ГАДЯЦЬКА РАЙОННА РАДА

 

РІШЕННЯ

(Тридцята сесія шостого скликання)

                                        

 12.08.2014

Про порядок конкурсного відбору

юридичних осіб – організаторів

аукціонів з продажу майна

спільної власності територіальних

громад міста і сіл Гадяцького району

 

 

З метою удосконалення порядку залучення суб’єктів діяльності для організації та проведення аукціонів з продажу майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району, керуючись статтями 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням двадцять дев‘ятої сесії районної ради шостого скликання від 30.04.2014 “Про порядок відчуження (продажу) майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району”,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про конкурсний відбір юридичних осіб для організації та проведення конкурсів з продажу майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району (додається).

2. Відділу управління майном Гадяцької районної ради (Рябічіна І.Г.) забезпечити використання Положення в практичній роботі.  

 

 

 

Голова районної ради                                                            О. ЛУКАШ      

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення районної ради

(Тридцята сесія шостого скликання)

 12.08.2014

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний відбір юридичних осіб

для організації та проведення аукціонів з продажу

майна спільної власності територіальних громад міста і сіл

Гадяцького району

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору юридичних осіб для організації та проведення аукціонів з продажу майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району (далі організатор аукціону) Гадяцькою районною радою.

Положення розроблено у відповідності до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положення про конкурсний відбір юридичних осіб (радників) для організації та проведення конкурсів з продажу пакетів акцій в процесі приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 18.08.1997 року № 891, на виконання постанови кабінету міністрів від 2 березня 2010р. №220 “Про внесення змін до Порядку відчуження об’єктів державної власності”.

2.У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

аукціон - спосіб продажу майна, за яким його власником стає покупець, що в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну;

організатор аукціону– юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка на підставі угоди укладеної з Гадяцькою районною радою надає послуги по підготовці, організації та проведення аукціонів з продажу майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району, має відповідні сертифікати на проведення таких робіт та Угоду з Фондом державного майна України щодо продажу майна, яке перебуває у державній власності;

ліцитаторпризначена організатором аукціону особа, що володіє технікою проведення торгів і веде аукціон з продажу майна;

претендентсуб’єкт діяльності, який виявив бажання взяти участь у конкурсі з відбору юридичної особи – організатора аукціону і подав конкурсну заяву та підтвердні документи;

учасник конкурсу– суб’єкт діяльності, конкурсна документація якого відповідає умовам конкурсу і якого допущено до участі в конкурсі;

конкурсне завдання – документи, що містять умови конкурсу, завдання та вимоги до учасників конкурсу;

конкурсна заявалист-звернення довільної форми, який претендент подає конкурсній комісії для участі в конкурсі;

конкурсна пропозиція – розцінки щодо проведення робіт, строки виконання даних робіт та умови, на яких вони будуть виконані;

підтвердні документи - документи, які визначають юридичний статус претендента, а також відповідні документи, що підтверджують право на проведення таких робіт (сертифікати, угоди тощо), документи, що містять інформацію про ліцитаторів, які безпосередньо будуть надавати послуги з продажу майна, їх практичний досвід;

          конкурсна документація - конкурсна пропозиція та підтвердні документи.

3. Конкурсний відбір організатора аукціону здійснюється конкурсною комісією (далі – комісія), утвореною розпорядженням голови Гадяцької районної ради, в складі не менше 5 осіб, з одночасним наданням повноважень голови комісії та секретаря відповідним членам комісії.

4. Очолює комісію голова комісії. Голова комісії в межах наданих повноважень:

скликає засідання комісії;

головує на засіданнях комісії;

дає доручення, обов’язкові для членів комісії;

організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд комісії .

5. Секретар комісії :

забезпечує виконання доручень голови комісії;

готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;

оформляє протоколи засідань комісії.

6. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення конкурсу здійснюється відділом управління майном Гадяцької районної ради ( далі - Організатор конкурсу).

  1. До повноважень Комісії належать:

підготовка інформаційного повідомлення про оголошення конкурсу;

підготовка пропозицій щодо переліку претендентів, яких пропонується визнати учасниками конкурсу, а також стосовно претендентів, які не можуть бути допущені до участі у конкурсі;

розгляд поданих претендентами підтвердних документів з метою з'ясування їх повноти і відповідності;

повідомлення претендента про недопущення його до участі у конкурсі у зв'язку з порушеннями вимог цього Положення в частині відповідності, повноти та своєчасності подання конкурсної документації.

