження змін умов продажу, включаючи початкову вартість, на такому аукціоні проводиться відповідно до вимог цього Положення.

 

Розділ 9. Розрахунки за придбане майно

1. Керівник Суб'єкта господарювання, на балансі якого перебуває об'єкт продажу, забезпечує збереження зазначеного майна до набуття покупцем права власності на придбаний об'єкт. 

2. Затверджений протокол є підставою для укладення протягом 10 днів договору купівлі-продажу між переможцем аукціону та Гадяцькою районною радою.

У договорі зазначаються: 

відомості про продавця та покупця;

найменування об'єкта і його технічна характеристика; 

ціна продажу об'єкта на аукціоні;

взаємні зобов'язання Гадяцької районної ради і покупця; 

момент передачі об'єкта продажу покупцю (після сплати коштів у повному обсязі за придбане майно); 

номери поточних рахунків; 

порядок розрахунків за придбане майно; 

кадастровий номер та розмір земельної ділянки, право на яку переходить у зв’язку з набуттям права власності на майно (для нерухомого майна);

інші умови, передбачені законодавством.

До договору купівлі-продажу додається затверджений протокол аукціону. 

3. Договір купівлі-продажу є підставою для внесення коштів на рахунки, як оплату за придбане майно.

Покупець зобов'язаний оплатити придбане майно протягом 30 календарних днів з дати підписання договору купівлі-продажу. Строк оплати може бути продовжено ще на 30 календарних днів за умови сплати не менш як 50 відсотків ціни продажу об'єкта. 

4. Суб'єкт господарювання здійснює у встановленому порядку передачу майна покупцю тільки після сплати ним коштів у повному обсязі за придбане майно шляхом укладення акта приймання-передачі. 

5. Суб'єкт господарювання у 10-денний строк після передачі майна подає Органу управління майном відомості про факт передачі.

Розділ 10. Відчуження майна шляхом безоплатної передачі

1. Ініціатива щодо передачі об'єктів права державної та комунальної власності може виходити відповідно від органів, уповноважених управляти даним майном, інших самоврядних організацій, яким передано в користування це майно, місцевих органів виконавчої влади, відповідних органів місцевого самоврядування.

 2. Для розгляду питань безоплатної  передачі майна необхідно подати такі документи:

обгрунтоване клопотання підприємства про передачу майна;

згоду організації, яка приймає це майно на свій баланс (якщо майно передається у власність територіальної громади – рішення відповідної ради);

відомість розрахунку вартості майна згідно з даними бухгалтерського обліку.

  1. Безоплатна передача цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів, нерухомого майна (будівель, споруд, у тому числі об'єктів незавершеного будівництва, приміщень), окремо індивідуально визначеного майна з державної до комунальної власності та навпаки, а також від одних суб'єктів комунальної власності до інших здійснюються таким чином:

з державної власності у спільну власність територіальних громад міста і сіл Гадяцького району – на підставі рішень Кабінету Міністрів України, органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних   організацій   за   погодженням   з   Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Мінфіном і Фондом державного майна за наявності відповідного рішення (згоди) районної ради;

із спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району у державну власність – на підставі рішень районної ради за наявності згоди Кабінету Міністрів України або органів, уповноважених управляти державним майном  (щодо  окремого індивідуального визначеного майна);

із спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району у комунальну власність відповідних територіальних громад – на підставі рішень районної ради та згоди відповідного органу місцевого самоврядування;

в межах спільної власності територіальних громад сіл та селища району - на підставі рішення районної ради.

  1. 4. Передача проводиться разом з відповідною технічною документацією (інвентарна справа, акт прийняття в експлуатацію, плани зовнішніх мереж та інше в разі її наявності), а також документів, що встановлюють право власності на нього, для об'єктів незавершеного будівництва – з проектно-кошторисною документацією.

Разом з житловим фондом передаються вбудовані і прибудовані приміщення, зовнішні мережі електро-, тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення, а також будівлі, призначені для обслуговування цього фонду (бойлерні, котельні, каналізаційні та водопровідні споруди, обладнання тощо).

