ГАДЯЦЬКА РАЙОННА РАДА

 

РІШЕННЯ

(Двадцять дев’ята сесія шостого скликання)

  30.04.2014                                     

 Про порядок передачі в безоплатне

користування (позичку) майна

спільної власності територіальних

громад міста і сіл Гадяцького району

 

 

З метою забезпечення ефективних майнових відносин у сфері майна, що належить до спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району, керуючись статтями 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, главою 60 Цивільного кодексу України, рішенням шостої сесії районної ради шостого скликання від 15.07.2011 “Про заходи по забезпеченню управління об’єктами спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району”,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про порядок передачі в безоплатне користування (позичку) майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького (додається).

2. Затвердити Типовий договір безоплатного користування (позички) майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району (додається).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів і цін, малого і середнього бізнесу та управління майном (Колодяжний О.В.).  

 

 

 

Голова районної ради                                                                   О. МІНЯЙЛО      

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення районної ради

(Двадцять дев'ята сесія шостого скликання)

   30.04.2014

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок передачі в безоплатне користування (позичку) майна
спільної власності територіальних громад міста
і сіл Гадяцького району

 1. Загальні положення

1. Це Положення розроблене відповідно до вимог ст. 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, глави 60 Цивільного кодексу України.

2. Положення передбачає створення єдиного механізму передачі майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району в безоплатне користування (позичку). Безоплатне користування (позичка) – засноване на договорі безоплатного користування майном підприємством, установою чи організацією, відповідно до вимог чинного законодавства

3. Об’єкти позички – нерухоме майно (будівля, споруда, приміщення, частина приміщення), індивідуально визначене рухоме майно (засоби виробництва, транспорту, офісне майно та ін.).

 1. Позичкодавцями майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району виступають:

а) районна рада:

на цілісні майнові комплекси підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів спільної власності територіальних громад міста і сіл району;

на нерухоме та індивідуально визначене майно, що знаходиться безпосередньо на балансі районної ради;

б) підприємства, організації, установи спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району, яким передано майно в оперативне управління або господарське відання:

на окремі споруди, будівлі, майнові комплекси структурних підрозділів, окремі приміщення (при наданні дозволу сесією районної ради на позичку конкретно визначеного майна);

на окреме індивідуально визначене майно, що перебуває у них на балансі (за розпорядженням або наказом керівника структурного підрозділу, підприємства, установи, організації з подальшим погодженням договору з відділом управління майном районної ради).

5. Користувачем майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району можуть бути юридичні особи.


 1. Порядок розгляду заяв, клопотань та передачі майна спільної

власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району

в безоплатне користування (позику)

1. Відділ управління майном Гадяцької районної ради (надалі - Орган управління майном) веде облік і реєстрацію нерухомого майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району, що не використовується і може бути надане в позичку (далі – об’єкти позички), обстежує об’єкти позички, подає пропозиції голові районної ради щодо можливості надання об’єктів в позичку.

Ініціатором передачі майна в безоплатне користування (позичку) також може виступати підприємство балансоутримувач, щодо майна, яке не використовується за призначенням, є економічно невигідним для утримання, а також відсутні бажаючі отримати його в оренду.

 1. Юридична особа, яка виявила бажання отримати в позичку майно, яке є на балансі районної ради, звертається з обґрунтованою заявою до районної ради. Якщо нерухоме майно спільної власності знаходиться на балансі підприємства, установи, організації, заяви можуть бути подані їх керівникам.

До заяви додається:

копію Статуту (Положення), копію свідоцтва про державну реєстрацію, копію довідки про включення до єдиного державного реєстру.

3. Керівники підприємств, установ, організацій, за якими закріплене майно спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району на праві господарського відання або оперативного управління звертаються до районної ради з клопотанням щодо надання дозволу виступати позичкодавцем конкретно визначеного нерухомого майна, яке є у них на балансі, вказавши мету та необхідність позички.

До клопотання додаються копії заяв, що надійшли до керівника підприємства, установи, організації від юридичних осіб щодо наміру укласти договір безоплатного користування (позички).

У разі необхідності районна рада має право вимагати копію технічних паспортів на нерухоме майно.

4. Голова районної ради або заступник направляє попередньо розглянуті клопотання щодо отримання дозволу виступати позичкодавцем та заяви на позичку нерухомого майна з пакетом документів органу управління майном для підготування висновку щодо доцільності або недоцільності передачі майна в позичку. В разі позитивного висновку орган управління майном готує проект рішення сесії районної ради передає пакет документів на розгляд постійній комісії районної ради. В разі висновку про недоцільність передачі в позику - лист голові районної ради та керівнику підприємства ініціатора з обґрунтованою мотивованою відмовою в позичці майна.

Постійна комісія розглядає питання і при позитивних висновках передає проект рішення на розгляд чергової сесії районної ради.


