ГАДЯЦЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

(Дванадцята сесія шостого скликання)

 

м.Гадяч

 12.04.2012

Про затвердження Порядку передачі

в оренду майна спільної власності

територіальних громад міста і сіл

Гадяцького району, Методики розрахунку

орендної плати за майно спільної

власності територіальних громад

міста і сіл Гадяцького району та пропорції її розподілу

 

 

Керуючись статтею 143 Конституції України, Цивільним та Господарським кодексами України, статтями 43, 60 Закону України   “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про оренду державного та комунального майна”,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити:

1.1. Порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району (додається);

1.2. Методику розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району та пропорції її розподілу (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення вісімнадцятої сесії районної ради п’ятого скликання від 29.04.2009 «Про затвердження в новій редакції Порядку передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району, Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району, яке перебуває в управлінні районної ради».

3. Відділу управління майном районної ради (Янчаренко А.М.) довести дане рішення до управлінь та відділів райдержадміністрації в управлінні яких перебуває майно спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району.

4. Контроль за виконанням рішенням покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів і цін, малого і середнього бізнесу та управління майном (Колодяжний О.В.).

 

 

 

Голова районної ради                                                              О.МІНЯЙЛО

 


 

12.04.2012

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Рішення районної ради

(ХІІ сесія шостого скликання)

 

 

М Е Т О Д И К А

розрахунку орендної плати за майно спільної власності

територіальних громад міста і сіл Гадяцького району

та пропорції її розподілу

 

1. Методика розроблена відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, з урахуванням “Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу”, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 № 961, з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), нерухомого майна (будівель, приміщень) та іншого окремого індивідуально визначеного майна (обладнання, транспортні засоби, нежитлові приміщення тощо), грошових коштів, цінних паперів, та оперативний лізинг майна підприємств спільної власності територіальних громад району, а також майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпорації).

2. Розмір орендної плати встановлюється договором між Орендодавцем та Орендарем відповідно до цієї Методики.

Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.

У разі визначення Орендаря на конкурсних засадах, орендна плата розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення. Конкурс проводиться згідно  Порядку передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району.

3. Крім орендної плати Орендарі сплачують окремо за спеціальними рахунками згідно договорів з Орендодавцем або відповідними спеціалізованими організаціями витрати на:

утримання орендованого майна, плату за комунальні послуги

(водопостачання, водовідведення, електропостачання, опалення, газопостачання, вивезення сміття, телефонний зв'язок і ін.) та відшкодовують податки і платежі в своїй частині;

роботи по створенню безпечних умов праці, пожежної безпеки та

відшкодовують податки і платежі в своїй частині;

У разі, коли об’єкт здано в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, ці суми розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.

4. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати. На основі   розміру   річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати - останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди.

У разі користування Майном протягом неповного календарного місяця (першого та / або останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні користування визначається згідно з чинною Методикою розрахунку на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням користування.

У разі, коли термін оренди менший за один місяць, то на основі місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем.

5. Розмір річної орендної плати за цілісний майновий комплекс, його структурний підрозділ, визначається за формулою:

 

Опл = Воз + Внм х Сор.ц ,

д е:

Опл - розмір річної орендної плати, грн.;

Воз - вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди,   гривень;

Внм - вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, гривень;

Сор.ц - орендна   ставка за використання цілісних майнових комплексів підприємств, визначена згідно з додатком 1.

6. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними   та   юридичними   особами,   зазначеними   у пункті 9 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

 

Опл = Вп х Сор ,

де:

Опл - розмір річної орендної плати, грн.;

Вп - вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

Сор – орендна ставка, визначена згідно з додатком № 2.

 

Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:

 

Вп = Вб : Пб х Пп ,

де:

Вп - вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.;

Вб - вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

Пб - площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), кв. м.;

Пп - площа орендованого приміщення, кв. м.

7. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного та місцевого бюджету, державними та комунальними закладами охорони здоров'я, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, державними   та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об'єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами,   підприємствами   зв'язку,   що їх розповсюджують, Товариством   Червоного   Хреста   України   та   його   місцевими організаціями, асоціаціями органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню. Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди.

Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

рекламного та еротичного характеру;

заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

в яких понад 50   відсотків   загального   обсягу   випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та   постачання   паперу;

поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

8. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого, індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) встановлюється за згодою сторін, але не менше 10% вартості орендованого майна, визначеною його незалежною оцінкою, а у разі, коли орендарем є суб'єкт малого підприємництва, - не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки.