  1. 5. Передача вважається здійсненою після підписання акту приймання-передачі та затвердження його головою районної ради або керівником представника приймаючої сторони. Комісія по прийому-передачі майна утворюється наказом або розпорядженням керівника приймаючої сторони. Голова районної ради направляє представників до складу комісії з приймання-передачі майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району.

Типовий акт приймання-передачі майна затверджується рішенням сесії районної ради (додаток 4).

Акт приймання-передачі складається в 3-х примірниках, один із яких  подається до Органу управління майном.

Розділ 10. Прикінцеві положення

  1. Гадяцька районна рада забезпечує у межах своїх повноважень та відповідно до законодавства здійснення контролю за використанням коштів, що надійшли від продажу майна, та за дотриманням порядку відчуження майна.

2. Рішення про надання згоди органу управління майном на відчуження майна дійсне до закінчення строку дії затвердженого висновку про вартість такого майна.

3. Спори, що виникають у процесі відчуження майна відповідно до цього Положення, вирішуються у порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

 

Начальник відділу управління

майном районної ради                                                              І. Рябічіна

 

 

Додаток 1 до Положення (п.3 р.2)

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ


Керівник суб'єкта господарювання
______     _______________
(підпис) (ініціали та прізвище)
__ ____________ 20__ р.
М.П.

 

ВІДОМОСТІ
про об'єкти основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження на ___ ________ 20__ р.

Наймену-вання об'єкта

Рік випуску (побудови)

Номер об'єкта

Інформація про проведення модернізації, модифікації, добудови, дообладнання, реконструкції

Вартість здійснених капітальних інвестицій (гривень)

Первісна (переоці-нена) вартість (гривень)

Сума нарахова-ного зносу (гривень)

Балансова (залишкова) вартість (гривень)

Дані про дорого-цінні метали*

інвентарний

заводський

паспортний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

_______
* Подаються у разі їх наявності за кожним інвентарним об'єктом.

 

 

 

Головний бухгалтер
суб'єкта господарювання

________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

 

Додаток 2 до Положення (п.3 р.2)

 

 

 

ЗАВЕРДЖУЮ


Керівник суб'єкта господарювання
________   _________________
(підпис)   (ініціали та прізвище)
_____ ____________ 20__ р.
   М.П.

       

 

 

АКТ
інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження

______________________________________________________________________________________________________________________
(найменування об'єкта (суб'єкта господарювання, цеху, дільниці тощо), де проводилась інвентаризація, та його місцезнаходження)

 

На підставі наказу (розпорядження) від ___ _________ 20__ р. №____ комісією у складі _________________________________________________________________________________________________
                 (посада, ініціали та прізвище членів комісії)

_________________________________________________________________________________________________
проведено інвентаризацію основних засобів, які пропонуються до відчуження і відображаються на субрахунку № ___ на ___________ 20__ р.

 

Інвентаризацію почато

 

___ ____________ 20__ р.

 

Інвентаризацію закінчено

___ ____________ 20__ р.

 

 

 

 

Продовження додатка 2 до Положення (п.3 р.2)

 

 

Під час інвентаризації встановлено:

Наймену-вання об'єкта

Рік випуску

Номер об'єкта

Обліковується на ___ ____________ 20__ р.

Примітка

Інвентар-ний

Заводсь-кий

Паспорт-ний

фактично виявлено

за даними бухгалтерського обліку

кількість

первісна (переоцінена) вартість (гривень)

кількість

первісна (переоцінена) вартість (гривень)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

Усього:

а) загальна кількість одиниць, фактично ________________________________________
                                                                                               (словами)
б) на суму (гривень) фактично _________________________________________________
                                                                                   (словами)

Голова комісії

_____________
(посада)

________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

Члени комісії:

_____________
(посада)

________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

_____________
(посада)

________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

 

 

Додаток 3 до Положення (п.5 р.4)

 

ЗВІТ
за результатами відчуження та використання коштів, отриманих від продажу майна

 

