ГАДЯЦЬКА  РАЙОННА  РАДА

 

РІШЕННЯ

(Одинадцята сесія сьомого скликання)

 

05 серпня 2016 року

 

Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад  Гадяцького району в новій редакції

 

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Постанови Кабінету Міністрів України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна», наказу Фонду державного майна України від 23.08.2000 №1774 «Про затвердження договорів оренди», з метою врегулювання правових аспектів та підвищення ефективності використання майна що є спільною власністю територіальних громад Гадяцького району, шляхом передачі його в  оренду,

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити в  новій редакції Положення про порядок передачі в оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад Гадяцького району.
 2. Визнати таким, що втратив чинність Порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району, затверджений  рішенням дванадцятої сесії шостого  скликання від 12 квітня  2012 року. 
 3. Відділу управління майном (Рябічіна І.Г.) довести дане рішення до відома керівників підприємств, установ, організацій, за якими закріплене на праві оперативного управління та на балансі яких знаходиться нерухоме майно, що належить до спільної власності територіальних громад Гадяцького району
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів і цін, соціально-економічного розвитку регіону, малого та середнього бізнесу  та  управління майном (Цимбал А.Г.).

                                             

Голова                                                                                       

районної ради                                                                                                                                     В. НІКІТЕНКО     

 

 

  

      ЗАТВЕРДЖЕНО

 

       Рішення районної ради

      (XI сесія сьомого скликання)

 

   ПОЛОЖЕННЯ

про порядок передачі в оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад Гадяцького району

                                     Загальні положення

Положення про оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад Гадяцького району (далі - Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна», Господарського кодексу України.

 

Положення складається з таких розділів:

І.     Орендодавці.

ІІ.    Орендарі.

ІІІ.   Об'єкти оренди.

 1. Ініціатива (пропозиція) щодо оренди комунального майна.
 2. Порядок передачі комунального майна в оренду.
 3. Порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна.

VII.  Конкурсна комісія.

VIIІ. Порядок надання дозволів орендарям на право передачі у суборенду та поновлення терміну дії договорів оренди.

ІХ.   Порядок проведення робіт шляхом проведення незалежної оцінки об'єктів оренди комунального майна.

Х.   Розподіл коштів, отриманих від оренди комунального майна.

ХІ.  Порядок нарахування і використання амортизаційних відрахувань.

ХІІ. Контроль за використанням майна, переданого в оренду.

ХІІІ. Прикінцеві положення.

 

І. Орендодавці

 

1.1. Орендодавцями комунального майна є Гадяцька районна рада щодо права передачі в оренду:

цілісних майнових комплексів комунальних підприємств та їх структурних підрозділів;

нерухомого майна;

індивідуально визначеного майна, що відображається на її балансі.

1.2. Установа уповноважена районною радою управляти майном – відділ управління майном районної ради щодо майна спільної власності територіальних громад району, переданого йому районною радою в управління, та майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації.

1.3. Комунальні підприємства, установи, організації відносно майна, що передано їм у господарське відання або оперативне управління, якщо таке право прямо передбачено їхніми Положеннями (Статутами) щодо нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 кв.м.

1.4. Підставою для передачі в оренду майна та пролонгації договорів оренди є відповідне рішення районної ради.

Укладені договори оренди та внесені зміни до них затверджуються рішенням районної ради.

 

ІІ. Орендарі

 

2.1. Орендарями можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.

Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов'язана зареєструватись як суб'єкт підприємницької діяльності.

2.2. Особливості оренди майна для здійснення підприємницької та іншої діяльності громадянами та юридичними особами іноземних держав та особами без громадянства визначаються законодавством України.

 

IІІ. Об’єкти оренди

 

Об’єктами оренди, на які поширюється дія цього Положення, є:

3.1. Цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, їх структурні підрозділи (філій, цехів, дільниць), які є господарськими об’єктами з завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг), з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання.

3.2. Нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення (чи його частина)), може бути визнаним, як об’єкт оренди при умові, що воно є вільне і має інвентарну справу.

У разі передачі в оренду об’єкта майна, що належить до спільної власності територіальних громад Гадяцького району на конкурентних засадах, орендарем відшкодовується витрати на проведення незалежної (експертної) оцінки.

3.3. Інше окреме індивідуально визначене майно комунальної власності.

 

ІV. Ініціатива (пропозиція) щодо оренди комунального майна

 

4.1. Ініціатива щодо оренди майна може виходити:

від фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями відповідно до розділу ІІ цього Положення;

від підприємств, установ, організацій, за якими закріплене майно на праві господарського відання або оперативного управління;

від відділу управління майном районної ради, щодо майна, яке передано йому в управління;

від галузевого відділу, управління райдержадміністрації.

 

 1. Порядок передачі комунального майна в оренду

 

5.1. Передача майна спільної власності територіальних громад району в оренду здійснюється щодо майна, яке надається в оренду вперше на конкурсних засадах, які регулюються і регламентуються Порядком проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад Гадяцького району та чинним законодавством України.