 1. 3. Порядок укладання, припинення та розірвання договорів

безоплатного користування (позички) майна

1. Підставою для укладання головою районної ради, або керівником підприємства, установи, організації договору безоплатного користування (позички) на об’єкт, або змін до діючого договору є рішення районної ради про надання дозволу:

на укладання договору або змін до договору безоплатного користування (позички) на майно, що знаходиться на балансі районної ради;

виступати позичкодавцем конкретно визначеного нерухомого майна, що знаходиться на балансі підприємств, установ, організацій, за якими закріплене на праві господарського відання або оперативного управління майно спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району.

В міжсесійний період договори або додаткові угоди про зміни до договору безоплатного користування (позички) можуть бути укладені головою районної ради відповідно до висновку постійної комісії та відповідно до розпорядження голови з наступним затвердженням на черговій сесії районної ради.

 1. 2. Договори безоплатного користування (позички) або зміни до них вважаються укладеними з моменту їх підписання сторонами.

3. В разі коли позичкодавцем виступають підприємства, установи, організації, за якими закріплене майно спільної власності на праві господарського відання або оперативного управління, договори позички або зміни до них підлягають обов’язковому погодженню керівником органу управління майном.

Договір безоплатного користування (позички) укладається в трьох екземплярах: 1-й – позичкодавцю, 2-й – користувачу, 3-й – органу управління майном.

 1. Передача об’єкта позички здійснюється в термін встановлений сторонами і оформляється актом приймання - передачі.

Акт приймання-передачі підписується уповноваженими представниками сторін і є обов’язковим додатком до договору безоплатного користування (позички).

5. Договір позички припиняється в разі:

закінчення строку договору;

продажу об’єкту позички за рішенням сесії районної ради;

банкрутства користувача;

письмового попередження однієї сторони договору позички іншій стороні про відмову від договору (за місяць - у разі позички індивідуально визначеного рухомого майна, за два місяці - при позичці нерухомого майна, за сім днів - якщо майно потребує особливого догляду, зберігання до його повернення), якщо інше не передбачено договором безоплатного користування (позички);

у разі ліквідації користувача;

знищення об’єкта позички.

6. Договір безоплатного користування (позички) може бути розірвано за згодою сторін.

 1. У разі припинення договору чи дострокового його розірвання користувач зобов’язаний повернути позичкодавцеві об’єкт позички, про що складається акт прийому-передачі. Якщо користувач допустив погіршення стану об’єкта позички або його руйнування, він повинен відшкодувати позичкодавцеві збитки, якщо не доведено, що це сталося не з його вини.
 2. Укладений сторонами договір безоплатного користування (позички) повинен відповідати типовому договору, який затверджується сесією районної ради (додаток).

 

 1. 4. Поліпшення нерухомого майна
 2. 1. Користувач має право за погодженням з позичкодавцем, якщо інше не передбачено договором безоплатного користування (позички), за рахунок власних коштів здійснювати капітальний ремонт, реконструкцію, технічне переоснащення, поліпшення майна.

2. За попереднім погодженням з Власником майна, у разі виникнення потреби в користувача на виконання перепланування або реконструкції нерухомого майна, користувачем за власні кошти виготовляється проектно-кошторисна документація та експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, який подається на розгляд профільної постійної комісії районної ради.

3. Дозвіл на виконання таких робіт надається рішенням сесії районної ради. Витрати, пов’язані з такою реконструкцією, користувачу не повертаються.

 1. Здійснення поліпшення нерухомого майна проводиться з врахуванням вимог чинного законодавства.

 2. 5. Порядок реєстрації, обліку дозволів на позичку,

договорів безоплатного користування (позички) та контроль за дотриманням умов договорів

 1. Орган управління майном (відділ управління майном Гадяцької

районної ради):

реєструє укладені договори безоплатного користування (позички) на нерухоме та індивідуально визначене рухоме майно;

веде облік наданих дозволів на позичку, договорів безоплатного користування (позички);

здійснює контроль за дотриманням договорів безоплатного користування (позички).

 Начальник відділу управління

майном Гадяцької районної ради                                              І. Рябічіна

                                                            
Додаток до Положення (п.8 р.3)

                                                                                

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

безоплатного користування (позички) майна спільної власності

територіальних громад міста і сіл Гадяцького району


“____”___________20__ року                                                                    м. Гадяч

 

__________________________________________(надалі - Позичкодавець) в особі ____________________________________________, який діє на підставі ______________, з однієї сторони, та ____________________________________ (надалі - Користувач), в особі ____________________________________, який діє на підставі __________________ з другої сторони, (надалі - Сторони), уклали цей Договір позички (надалі - Договір) про наступне.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Позичкодавець зобов’язується передати, а Користувач прийняти у безоплатне користування згідно з актом приймання-передачі (нерухоме чи рухоме майно) (надалі - майно), що розміщене в ________________________, яке є спільною власністю територіальних громад міста і сіл району та перебуває на балансі _______________________________________________________.

 1. МЕТА ДОГОВОРУ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ

2.1.Об’єкти позички за даним Договором використовуються Користувачем для __________________________________________ з метою __________________________.