Найме-нування, місцез-наход-ження суб'єкта госпо-дарю-вання

Найме-нуван-ня, ін-вентар-ний но-мер об'єкта продажу

Найме-нування суб'єкта управ-ління, який надав згоду на відчу-ження

Номер

і дата прий-

няття доку-мента, яким нада-но згоду

на відчу-ження

Найме-нуван-

ня, міс-цезна-ход-ження органі-затора аукціо-ну, біржі

Підстави, з яких аукціон не відбувся

Наймену-вання суб'єкта управління, який надав згоду на зменшення початкової вартості, номер і дата прийняття документа

Підстави для змен-шення почат-кової вартості, розмір зменшен-ня (від-сотків)

Наймену-вання, місцезна-ходження покупця

Номер, дата реєстрації договору купівлі-продажу

Вартість майна за результа-тами неза-лежної оцінки (почат-кова вар-тість з ураху-ванням податку на додану вартість) (гривень)

Початкова вартість з урахуван-ням по-датку на додану вартість

та розміру її змен-шення (гривень)

Сума коштів, отриманих від продажу, номер рахунка

Використання коштів згідно з техніко-економічним обґрунтуванням

Фактичне використання коштів

призна-чення

сума

призна-чення

сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта
господарювання

______________
     (підпис)

____________________________
         (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

______________

     (підпис)

____________________________

        (ініціали та прізвище)

М.П

 

Додаток 4 до Положення

(п.5 р.9)

                            

 

АКТ
приймання-передачі

Комісія, створена відповідно до _________________________________

__________________________________________________________________
       (назва документа, на підставі якого створена комісія)
у складі _________________________________________________________
             (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
"___"____________ 19___р. провела обстеження об'єкта передачі
за адресою:

_________________________________________________________________,
який належить____________________________________________________,
                 (найменування підприємства, установи та організації, що передає)

і передається ___________________________________________________.
                      (найменування підприємства, установи та організації, що приймає)

 

Комісія встановила:
1. До складу об'єкта передачі входять: ___________________________________
                                                                 (перелік облікових одиниць згідно з балансом)

____________________________________________________________________
2. Загальні відомості:
рік введення в експлуатацію _________________________
група капітальності ________________________________
будівельний об'єм (загальний) ________________________куб. м
площа забудови (загальна) ___________________________кв. м
площа земельної ділянки _____________________________га
корисна площа приміщень в будівлях    

виробничого призначення   __________________________кв. м
корисна   площа приміщень в будівлях невиробничого
призначення________________________________________кв. м
загальна площа житлового будинку____________________кв. м,
кількість квартир ___________________________________

3. Інженерне обладнання об'єкта передачі:

водопроводи з довжиною мереж________________________пог. м
каналізація з довжиною мереж_________________________пог. м
центральне опалення з довжиною мереж ________________пог. м
у тому числі:

Продовження додатка 4

до Положення

(п.5 р.9)

 

 

від власної котельні з довжиною мереж ____________________ пог. м
від групової котельні з довжиною мереж ___________________ пог. м
від ТЕЦ з довжиною мереж _______________________________ пог. м
найбільше теплове навантаження: на опалення ______________ Г/кал
на гаряче водопостачання ________________________________ Г/кал
на вентиляцію__________________________________________ Г/кал

електроосвітлення з довжиною мереж______________________ пог. м
газопостачання з довжиною мереж_________________________ пог. м
стаціонарні електроплити_________________________________ штук
телефонізація з довжиною мереж __________________________ пог. м
радіофікація з довжиною мереж ___________________________ пог. м

 

4. Вартість основних фондів:
відновна вартість _______________________________________ тис. грн.
залишкова вартість _____________________________________ тис. грн.

5. Результати огляду та випробувань _________________________________

__________________________________________________________________

6. Пропозиції комісії _______________________________________________

__________________________________________________________________

7. Разом з об'єктом передається технічна документація: __________________

__________________________________________________________________

8. До акта приймання-передачі додається: 1. ______________________
                                                                               2. ______________________
                                                                            3. ______________________

Голова комісії

 

Члени комісії  

______________________

______________________

_____________________

_____________________

 

"___"_____________ 20__ р.