5.2. Передачі майна в оренду передує вивчення попиту на об’єкт оренди, яке проводить орендодавець за заявою фізичної чи юридичної особи бажаючої взяти майно в оренду або за власною ініціативою. В разі надходження заяви вивчення попиту проводиться не пізніше ніж через 15 днів з дати отримання заяви.

5.3. Вивчення попиту на об’єкт оренди проводиться орендодавцем шляхом оголошення про намір передати майно в оренду, яке розміщується в газеті «Гадяцький вісник» та за потреби в інших засобах масової інформації, а також на офіційних веб-сайтах орендодавця (при їх наявності).

5.4. Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення орендодавець приймає заяви про оренду відповідного майна.

5.5. Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв орендодавець своїм наказом (розпорядженням) ухвалює рішення за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди. У разі якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди майна не проводиться і договір оренди майна укладається з заявником.

5.6. За наявністю заяв про оренду майна від двох або більше фізичних чи юридичних осіб на один і той же об’єкт оренди (за умови відсутності серед поданих заяв, заяви про оренду від бюджетної установи, організації, комунальних підприємств, закладів), орендар визначається на конкурсних засадах.

5.7. Під час розгляду матеріалів про передачу в оренду нерухомого майна враховуються пропозиції органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо розміщення бюджетних установ.

5.8. Поза конкурсом в оренду передаються об’єкти комунальної власності (в тому числі окреме індивідуально визначене майно) в наступних випадках:

для органів місцевого самоврядування та їх структурним підрозділам;

бюджетним організаціям, які утримуються за рахунок державного та місцевого бюджету;

комунальним закладам охорони здоров’я;

асоціації органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом;

редакціям державних і комунальних періодичних видань, навчальним закладам, трудовим і журналістським колективам, комунальним телерадіоорганізаціям.

5.9. Орендодавець відмовляє в укладені договору оренди в разі, якщо:

прийнято рішення  про  приватизацію або перед приватизаційну підготовку цих об'єктів;

орган, уповноважений управляти майном, не дає згоди на укладення договору оренди;

орендодавець, зазначений в розділі І цього Положення, прийняв рішення про укладення договору оренди нерухомого майна з бюджетною установою;

інші підстави передбачені законом.

В разі відмови в укладанні договору заявнику надається письмова мотивована відповідь.

5.10. Юридичні та фізичні особи, які бажають укласти договір оренди, направляють орендодавцю заяву та документи:

1) Заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про конкурс. У разі оренди цілісного майнового комплексу претендент подає також висновок органу Антимонопольного комітету про можливість передачі претенденту в оренду зазначеного майна. Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу;

пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого  вноситься  учасником конкурсу в день проведення конкурсу;

інформацію про засоби зв'язку з ним.

2) Відомості про претендента:

для юридичної особи:

- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

- посвідчені належним чином копії установчих документів;

- завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік;

- довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

для фізичної особи:

копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність;

завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку.

5.11. Право підпису заяви мають:

від юридичної особи – заявник або уповноважена ним особа, чий підпис засвідчується печаткою юридичної особи;

від фізичної особи – заявник або за його дорученням уповноважена ним особа, чий підпис засвідчується нотаріально.

Розгляд заяв про оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад Гадяцького району, здійснюється з урахуванням  особливостей, встановлених Законом України «Про оренду державного та комунального майна».

 

 

 1. Порядок проведення конкурсу на право оренди

комунального майна

 

6.1. Конкурс на право оренди об'єкта (далі - конкурс) оголошується орендодавцем.

6.2. Конкурс проводить конкурсна комісія (далі – комісія), що утворюється наказом по галузевому управлінні (відділу) районної державної адміністрації, підприємству, установі, організації, в управлінні яких знаходиться майно.

 Конкурс полягає у визначенні орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу. Конкурс проводиться по принципу аукціону, тобто відкритості пропонування розміру орендної плати.

6.3. Оголошення про конкурс на право оренди, публікується обов’язково в газеті «Гадяцький вісник» та за потреби в інших засобах масової інформації. Оголошення про конкурс також може оприлюднюватись на веб-сайтах орендодавців.

 Оголошення про конкурс на право оренди, публікується  не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:

- інформація про об’єкт (назва, місцезнаходження, у разі оренди цілісного майнового комплексу – також обсяг і основна номенклатура продукції, кількість і склад робочих місць, рівень прибутковості об’єкта з останні три роки, розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність майна в заставі, податковій заставі, в оренді);

умови конкурсу;

дата, час і місце проведення конкурсу;

кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів (не більше як три робочих дні до дати проведення конкурсу);

перелік документів, які подаються претендентами для участі в конкурсі.

Особи, які під час вивчення попиту виявили зацікавленість в оренді об’єкта, письмово повідомляються орендодавцем про проведення конкурсу і необхідність подання письмових пропозицій відповідно до оголошення про конкурс.

6.4. Документи (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) подаються орендодавцю, який відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента.

Подані претендентами документи розглядаються на засіданнях комісії до проведення конкурсу з метою формування списку його учасників. Зазначений список затверджується наказом орендодавця. Орендодавець протягом одного робочого дня після затвердження списку повідомляє учасникам конкурсу з використанням тих засобів зв’язку, які вони обрали, про їх допущення або недопущення (із зазначенням підстав) до подання конкурсних пропозицій щодо орендної плати.