9. Проведення незалежної оцінки вартості об’єкта оренди здійснює суб’єкт оціночної діяльності, який має ліцензію (дозвіл) Фонду державного майна України. Суб’єкт оціночної діяльності визначається на конкурсі згідно Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого рішенням дев’ятої сесії Гадяцької районної ради п’ятого скликання від 30 жовтня 2007року. Незалежна оцінка повинна враховувати місцезнаходження об’єкта і забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є чинними протягом шести місяців від дня її проведення, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.

Витрати, пов’язані з визначенням незалежної оцінки вартості об’єкта оренди, сплачує орендар. У разі виконання незалежної оцінки Орендодавцем, Орендар відшкодовує суму витрат.

10. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території,   розподіляються   між   ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині - пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.

11. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:

 

Опл.міс = Опл/12 х   Ід.о   х Ім ,

 

де:

Опл - розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, гривень;

Ід.о. - індекс інфляції за період з дати проведення незалежної оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;

Ім - індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

 

Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.

12. Розмір орендної плати за кожний   наступний   місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

13. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.

14. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.

15. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.

16. Орендна плата спрямовується і використовується:

У разі передачі в оренду цілісних майнових комплексів підприємств орендна плата повністю перераховується до місцевого бюджету району.

У разі, коли орендодавцем є відділ управління майном районної ради орендна плата повністю перераховується на спеціальний рахунок відділу управління майном районної ради і використовується на утримання і ремонт будівель (споруд) та іншого майна спільної власності територіальних громад міста і сіл району, що знаходиться у нього на балансі, оплату робіт по виконанню незалежної оцінки по визначенню ринкової вартості майна, виготовлення технічної документації на нерухоме майно, оплату придбання оргтехніки та її обслуговування, господарські витрати, оплату праці і нарахування на неї персоналу, зайнятого обслуговуванням об’єктів оренди, зміцнення матеріально-технічної бази, оплату послуг автотранспорту та інші видатки, згідно затвердженого кошторису.

Якщо Орендодавцем майна є підприємство (установа, організація), то 50% орендної плати залишається підприємству (установі, організації), а 50% - підприємство (установа, організація), не пізніше 15 числа місяця, що наступає за звітним, перераховує до Гадяцького районного бюджету.

17. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного   майна   розраховується   в   порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.

Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається   з   урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.

У разі суборенди приміщення у будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки вартості такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі   та   частки   вартості зазначеної будівлі у загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу.

Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до Гадяцького районного бюджету.

Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Контроль за перерахуванням зазначеної різниці до місцевого бюджету здійснюється орендодавцем.

 

 

 

Начальник відділу управління

майном Гадяцької районної ради                                             А.М. Янчаренко

                                                                                              

 

Додаток 1

до Методики

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання цілісних майнових комплексів спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району

 

 

Використання орендарем майнових комплексів за

цільовим призначенням

Орендна ставка,

відсотків

Цілісні майнові комплекси:

З виробництва деревини та виробів з деревини, меблів, з організації концертно-видовищної діяльності та виставкової діяльності, ресторанів, автомобільного транспорту, торгівлі, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей      

20

Електроенергетики, газової, хімічної, нафто-, хімічної промисловості, чорної металургії, зв’язку, швейної та текстильної промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів), лісового господарства, рибного господарства, переробки відходів, з надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, паливної промисловості, побутового обслуговування

16

Сільського господарства, харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості), радгоспів-заводів, крім тих, що виробляють виноробну продукцію, освіти, науки та охорони здоров’я легкої (крім швейної та текстильної) промисловості, з виробництва будівельних матеріалів

12

Інші об’єкти

10

 

 

 

Начальник відділу управління

майном районної ради                                                                 А.М.Янчаренко

 

 

Додаток 2

 до Методики

 

 

ОРЕДНІ СТАВКИ

за використання нерухомого майна спільної власності

територіальних громад міста і сіл Гадяцького району

 

 

Використання орендарем нерухомого майна

за цільовим призначенням

Орендна ставка,

відсотків

1.Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів.

100

2.Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти.

45

3.Розміщення:

фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських,

дилерських, маклерських, ріелторських контор (агентств нерухомості), банкоматів;

ресторанів з нічним режимом роботи;

торговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів,

виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї;

операторів телекомунікацій, які надають послуги з

рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет.

40

4.Розміщення:

виробників реклами;

салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів

масажу, тренажерних залів;

торговельних об’єктів з продажу автомобілів;

зовнішньої реклами на будівлях і спорудах.