 

2. ПІДГОТОВКА ДО КОНКУРСУ

 

1. Інформація про проведення конкурсу по відбору організатора аукціону публікується організатором конкурсу в друкованих засобах масової інформації, (районна газета “Гадяцький вісник”).

Інформацію може бути опубліковано додатково в інших засобах масової інформації та розміщено на сайті.

2. Інформація має містити :

дату, час і місце проведення конкурсу;

конкурсне завдання;

перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії;

кінцевий термін подання документів;

місцезнаходження комісії, контактні телефони.

3. Претенденти подають Організатору конкурсу конкурсну документацію, а саме:

конкурсну заяву;

підтвердні документи з докладною інформацією про претендента.

Крім названих документів, учасники конкурсу подають за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) в запечатаному конверті конкурсну пропозицію.

4. У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє секретар комісії до оголошеної дати проведення конкурсу.

Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 

1. Засідання комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менше як двох учасників. У разі наявності одного учасника конкурсу, комісія як виняток може прийняти рішення стосовно укладення з ним договору для організації та проведення аукціонів з продажу майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району. Такий учасник конкурсу повинен мати практичний досвід роботи по продажу державного та комунального майна, угоду укладену з Фондом державного майна на продаж державного майна, а також вигідну конкурсну пропозицію, про що зазначається у протоколі засідання комісії.

2. На попередньому засіданні комісії аналізуються підтвердні документи претендентів для формування списку учасників конкурсу.

Конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією розпечатуються в день проведення конкурсу.    

3. Під час вибору переможця конкурсу враховується :

досвід учасника конкурсу з організації та проведення аукціонів з продажу майна державної та комунальної власності;

досвід та кваліфікаційні дані ліцитаторів;

запропоновані учасником конкурсу в конкурсній пропозиції розцінки та строки щодо проведення робіт;

кількість конкурсів, у яких учасник конкурсу брав участь та кількість перемог у цих конкурсах.

4. Рішення комісії приймається шляхом рейтингового голосування та у випадку, визначеному цим Положенням, - таємного голосування.

Члени комісії голосують за кожного учасника конкурсу “за” чи “проти”. Учасник конкурсу, який отримав найбільшу кількість голосів “за” присутніх на засіданні членів комісії (але не менше половини голосів членів комісії, присутніх на засіданні), визнається його переможцем. Якщо за таких умов має місце однакова кількість голосів “за”, отримана одночасно кількома учасниками конкурсу, то призначається таємне голосування.

Таємне голосування відбувається за кожним учасником конкурсу окремо. Таємне голосування відбувається бюлетенями, у яких зазначено “за” або “проти”. Кожен присутній на засіданні член комісії запечатує відповідний бюлетень у конверт та надає його секретарю комісії. Секретар комісії на засіданні комісії розпечатує подані конверти, повідомляє про підсумки голосування та вносить їх у відповідну відомість. За результатами таємного голосування переможцем визначається учасник конкурсу, який отримав найбільшу кількість голосів “за” (але не менше половини голосів членів комісії, присутніх на засіданні).

За результатами рейтингового або таємного голосування, за більшості голосів членів комісії, присутніх на засіданні, переможцем конкурсу може бути не визнаний жоден з його учасників. У таких випадках комісія може перенести прийняття рішення про визнання переможця конкурсу на наступне засідання та запропонувати усім учасникам конкурсу подати додаткові пропозиції щодо умов оплати робіт та додаткові відомості щодо досвіду з організації та проведення аукціонів з продажу майна, або призначити повторний конкурс.

Секретар комісії на засіданні комісії веде відомість підсумків голосування (додаток 1).

5. Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість підсумків голосування додаються до протоколу. Протокол підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і затверджується головою Гадяцької районної ради.

 

4. ІНШІ ПИТАННЯ, ПОВЯЗАНІ З КОНКУРСОМ

ТА ЙОГО РЕЗУЛЬТАТАМИ

 

1. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

2. У триденний строк після проведення конкурсу комісія інформує учасників конкурсу про рішення комісії.

 

 

 

 

Начальник відділу управління

майном Гадяцької районної ради                                        І.Г.Рябічіна

 

                                                                                                          Додаток 1

                                                                                                           до Положення

                                                                                                                                    

 

ВІДОМІСТЬ

підсумків голосування по визначенню переможця

конкурсу з відбору юридичної особи для організації

та проведення аукціонів з продажу майна

 

п/п

Учасник конкурсу

Кількість

голосів

Підсумки таємного голосування

 

 

“за”

“проти”

“за”

“проти”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної ради

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення районної ради Про порядок конкурсного відбору юридичних осіб – організаторів аукціонів з продажу майна

спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району

 

Назва регуляторного акта: проект рішення сесії районної ради Про порядок конкурсного відбору юридичних осіб – організаторів аукціонів з продажу майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району”.