У разі коли пропозиція тільки одного претендента відповідає умовам конкурсу, аукціон з визначення розміру орендної плати не проводиться і з таким претендентом укладається договір оренди.

Конкурс вважається таким, що не відбувся, про що орендодавцем видається відповідний наказ, у разі:

неподання заяв про участь у конкурсі;

відсутності пропозицій, які відповідають умовам конкурсу;

знищення об’єкта оренди або істотної зміни його фізичного стану.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, орендодавцем може бути повторно оголошено конкурс щодо передачі в оренду того самого майна, якщо після вивчення попиту виявлено потенційних орендарів.

6.5. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати за перший/базовий місяць оренди із застосуванням принципу аукціону.

У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного комунального майна в оренду без проведення конкурсу, договір оренди укладається з такою особою.

6.6.  Пропозиції щодо орендної плати подають голові конкурсної комісії в закритих конвертах.

Пропозиції, подані в конвертах, не оформлених належним чином або розкритих, з неправильними даними про учасника конкурсу, не розглядаються і повертаються секретарем комісії заявнику. Після розпечатування конвертів до конкурсу допускаються учасники, пропозиції яких відповідають умовам конкурсу.

6.7. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

6.8. Умовами конкурсу є:

Стартовий розмір орендної плати;

ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу відповідно до напряму виробничої діяльності підприємства);

дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта;

компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних із проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди, опублікуванням оголошення про конкурс у відповідних засобах масової інформації (у разі відсутності бюджетного фінансування таких витрат);

Умови конкурсу можуть також передбачати зобов’язання щодо:

виконання певних видів ремонтних робіт;

виконання встановлених для підприємства завдань;

виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб регіону;

збереження (створення) нових робочих місць;

вжиття заходів для захисту навколишнього природного середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта;

створення безпечних умов праці;

дотримання умов належного утримання об’єктів соціально-культурного призначення.

Інші умови включаються до умов проведення конкурсу за пропозицією орендодавця.

Орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу після опублікування оголошення про конкурс.

 

VII. Конкурсна комісія

 

7.1. Комісія утворюється в кількості від п’яти до семи  осіб. Склад комісії затверджується наказом орендодавця.

Матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення конкурсу покладається на орендодавця. Спеціалісти орендодавця, які є членами комісії і залучені до організаційного забезпечення проведення конкурсу повинні:

організувати попереднє засідання конкурсної комісії, на якому визначаються конкурсні умови щодо експлуатації об'єкта;

забезпечити наявність технічного паспорту, свідоцтва про право комунальної власності на нерухоме майно та проведення незалежної оцінки вартості об'єкта за кошти орендодавця;

на засідання конкурсної комісії підготувати інформацію щодо учасників конкурсу та переліку документів наданих для розгляду;

передати телефонограми членам конкурсної комісії.

Члени комісії та працівники орендодавця, які забезпечують проведення конкурсу, несуть відповідальність за розголошення інформації про учасників конкурсу, їх кількість та конкурсні пропозиції (до визначення переможця), яка міститься в документах, поданих учасниками конкурсу.

7.2. Комісія починає роботу з моменту прийняття розпорядження про її створення.

7.3. Керує діяльністю комісії й організує її роботу голова комісії.

Голова комісії в межах своєї компетенції:

скликає засідання комісії;

головує на засіданнях;

дає доручення членам комісії;

організовує підготовку матеріалів на розгляд. 

Голова комісії має вирішальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися навпіл.

Заступник голови комісії, який виконує обов’язки голови  комісії у разі його відсутності, призначається з числа представників орендодавця.

7.4. Основними завданнями та функціями комісії є:

визначення умов та строку проведення конкурсу;

розгляд поданих претендентами документів та підготовка і подання орендодавцю списку претендентів, допущених до участі в конкурсі;

проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону;

складання протоколів та подання їх для затвердження галузевим управлінням (відділам) районної державної адміністрації або управлінню майном районної ради в управлінні яких находиться майно;

визначення переможця конкурсу.

7.5. Засідання комісії є відкритими. На засіданні конкурсної комісії можуть приймати участь конкурсанти. Учасники конкурсу мають право ознайомитись з рішенням конкурсної комісії (протоколом).

7.6. Засідання комісії є правомочним у разі участі в ньому не менш як трьох осіб – за чисельності комісії п’ять осіб, не менш як чотирьох осіб – за чисельності комісії шість осіб, не менше як п’яти осіб – за чисельності комісії сім осіб.

7.7. Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону.

Рішення про визначення переможця приймається відкритим голосуванням більшістю голосів. Переможця конкурсу оголошує головуючий.