 

 1. ОБОВЯЗКИ СТОРІН

2.1.Позичкодавець зобов’язується передати Користувачеві вищевказане майно, згідно акту приймання – передачі в належному стані.

2.2. Користувач зобов’язується:

а) використовувати майно відповідно до його призначення та мети Договору;

б) своєчасно, відшкодовувати фактичні витрати з оплати позичкодавцем комунальних послуг (газ, тепло, вода, електроенергія) в частині використання користувачем займаних площ і показників лічильників обліку вказаних послуг;

в) забезпечити збереження даного майна, електричну та пожежну безпеки, запобігати його пошкодженню та псуванню;

г) своєчасно здійснювати поточний та інші види ремонтів майна;

г) не передавати, без дозволу позичкодавця, майно у користування іншій особі;

д) по закінченні терміну дії цього договору повернути позичкодавцю майно в аналогічному порядку та стані встановленому при його передачі.

 

 1. ПРАВА СТОРІН

3.1. Права Позичкодавця:

3.1.1. Позичкодавець має право вимагати розірвання даного договору, попередивши про це Користувача за два місяці до цього, і повернення об’єктів позички у разі, якщо:

користування об’єктами позички не відповідає призначенню та умовам договору;

об’єкти позички самочинно передано у користування іншій особі;

позичкодавцем встановлено не ефективне використання майна;

продажу об'єкта позички майна за рішенням сесії районної ради;

3.2. Права Користувача:

3.2.1. Користувач має право на отримання об’єктів позички від Позичкодавця в строк і в порядку, передбаченому даним Договором.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 2. 4.1. Всі питання, які виникають з умов цього Договору вирішуються спільно сторонами.
 3. 4.2. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

4.3. Спори між Сторонами вирішуються у законодавчому порядку.

 1. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

5.1. Договір укладено строком на __________.

 1. 5.2. Цей Договір діє з моменту його підписання Сторонами до:

продажу об’єкту позички за рішенням сесії районної ради;

банкрутства Користувача;

письмового попередження однієї сторони договору позички іншій стороні про відмову від договору (за місяць - у разі позички індивідуально визначеного рухомого майна, за два місяці - при позичці нерухомого майна, за сім днів - якщо майно потребує особливого догляду, зберігання до його повернення), якщо інше не передбачено договором безоплатного користування (позички);

у разі ліквідації користувача;

знищення об’єкта позички.

 1. 5.3. Позичкодавець має право вимагати розірвання договору і повернення майна у разі, якщо:

у зв`язку з непередбаченими обставинами майно стало потрібним йому самому;

користувач використовує майно не за призначенням;

користувач не своєчасно чи не в повному обсязі відшкодовує фактичні витрати з оплати позичкодавцю комунальних послуг;

майно самочинно передано у користування іншій особі;

в результаті недбалого поводження з майном воно пошкоджене або знищене.

5.4. Договір може бути розірвано достроково за рішенням суду або за погодженням Сторін з підстав, передбачених законодавчими актами України та вимог цього Договору.

 

 1. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА

6.1. Майно повертається Користувачем Позичкодавцю у випадках та в порядку, передбаченими даним договором.

6.2. Повернення Майна проводиться за актом прийому - передачі.


 1. 7. ІНШІ УМОВИ
 2. 7.1. Взаємовідносини Сторін, неврегульовані цим Договором регулюються чинним законодавством України.
 3. 7.2. Цей Договір складено в 3–х примірниках, 1- Позичкодавцю, 2-й – Користувачу, 3-й – Уповноваженому органу, які зберігаються у кожної із Сторін і мають однакову юридичну  силу.

 

 1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

Позичкодавець:

Повна назва установи, підприємства:

___________________________

Адреса, індекс

____________________________

Телефон ____________________________

Посада ____________________________

Підпис                     ПІБ

“ ___ “ ______ 20__р.

М.П

Користувач:

Повна назва установи, підприємства: ___________________________

Адреса, індекс

____________________________

Телефон ____________________________

Посада ____________________________

Підпис               ПІБ

“ ___ “ ______ 20__р.

М.П.

 

 

Додаток до Договору                      

 

 

АКТ

приймання – передачі майна спільної власності до

договору від ____________ 20__ № ____

 

 

__________________________________________(надалі - Позичкодавець) в особі___________________________________________________, передає, а __________________________________________ (надалі - Користувач), в особі ____________________________________, приймає в строкове безоплатне користування (позичку) відповідно до Договору № ___ від_______ майно спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району, а саме:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

Цей акт є невід’ємною частиною договору № __ від ____________ року.

 

Акт складено у 3-х примірниках на 1 аркушах кожний, що мають однакову юридичну силу: 1-й - Позичкодавцю, 2-й - Користувачу, 3-й – Уповноваженому органу.

 

 

 

Майно передав:

Позичкодавець

____________________________

_________   _________________

   (підпис)                     ПІБ

“_____” _________________ 20 __р.

Майно прийняв:

Користувач

_______________________________

____________________________                                                                                                                    (підпис)                         ПІБ

“_____” ________________ 20 __р.