30

5.Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності.

25

6.Розміщення суб’єктів господарювання, що проводять

туроператорську та турагентську діяльність, готелів.

22

7.Розміщення суб’єктів господарювання, що проводять діяльність з ремонту об’єктів нерухомості.

21

8.Розміщення:

клірингових установ;

майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та

ремонт автомобілів;

майстерень з ремонту ювелірних виробів;

ресторанів;

приватних закладів охорони здоров’я;

суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної

власності і проводять господарську діяльність з медичної практики;

розміщення торговельних об’єктів з продажу окулярів,

лінз, скелець;

суб’єктів господарювання, що проводять діяльність у

сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування

редакції засобів масової інформації:

рекламного та еротичного характеру;

тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями, або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

тих, де понад 50% загального обсягу випуску

становлять матеріали іноземних засобів масової інформації;

тих, що засновані за участю суб’єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

20

9.Розміщення:

крамниць-складів, магазинів-складів;

турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків;

торговельних об’єктів з продажу:

непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів;

промислових товарів, що були у використанні;

авто товарів;

відео- та аудіо продукції;

офісних приміщень;

антен.

18

10.Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту.

17

11.Розміщення:

суб’єктів господарювання, що надають послуги,

пов’язані з переказом грошей;

бірж, що мають статус неприбуткових організацій;

кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що

здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій

ветеринарної медицини;

суб’єктів господарювання, що проводять діяльність з

організації шлюбних знайомств та весіль;

складів;

суб’єктів господарювання, що проводять діяльність з

вирощування грибів, квітів.

15

 

 

 

15

12.Розміщення:

закладів ресторанного господарства з постачання страв,

приготовлених централізовано для споживання в інших місцях;

суб’єктів господарювання, що надають послуги з

утримання домашніх тварин.

13

13.Розміщення:

суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної

власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур’єрська служба)

стоянок для автомобілів, авто гаражів.

12

14.Розміщення:

комп’ютерних клубів та Інтернет-кафе;

ветеринарних аптек;

рибних господарств;

приватних навчальних закладів;

шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів;

торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів,

виданих іноземними мовами;

суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні;

проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи;

видавництв друкованих засобів масової інформації та

видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами;

редакцій засобів масової інформації, крім     зазначених

у пункті 9 Методики та пункті 8 цього додатка.

10

 

 

 

 

 

 

 

 

15.Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі.

10

16.Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари.

9

 

17.Розміщення:

кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють

продаж товарів підакцизної групи;

аптек, що реалізують готові ліки;

торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів,

крім товарів підакцизної групи.

8

18.Розміщення:

торговельних об’єктів з продажу ортопедичних виробів;

ксерокопіювальної техніки для надання населенню

послуг із ксерокопіювання документів.

7

19.Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні.

7

20.Розміщення:

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів

підакцизної групи;

фірмових магазинів вітчизняних промислових

підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи;

об’єктів поштового зв’язку на площі, що

використовується для надання послуг поштового зв’язку;

суб’єктів господарювання, що надають послуги з

перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень;

торговельних об’єктів з продажу поліграфічної продукції

та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів.

6

21.Розміщення:

державних та комунальних закладів охорони здоров’я,

що частково фінансуються за рахунок державного та місцевого бюджетів;

оздоровчих закладів для дітей та молоді;

санаторно-курортних закладів для дітей;

державних навчальних закладів, що частково

фінансуються з державного бюджету та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету;

торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів,

виданих українською мовою;

відділень банків на площі, що використовується для

здійснення платежів за житлово-комунальні послуги;

суб'єктів господарювання, що здійснюють побутове

обслуговування населення.

5

 

22.Розміщення:

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів        

підакцизної групи, у навчальних закладах та військових           частинах;

громадських вбиралень;

камер схову;

видавництв друкованих засобів масової інформації та

видавничої продукції, що видаються українською мовою.

4

23.Розміщення:

аптек на площі, що використовується для виготовлення

ліків за рецептами;

суб’єктів господарювання, що надають ритуальні

послуги;

майстерень художників, скульпторів, народних майстрів

площею не менш як 50 кв. м;

органів місцевого самоврядування та їх добровільних

об'єднань (крім асоціацій органів місцевого           самоврядування із всеукраїнським статусом);

науково-дослідних установ крім бюджетних.