7.8. Протягом семи робочих днів після затвердження орендодавцем списку учасників, допущених до участі у конкурсі, комісія проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх уповноважених осіб). На засіданні можуть бути присутні представники засобів масової інформації та інші заінтересовані особи. Секретар комісії в протоколі засідання комісії кожного учасника конкурсу із зазначенням дати, часу та прізвища учасника чи уповноваженої особи і видає картку з номером учасника. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

7.9. Учасники конкурсу в порядку черговості, визначеної згідно з їх реєстраційними номерами,  подають голові конкурсної комісії конверти з конкурсними пропозиціями щодо орендної плати. Розмір орендної плати, зазначений у конкурсній пропозиції, не може бути меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в оголошені про проведення конкурсу.

7.10. Голова комісії (у разі його відсутності – заступник голови комісії) в присутності членів комісії та заінтересованих осіб розпечатує конверти і оголошує зміст пропозицій. Конкурсні пропозиції, у яких зазначений розмір орендної плати нижчий, ніж визначений в умовах конкурсу, до уваги не беруться, а особи, які їх подали, до подальшої участі в конкурсі не допускаються. Такі пропозиції вносяться до протоколу з відміткою «не відповідає умовам конкурсу».

7.11. Після оголошення всіх конкурсних пропозицій щодо орендної плати конкурс проводиться у формі торгів «з голосу» головою комісії (у разі його відсутності – заступником голови комісії). Початком конкурсу є оголошення головою комісії найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками конкурсу в конкурсних пропозиціях, після чого голова комісії пропонує учасникам конкурсу вносити пропозиції.

7.12. У процесі проведення торгів учасники конкурсу піднімають картку із своїм номером і називають свою пропозицію та заповнюють, підписують бланк пропозиції. Забезпечення учасників зазначеними бланками покладається на секретаря комісії.

7.13. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком, який установлюється конкурсною комісією, але не може бути меншим ніж 1 відсоток найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях. Якщо після того, як голова комісії тричі оголосив останню пропозицію, від учасників конкурсу не надійдуть  пропозиції щодо більш високого розміру орендної плати, голова комісії оголошує «Вирішено», називає учасника, який запропонував найбільший розмір орендної плати, і оголошує його переможцем конкурсу. Інші учасники підписують бланк про відсутність пропозицій.

7.14. Учасник, який під час конкурсу порушив вимоги порядку проведення конкурсу, за рішенням комісії видаляється з конкурсу, про що вноситься запис до протоколу.

7.15. Після закінчення засідання комісії, на якому було визначено переможця конкурсу, складається протокол, у якому зазначаються відомості про учасників; стартова орендна плата; пропозиції учасників (підписані бланки з пропозиціями додаються); результати конкурсу. Протокол не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і переможцем конкурсу.

При визначені переможця конкурсу, за інших рівних умов, надається перевага пропозиціям орендаря, який належним чином виконував свої обов’язки за договором оренди. У разі відсутності такого – пропозиціям учасника, який першим подав документи на конкурс.

7.16. Протокол про результати конкурсу протягом трьох робочих днів після підписання його всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і переможцем конкурсу затверджується наказом орендодавця. Орендодавець  протягом трьох робочих днів після затвердження результатів конкурсу письмово повідомляє про результати конкурсу всім учасникам і публікує їх у виданнях, в яких було надруковано оголошення про конкурс.

7.17. Діяльність комісії припиняється у разі:

відсутності заяв про участь у конкурсі – з оголошеного кінцевого строку прийняття пропозицій учасників конкурсу;

відсутності заяв, які б відповідали умовам конкурсу, - з моменту підписання наказу або іншого розпорядчого акта про те, що конкурс не відбувся;

укладення договору оренди з особою, яка згідно із законодавством має право на отримання відповідного майна спільної власності територіальних громад Гадяцького району в оренду без проведення конкурсу, або з особою, пропозиції якої виявилися єдиними, що відповідають умовам конкурсу,

з моменту укладення договору;

проведення конкурсу – з дати укладення договору оренди, а якщо договір не укладено, - з моменту підписання наказу про припинення діяльності комісії.

7.18. Орендодавець протягом 15 днів після затвердження результатів конкурсу надсилає рекомендованим листом або вручає під розписку особисто переможцю конкурсу (уповноваженій ним особі) проект договору оренди (Додаток 1). Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору протягом п'яти робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. Умови договору оренди повинні враховувати істотні умови, визначені у ст.10 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», та включати орендну плату, запропоновану переможцем конкурсу, а також пропозиції переможця конкурсу, подані ним до участі в конкурсі.

7.19. У разі коли переможцем конкурсу є суб’єкт малого підприємництва, який провадитиме виробничу діяльність безпосередньо на виробничих площах, запропонована ним орендна плата визначається з урахуванням коефіцієнта, передбаченого додатком 2 Методики розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району та пропорції ї розподілу.

7.20. У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди або порушення ним строку, зазначеного у пункті 7.18. цього Порядку, комісія за умови надходження від інших учасників конкурсу у визначений в оголошенні про конкурс строк пропозицій, що відповідають умовам конкурсу, скасовує раніше прийняте рішення про визначення переможця конкурсу, виключає особу, яка порушила вимоги цього Порядку, з числа учасників конкурсу та визначає час і місце проведення додаткового засідання комісії. Додаткове засідання проводиться в порядку, встановленому пунктом  7.22 цього Порядку.