Регуляторний орган: Гадяцька районна   рада.

Розробник документів: Відділ управління майном Гадяцької районної ради.

Контактний телефон: 3-33-29 

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11 вересня 2003 року та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 308 від 11 березня 2004 року.

 

  1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати

шляхом прийняття регуляторного акту

З метою ефективного вирішення питань щодо: продажу майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району та наповнення районного бюджету, удосконалення процедури залучення на конкурентних засадах суб'єктів діяльності для організації та проведення аукціонів з продажу майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району необхідно визначити порядок конкурсного відбору суб'єктів діяльності, який би максимально задовольнив всі зацікавлені сторони. 

Дане Положення про конкурсний відбір юридичних осіб для організації та проведення конкурсів з продажу майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району розроблено у відповідності до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положення про конкурсний відбір юридичних осіб (радників) для організації та проведення конкурсів з продажу пакетів акцій в процесі приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 18.08.1997 року № 891, на виконання постанови кабінету міністрів від 02 березня 2010 року №220 “Про внесення змін до Порядку відчуження об’єктів державної власності”.

З метою вдосконалення процедури залучення на конкурентних засадах суб'єктів діяльності для організації та проведення аукціонів з продажу майна виникла необхідність прийняти Положення. Встановлені законодавством норми потребують врегулювання нормативними документами на місцевому рівні.

 

  1. Цілі регуляторного акту

Цілями регуляторного акту є:

вдосконалення порядку ефективного управління майном;

вдосконалення процедури залучення юридичних осіб для організації та проведення конкурсів з продажу майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району, які мають відповідні сертифікати та досвід на здійснення таких робіт.

 

  1. Визначення та оцінка альтернативних способів

досягнення визначених цілей

Можливі наступні альтернативи вирішення проблеми:

Перша альтернатива - збереження існуючого стану. Враховуючи зміни, що відбулися в чинному законодавстві, а також непрозорість визначення організатора проведення аукціонів така альтернатива є неприпустимою.

Друга альтернатива - прийняття данного рішення. Оскільки існують можливості покращення існуючого стану, які випливають із даних спостережень, то визнано за доцільне затвердити Положення про конкурсний відбір юридичних осіб для організації та проведення конкурсів з продажу майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району, що надасть змогу розв'язати проблему щодо прозорого та незалежного відбору організаторів аукціонів з продажу майна.

 

  1. Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей

та оцінка виконання вимог регуляторного акта

Запровадження зазначеного нормативного акта забезпечить вірогідність досягнення поставлених цілей.

Впровадження вимог такого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з бюджету.

 

  1. Механізм реалізації мети

За допомогою зазначеного регуляторного акта врегулюється питання відбору суб'єкта діяльності для організації та проведення аукціонів з продажу майна відповідно до конкурсних вимог.

Механізм, що застосовується в регуляторному акті, дозволить визначити суб'єкта діяльності в сфері організації та проведення аукціонів, який забезпечить якісне надання послуг в найкоротші строки та на вигідних умовах.

Регуляторний акт доводиться до вiдома суб'єктiв вiдносин через засоби масової iнформацiї, шляхом розмiщення на офіційному веб-сайті Гадяцької районної ради.

 

  1. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.

Аналіз вигод та витрат

Запропонований порядок конкурсного відбору суб'єктів діяльності в сфері організації та проведення аукціонів з продажу розв'яже проблему щодо незалежного відбору та сформує стабільність майнових відносин, зацікавленість в отриманні у власність нерухомого майна, спричинить посилення конкуренції між суб'єктами такої діяльності. Таким чином, запропонований регуляторний акт не тягне за собою витрат, а приведе до збалансування відносин між органом місцевого самоврядування та суб'єктами діяльності в сфері організації та проведення аукціонів з продажу майна.

 

  1. Строк дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта не обмежується. Зміни та доповнення до нього прийматимуться на підставі здійснення повторних та періодичних відстежень його результативності та з врахуванням змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта.

 

  1. Показники результативності регуляторного акта:

прозорість та незалежність процедури відбору юридичної особи для організації та проведення аукціонів з продажу майна;

кількість проведених конкурсів;

сума коштів, що надійшла до районного бюджету від продажу майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району, грн.
 

  1. Визначення способів, за допомогою яких здійснюватиметься

відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися відділом управління майном Гадяцької районної ради.

 

 

 

Начальник відділу управління

майном Гадяцької районної ради                                            І. Рябічіна