3

24.Розміщення:

аптек, які обслуговують пільгові категорії населення;

організацій, що надають послуги з нагляду за особами з

фізичними та розумовими вадами;

бібліотек, архівів, музеїв;

дитячих молочних кухонь;

торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів

для пільгових категорій громадян.

2

 

25.Розміщення:

закладів соціального захисту для бездомних громадян,

безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів;

державних та комунальних позашкільних навчальних

закладів ( крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів;

громадських організацій інвалідів на площі, що не

використовуються для провадження підприємницької діяльності і становить не більш як 50 кв.м.

1

26.Розміщення транспортних підприємств з:

перевезення пасажирів;

перевезення вантажів.

 

15

18

  1. Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

не більш як 50 кв. метрів

понад 50 кв. метрів.

 

 

 

3

7

28.Розміщення громадських організацій інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

не більш як 100 кв. метрів

понад 100 кв. метрів.

 

 

 

1

7

29. Розміщення суб'єктів господарювання, що виготовляють рухомий склад міського електротранспорту.  

5

Інше використання нерухомого майна.

15

 

 

 

Начальник відділу управління

майном районної ради                                                               А.М. Янчаренко

 

АНАЛІЗ регуляторного впливу

проекту рішення Гадяцької районної ради "Про затвердження в новій редакції Порядку передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району, Методики розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району та пропорції її розподілу"

Назва регуляторного акта: проект рішення сесії районної ради Про затвердження в новій редакції Порядку передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району, Методики розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району та пропорції її розподілу

Регуляторний орган: Гадяцька районна   рада.

Розробник документів: Відділ управління майном Гадяцької районної ради.

Контактний телефон: 3-33-29 

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11 вересня 2003 року та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 308 від 11 березня 2004 року.

  1. Опис проблеми:

У зв’язку із змінами, внесеними до Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, до постанови Кабінету Міністрів від 04 жовтня 1995р. №786 “Про Методику розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна ” виникла необхідність прийняти в новій редакції Порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району та Методику розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району та пропорції її розподілу.

  1. Цілі правового регулювання:

Проект Порядку розроблено з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства процедури передачі майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району в оренду.

Проект методики розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району та пропорції її розподілу розроблено з метою:

збільшення доходів районного бюджету;

запровадження єдиного алгоритму встановлення розрахункового рівня орендної плати;

врахування змін діючого законодавства у сфері оренди;

врахування інтересів орендарів.

  1. Механізм та заходи для розв’язання проблеми:

Для розв’язання проблем, зазначеної в розділі 1 цього Аналізу, пропонується прийняти районною радою рішення сесії Про затвердження в новій редакції Порядку передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району, Методики розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району та пропорції її розподілу

 

  1. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументів:

Перша альтернатива – залишити дану ситуацію без змін.

Дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто.

Процедура передачі комунального майна району в оренду залишиться без врахування змін внесених до Закону України “Про оренду державного та комунального майна” змін, які набрали чинності з 08 липня 2011 року, а також механізм розрахунку орендної плати залишиться без змін, внесених постановою Кабінету Міністрів від 14 вересня 2011 р. №961 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 № 629 і від 4 жовтня 1995 р. № 786”.

Друга альтернатива – прийняття  Порядку передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району та Методики розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району та пропорції її розподілу.

Дана альтернатива є актуальною та адекватною ситуації, що склалася та досягає завдань регулювання.

 

  1. Обґрунтування можливостей досягнення цілей.

Прийняття рішення Про затвердження в новій редакції Порядку передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району, Методики розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району та пропорції її розподілу, дозволить привести даний Порядок та методику до вимог чинного законодавства.

Запровадження зазначеного нормативного акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

 

  1. Очікувані результати прийняття акта:

Затвердження  Порядку і Методики призведе до відповідності даного документа іншим законодавчим та нормативно-правовим актам, що стосуються передачі майна в оренду та механізму розрахунку орендної плати та пропорцій її розподілу .

 

  1. Строк дії.

Строк дії зазначеного регуляторного акта не обмежений.

 

 

  1. Показники результативності регуляторного акта.

В результаті впровадження регуляторного акту буде досліджуватись та вивчатися :

1.Ефективність розробленого механізму.

2.Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта.

3.Кількість суб'єктів господарювання на які поширюється дане Положення.

 

  1. Заходи з відстеження результативності акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності.

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються Гадяцькою районною радою протягом місяця з дати його оприлюднення за адресою: 37300, м. Гадяч, вул. Лесі Українки, 1,  тел.2-27-36.