7.21. На підставі рішень, прийнятих комісією відповідно до пункту 7.20 цього Порядку, скасовується наказ про визначення переможця.

7.22. Додаткове засідання комісії проводиться на підставі матеріалів відкритого засідання. На засіданні можуть бути присутніми учасники конкурсу, представники засобів масової інформації та інші заінтересовані особи. Новим переможцем конкурсу визначається той учасник конкурсу, розмір останньої пропозиції якого був найбільшим з пропозицій інших учасників конкурсу, допущених до подання конкурсної пропозиції щодо орендної плати, про це складається протокол, який підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і новим переможцем конкурсу. Протокол про визначення переможця конкурсу затверджується наказом орендодавця.

7.23. Проведення конкурсу до затвердження його результатів може бути скасовано орендодавцем за пропозицією конкурсної комісії у разі, коли:

уповноважений орган управління об’єктом оренди відмовив у передачі майна в оренду і повідомив про це рішення орендодавцю до прийняття комісією рішення щодо умов та строків проведення конкурсу;

об’єкт оренди було знищено або істотно змінено його фізичний стан;

укладено договір відповідно до абзацу другого пункту 6.5. цього Порядку.

 

VIIІ. Порядок надання дозволів орендарям на право передачі у суборенду та поновлення терміну дії договорів оренди

 

8.1. З дозволу орендодавця орендар може передати в суборенду частину орендованого приміщення. Для цього орендар та заявник, що претендує на суборенду, подають відповідні документи орендодавцю для опрацювання.

8.2. Орендодавець перевіряє об’єкт оренди на предмет дотримання орендарем умов договору оренди і, при відсутності порушень, готує проект договору суборенди, в якому зазначається, що:

орендар продовжує виконувати свої обов’язки  за договором оренди і несе відповідальність за дії суборендаря;

плата за суборенду майна, яку отримує орендар, не повинна перевищувати орендної плати орендаря за майно, що передається в суборенду та різниця між нарахованою платою за суборенду і тією її частиною, яку отримує орендар, спрямовується до районного бюджету;

договір суборенди не може перевищувати строку  договору оренди.

8.3. Після закінчення терміну договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов'язки за договором, має переважне право, за інших рівних умов, на укладення договору оренди на новий  термін, крім випадків, якщо орендоване майно необхідне для потреб його власника. У разі якщо власник має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен письмово попередити про це орендаря не пізніше ніж за місяць до закінчення терміну договору.

 

ІХ. Порядок проведення робіт шляхом проведення незалежної

оцінки об'єктів оренди комунального майна

 

9.1. Замовником робіт з незалежної оцінки об'єктів оренди є орендодавці, визначені в розділі І.

9.2. Оцінка об'єкта оренди передує укладенню договору оренди. У разі, якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об'єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) договору оренди провадиться оцінка об'єкта оренди.

 

Х. Розподіл коштів, отриманих від оренди комунального майна

 

10.1. Кошти, що надійшли від оренди нерухомого майна, цілісних майнових комплексів та їх структурних підрозділів, а також індивідуально-визначеного майна  та пеня, отримана за неналежне виконання умов договорів оренди нерухомого майна які знаходяться на балансі комунальних підприємств, установ, організацій, закладів Гадяцької районної ради зараховуються 100% до районного бюджету.

 

ХІ. Порядок нарахування і використання амортизаційних відрахувань.

 

11.1. Передача майна в оренду не припиняє право власності на це майно.

11.2. Амортизаційні відрахування на орендовані цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурні підрозділи, будівлі та споруди нараховує та залишає у своєму розпорядженні орендар.

11.3. Амортизаційні відрахування на орендовані приміщення, частини будівель і споруд та інше окреме індивідуально визначене майно нараховує та залишає у своєму розпорядженні підприємство (крім бюджетних) на балансі якого знаходиться це майно.

11.4. Амортизаційні нарахування на об’єкти оренди, балансоутримувачем яких є бюджетні установи (заклади) не нараховуються.

11.5. Право власності на майно, придбане орендарем за рахунок амортизаційних відрахувань, належить власнику орендованого майна.

 

XII. Контроль за використанням майна, переданого в оренду

 

12.1. Відділ управління майном районної ради в електронному та документальному вигляді веде єдиний реєстр орендованого майна (далі – єдиний реєстр).

12.2. Орендодавець зобов’язаний:

щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним, подавати відділу управління майном Гадяцької районної ради звіт про стан сплати та перерахування до Гадяцького районного бюджету коштів, отриманих за оренду майна, з копіями платіжних доручень, з відміткою банку, що обслуговує, про перерахування орендної плати;

подавати відомості про майно, яке не використовується і може бути здане в оренду, для внесення такого майна до єдиного реєстру та послідуючої передачі його в оренду;

здійснювати контроль за цільовим використанням майна, переданого в оренду;

за 3 місяці до закінчення строку договору письмово повідомити орендаря про закінчення строку договору або про відмову у продовженні договору оренди;

прийняти майно по акту приймання-передачі від орендаря протягом 30 календарних днів після припинення дії договору оренди.

 

ХІІІ. Прикінцеві положення

 

 13.1. У вирішенні питань, що виникають у процесі орендних відносин не обумовлених цим Положення, керуватись чинним законодавством.

 

 

 

Начальник відділу управління

майном районної ради                                                   І. Г. Рябічіна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 1

до Положення про порядок передачі в оренду майна

 

 

Форма типового договору оренди

 

ДОГОВІР

оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до спільної власності територіальних громад Гадяцького району

 

 

м. Гадяч                                         №___                            "____"_____________р.

 

Ми, що нижче підписалися, (повна назва Орендодавця), ідентифікаційний код ЄДРПОУ _________, місцезнаходження якого: адреса (далі – Орендодавець),  в особі (посада, прізвище, ім’я та по батькові), який діє на підставі (назва документа, № наказу), з одного боку та  (повна назва Орендаря), ідентифікаційний код ЄДРПОУ_______, місце знаходження якого: адреса (далі – Орендар), в особі  (посада, прізвище, ім’я та по батькові), який діє на підставі (статуту, довіреності тощо), з іншого боку, керуючись  Законом України “Про оренду державного та комунального майна ”, уклали цей Договір про наведене нижче:

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1 Орендодавець  передає, а Орендар приймає  в строкове платне користування майно спільної власності територіальних громад Гадяцького району, а саме: повна назва, площею_____ кв.м., розміщене за адресою: __________ (надалі – Майно), що перебуває на балансі     __________________ (далі – Балансоутримувач), вартість якого визначена згідно з висновком про вартість оцінки на «____» _______200_р. і становить за незалежною оцінкою/залишковою вартістю ___________ грн.. Загальна площа будівлі  становить ______ кв.м.

1.2. Майно передається в оренду з метою _________________________.

1.3. Стан Майна на момент  укладання договору визначається в акті приймання – передачі  за узгодженим висновком Орендодавця і Орендаря.

 

 1. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА ОРЕНДАРЮ.

2.1. Вступ Орендаря у користування Майном настає одночасно з підписанням Сторонами цього Договору та акта приймання-передачі вказаного Майна.

2.2. Передача Майна не припиняє права власності на нього Орендодавця, а Орендар користується ним протягом терміну дії  оренди.

2.3. Передача Майна та повернення його Орендодавцю здійснюється  згідно акту приймання-передачі, підписаного сторонами.

2.4. Обов’язок щодо складання акта приймання – передачі покладається на Орендодавця.

 

 1. ОРЕНДНА ПЛАТА.

3.1. Орендна плата визначається відповідно до   Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району, затвердженої рішенням дванадцятої сесії Гадяцької районної ради шостого скликання від 12 квітня 2012 року (далі - Методика розрахунку) і становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку______________ (місяць, рік).

3.2. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.

3.3. У разі користування Майном протягом неповного календарного місяця (першого та/ або останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні користування визначається згідно з чинною Методикою розрахунку на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням користування.

3.4. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі зміни Методики її розрахунку, істотної зміни стану об’єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

3.5. Орендна плата перераховується до районного бюджету не пізніше 15 числа місяця, що настає за звітним.

3.6. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується до районного бюджету, відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості, з урахуванням індексації, за кожен день прострочення, включаючи день оплати.

3.7. У разі якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за нею становить загалом не менше ніж три місяці, Орендар також сплачує штраф у розмірі ____% від суми заборгованості.

3.8. Надміру сплачена сума орендної плати, що надійшла до районного бюджету, підлягає в установленому порядку заліку в рахунок майбутніх платежів, а у разі неможливості такого заліку у зв’язку з припиненням орендних відносин – поверненню Орендарю.

3.9. У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня повернення Майна за актом приймання-передачі включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов’язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, ураховуючи санкції, Орендодавцю.

 

 1. ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ І ВІДНОВЛЕННЯ ОРЕНДОВАНОГО  МАЙНА.

4.1. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються Орендарем і в першочерговому порядку використовуються ним на повне відновлення орендованих основних фондів.

4.2. Поліпшення орендованого Майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю Орендодавця.

4.3. Відновлення орендованого Майна здійснюється Орендарем  відповідно до пунктів 5.8, 6.2  цього Договору.

4.4.  Для отримання згоди Орендодавця на здійснення поліпшень Орендар подає заяву і погоджену у відповідності до діючого законодавства проектно-кошторисну документацію на здійснення поліпшень.

 

 1. ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ.

Орендар зобов’язується :

5.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

5.2. У разі визначення незалежної оцінки вартості об’єкта оренди, сплачувати витрати по виготовленні звіту про незалежну оцінку Майна.

5.3. Своєчасно і в повному обсязі перераховувати орендну плату до районного бюджету.

5.4.  Щомісяця надавати Орендодавцю інформацію про перерахування орендної плати за попередній місяць (копію платіжного доручення з відміткою обслуговуючого банку про перерахування орендної плати до Гадяцького районного бюджету).

На вимогу Орендодавця проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах та оформляти відповідні акти звіряння.

5.5. Забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігати його псуванню та пошкодженню, тримати Майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

5.6. Забезпечити Орендодавцю доступ до майна з метою перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеному цим Договором, а також для надання дозволу на початок роботи органів державного пожежного нагляду на орендованій площі в разі потреби.

5.7. У разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією: ураган, великий снігопад, ожеледиця тощо, надавати своїх працівників для їх попередження та ліквідації наслідків.

5.8. Своєчасно здійснювати, в разі потреби,   за власний рахунок капітальний, поточний та інші види ремонтів орендованого Майна.

5.9. Протягом місяця після укладання цього Договору застрахувати орендоване Майно не менше, ніж його вартість за звітом про оцінку на користь Орендодавця та надати Орендодавцю копію страхового полісу та платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди Майно було застрахованим.

Ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди несе Орендар.

5.10. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцю орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцю збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого майна з вини Орендаря.

5.11. Здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого Майна. Після підписання цього Договору, протягом 15 робочих днів, укласти з Балансоутримувачем  орендованого Майна договір про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг.

Своєчасно проводити оплату спожитих комунальних послуг (відшкодування) згідно виставлених рахунків.

5.12. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно з чинним законодавством.

5.13. У разі зміни рахунку, назви підприємства, телефону, юридичної адреси повідомляти про це Орендодавцю  у тижневий строк.

5.14. Здійснити нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію цього Договору (якщо це передбачено законодавством) за рахунок своїх коштів.

5.15. У разі передачі частини майна в суборенду Орендар несе відповідальність за дії суборендаря.

 

 1. ПРАВА ОРЕНДАРЯ.

Орендар має право:

6.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

6.2. За згодою Орендодавця проводити заміну, реконструкцію, розширення, технічне переозброєння орендованого Майна, що зумовлює підвищення його вартості.

6.3. За згодою Орендодавця здавати майно в суборенду. Суборендну плату в розмірі, що не перевищує орендної плати за об’єкт суборенди, отримує Орендар, а решта суборендної плати зараховується до районного бюджету.

 

 1. ОБОВЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ.

Орендодавець зобов’язується:

7.1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з п. 1.1 цього Договору за актом приймання – передачі майна, який підписується одночасно з цим Договором.

7.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.

7.3. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору переукласти цей Договір на таких самих умовах з одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.

7.4. Розглядати пропозиції Орендаря відносно  поліпшення орендованого  Майна. У разі здійснення Орендарем невід’ємних поліпшень орендованого Майна здійснювати контроль за здійсненням таких поліпшень. 

 

 1. ПРАВА ОРЕНДОДАВЦЯ.

Орендодавець має право:

8.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Майна, переданого в оренду за цим Договором.

8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання у разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору, або з інших підстав.

 8.4. Контролювати визначення розміру плати за суборенду та спрямування її (в частині, що перевищує суму орендної плати за майно, яке передається в суборенду) до районного бюджету.

8.4. Здійснювати контроль за станом Майна шляхом візуального обстеження зі складанням акта обстеження.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ВИРІШЕННЯ  СПОРІВ  ЗА ДОГОВОРОМ.

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони  несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.2. Орендодавець  не відповідає за зобов’язаннями  Орендаря. Орендар не відповідає за зобов’язаннями Орендодавця, якщо інше не передбачено цим Договором. Орендар відповідає за своїми зобов’язаннями і за зобов’язаннями, за якими він є правонаступником, виключно власним майном. Стягнення за цими зобов’язаннями не може бути звернене на орендоване Майно.

9.3. Спори, що виникають за цим Договором або в зв’язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

 

 1. СТРОКИ ЧИННОСТІ, УМОВИ ЗМІНИ

 ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ.

10.1. Цей договір  укладено строком на __________, що діє з ___________20__ року до ____________20__ року  включно.

10.2. Умови цього Договору зберігають силу  протягом усього строку цього Договору, у тому числі у випадках, коли після його укладення законодавством установлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов’язань Орендаря щодо орендної плати – до виконання зобов’язань.

10.3. Зміна до умов цього Договору або його розірвання допускаються за взаємної згоди Сторін. Зміни, що пропонуються внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою Стороною.

Якщо, з дати отримання проекту додаткової угоди, Орендар протягом 10 робочих днів не підпише її або не надасть відповідь Орендодавцю, договір оренди вважається достроково розірваним, а зобов’язання сторін за договором припиняються.

10.4. У разі коли Орендар,  який належним чином виконував свої обов’язки має намір продовжити орендувати Майно далі, то він повинен подати заяву щодо наміру пролонгації Договору оренди з пакетом документів, визначених п. 5.3 р.V Положення про порядок передачі в оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад Гадяцького району. Підставою для пролонгації Договору є рішення районної ради і оформляється Додатковим договором, який є невід’ємною частиною Договору.

10.5. Реорганізація Орендодавця або перехід права власності на орендоване Майно третім особам не є підставою для зміни або припинення чинності цього Договору, і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.

10.6. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

 • закінчення строку, на який його було укладено;
 • приватизації орендованого Майна;
 • загибелі орендованого Майна;
 • достроково за взаємною згодою Сторін;
 • за рішенням суду;
 • банкрутства Орендаря;
 • ліквідації Орендаря – юридичної особи;
 • зміни Власником профілю використання Майна.

10.7. У разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом трьох робочих днів повертається Орендарем Орендодавцю.

У разі якщо Орендар затримав повернення Майна, він  несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.

10.8. Вартість невід’ємних  поліпшень орендованого Майна, здійснених Орендарем за згодою Орендодавця не підлягає компенсації.

Після припинення дії договору не підлягають компенсації витрати Орендаря, які здійснені ним для поліпшення орендованого Майна без згоди Орендодавця.

10.9. Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання Сторонами акта приймання-передачі.

Обов’язок щодо складання акта приймання-передачі про повернення Майна покладається на Орендаря.

10.10. Якщо Орендар не виконує обов’язку щодо повернення Майна, Орендодавець має право вимагати від Орендаря сплатити неустойку за користування Майном за час прострочення згідно чинного законодавства.

10.11. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

10.12. Договір укладено в ____ примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу: 1-й – Орендодавцю, 2-й – Орендарю, 3-й – уповноваженому органу (в разі необхідності).

10.13. Додатки до цього Договору є його невід’ємною і складовою частиною   (акт приймання – передачі орендованого Майна додається).

 

 1. ПЛАТІЖНІ ТА ПОШТОВІ  РЕКВІЗИТИ  СТОРІН

 

          Орендодавець:                                             Орендар: 

 

Від  ОРЕНДОДАВЦЯ:                                Від  ОРЕНДАРЯ:

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Уповноважений орган

 

 

АНАЛІЗ регуляторного впливу                                                                                    проекту   Положення про порядок передачі в оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад  Гадяцького району

 

Назва регуляторного акта:  проект рішення сесії районної радиПро затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад  Гадяцького району”.

Регуляторний орган:  Гадяцька районна   рада.

Розробник документів:  Відділ управління майном Гадяцької районної ради.

Контактний телефон: 3-33-29 

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11 вересня 2003 року та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 308 від 11 березня 2004 року.

 

1.Опис проблеми:

У зв’язку із змінами, внесеними до Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, до постанови Кабінету Міністрів від 31 серпня  2011року №906 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна” та враховуючи Наказ Фонду Державного  майна України від 23.08.2000 №1774, виникла необхідність прийняти в новій редакції Порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району із врахуванням всіх змін, що сталися в законодавстві України, в сфері оренди державного та комунального майна.

Крім того, зазначений проект регуляторного акту передбачає можливість встановити чіткий порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад Гадяцького району.

 

 

2.Цілі правового регулювання:

Прийняття даного регуляторного акту надасть можливість конкретизування порядку вирішення питань, пов’язаних з  передачею в оренду майна спільної власності, а отже і мінімізірують витрати, як матеріальні, так і моральні суб’єктів господарювання та громадян при вирішенні вищевказаних питань.

 

 3.Механізм та заходи для розв’язання проблеми:

Для розв’язання проблем, зазначеної в розділі 1 цього Аналізу, пропонується прийняти районною радою рішення сесії “Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад  Гадяцького району”.

 1. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументів:

Перша альтернатива – залишити дану ситуацію без змін.

Дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто.

Процедура передачі комунального майна району в оренду залишиться без врахування змін внесених до Закону України “Про оренду державного та комунального майна” та змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня  2011року №906 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна”.

Друга альтернатива – прийняття  Порядку передачі в оренду майна спільної власності  територіальних громад міста і сіл Гадяцького району в новій редакції.

Дана альтернатива є актуальною та адекватною ситуації, що склалася та досягає завдань регулювання.

 

5.Обґрунтування можливостей досягнення цілей.

Відповідно до статті 144 Конституції України рішення, прийняті органами місцевого самоврядування в межах повноважень визначених законами, обов’язкові для виконання на відповідній території. Тобто, у разі прийняття Гадяцькою радою рішення сесії “Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад  Гадяцького району”,     в усіх підприємств, установ і організацій, за якими закріплено на праві оперативного управління майно спільної власності виникає обов’язок по виконанню та дотримання норм даного Положення .

 

 1. 6. Обґрунтування досягнення цілей з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави.

        Нове Рішення  ніяких додаткових витрат не передбачає.

 

 1. Очікувані результати прийняття акта:

Запровадження регуляторного акта дасть можливість ефективно використовувати комунальне майно; створювати умови для розвитку підприємництва; створювати рівні, чітко визначені умови для різних категорій суб’єктів господарювання та розвитку підприємництва.

 

 1. 8. Строк дії.

Строк дії зазначеного регуляторного акта не обмежений, а внесення змін до даного Положення, повинне здійснюватися у відповідності до Регламенту Гадяцької районної ради.

 

 

 

 1. 9. Показники результативності регуляторного акта.

В результаті впровадження регуляторного акту буде досліджуватись та вивчатися :

1.Ефективність розробленого механізму.

2.Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта.

3.Кількість суб'єктів господарювання на які поширюється дане Положення.

 

 1. 10. Заходи з відстеження результативності акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності.

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються Гадяцькою районною радою протягом місяця з дати його оприлюднення за адресою: 37300, м. Гадяч, вул. Лесі Українки, 2,  тел.2-27-36.