ГАДЯЦЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

(Двадцять дев’ята сесія шостого скликання)

 30.04.2014

Про порядок закріплення майна

спільної власності територіальних

громад міста і сіл Гадяцького району

за підприємствами, установами,

організаціями

З метою забезпечення ефективних майнових відносин у сфері майна, що належить до спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району, керуючись статтями 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 23, 136, 137 Господарського кодексу України, рішенням шостої сесії районної ради шостого скликання від 15.07.2011 “Про заходи по забезпеченню управління об’єктами спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району”,

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок закріплення майна, що є спільною власністю територіальних громад міста і сіл Гадяцького району за підприємствами, установами, організаціями на праві господарського відання або оперативного управління (додається).

2. Затвердити Типовий договір про закріплення майна, що належить до спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району на праві господарського відання (додається).

3. Затвердити Типовий договір про закріплення майна, що належить до спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району на праві оперативного управління (додається).

4. Відділу управління майном (Рябічіна І.Г.) в строк до 01.05.2014 привести всі відносини щодо раніше закріпленого майна, що є спільною власністю територіальних громад міста і сіл Гадяцького району, за підприємствами, установами, організаціями на правах господарського відання або оперативного управління у відповідності до цього рішення.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів і цін, малого і середнього бізнесу та управління майном (Колодяжний О.В.).

Голова

районної ради О. МІНЯЙЛО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення районної ради

(Двадцять дев'ята сесія шостого скликання)

   30.04.2014

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок закріплення майна, що є спільною власністю територіальних громад міста і сіл Гадяцького району за підприємствами, установами, організаціями на праві господарського відання

або оперативного управління

 

Розділ 1. Загальні положення

1. Положення про порядок закріплення майна, що є спільною власністю територіальних громад міста і сіл Гадяцького району за підприємствами, установами, організаціями на праві господарського відання або оперативного управління (далі - Положення), розроблене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, рішення шостої сесії районної ради шостого скликання від 15.07.2011 «Про заходи по забезпеченню управління об’єктами спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району».

2. Положення визначає порядок закріплення майна, що є спільною власністю територіальних громад міста і сіл Гадяцького району, за підприємствами, установами, організаціями (далі - Підприємства) на праві господарського відання або оперативного управління.

3. Дія цього положення поширюється на майно, що перебуває у спільній власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району.

4. Об’єктами закріплення згідно з цим Положенням  є:

а) цілісні майнові комплекси підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів. Структурний підрозділ Підприємства може бути об’єктом закріплення після виділення його в установленому порядку у цілісний майновий комплекс на підставі розподільчого балансу;

б) нерухоме майно (будівлі, споруди, у тому числі об’єкти незавершеного будівництва, а також нежитлові приміщення, після виділення їх в окрему облікову одиницю (Інвентарний об’єкт);

в) майно спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району, що не увійшло до статутного капіталу (фонду) господарських товариств, створених у процесі приватизації;

г) інше окреме індивідуально визначене майно (рухоме майно).

5. Ініціатива щодо закріплення майна, яке є спільною власністю територіальних громад міста і сіл Гадяцького району, на праві господарського відання або оперативного управління за Підприємствами може виходити від відділу управління майном Гадяцької районної ради (далі – Орган управління майном), безпосередньо від керівників Підприємств.

 

Розділ 2. Порядок закріплення об’єктів, що є спільною власністю територіальних громад міста і сіл Гадяцького району, за підприємствами, установами, організаціями на праві господарського відання або оперативного управління

1. Право господарського відання є речовим правом суб’єкта підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним Гадяцькою районною радою для здійснення комерційної діяльності, з обмеженням правомочності розпорядження майном за згодою власника.

2. Право оперативного управління є речовим правом суб’єкта господарювання, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним районною радою для здійснення не комерційної господарської діяльності у межах, встановлених власником майна.

3. Закріплення майна, що є спільною власністю територіальних громад міста і сіл Гадяцького району, на праві господарського відання за Підприємствами, а також зміна раніше встановленого правового режиму майна здійснюється за рішенням Гадяцької районної ради. Закріплення майна спільної власності на праві оперативного управління за установами, а також зміна раніше встановленого правового режиму майна здійснюється за рішенням Гадяцької районної ради.

4. У разі, коли ініціатором закріплення майна, що є спільною власністю територіальних громад міста і сіл, за підприємствами, установами, організаціями на праві господарського відання або оперативного управління, або ініціатором зміни раніше встановленого правового режиму майна виступає відділ управління майном, то останній не пізніше, ніж за 20 днів до пленарного засідання ради подає голові районної ради пропозиції із зазначенням:

переліку об’єктів;

місцезнаходження об’єктів;

найменування та місцезнаходження балансоутримувача об’єктів.

До пропозицій додається фінансово-економічне обґрунтування ефективного використання майна, що є об’єктом закріплення, доцільності та очікуваних наслідків проведення такого закріплення.

5. У разі, коли ініціатором закріплення майна, що є спільною власністю територіальних громад міста і сіл Гадяцького району, виступає Підприємство, то ініціатор не пізніше ніж за 25 днів до пленарного засідання подає відділу управління майном районної ради пропозиції з урахуванням вимог, визначених п. 4 розділу 2 цього положення. Орган управління майном впродовж 5-ти робочих днів готує відповідний проект рішення або лист-обгрунтування про відмову у закріпленні майна.

6. Проект рішення та відповідні документи вносяться на розгляд профільної постійної комісії районної ради.

7. Закріплення майна на праві господарського відання або оперативного управління здійснюється за рішенням районної ради шляхом укладення між Гадяцькою районною радою та Підприємством договору. Типовий договір «Про закріплення майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району на праві господарського відання» затверджується рішенням районної ради. Типовий договір «Про закріплення майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району на праві оперативного управління» затверджується рішенням районної ради. Невід’ємною частиною Договору на закріплення майна є його акт приймання-передачі.

Приймання – передача майна, що є спільною власністю територіальних громад міста і сіл Гадяцького району та закріплення його на правах господарського відання або оперативного управління за Підприємствами оформляється актом приймання-передачі.

Безпосередньо підготовку проекту Договору про закріплення майна на праві господарського відання або оперативного управління здійснює Орган управління майном. Договір укладається в 3-х екземплярах.

 

Розділ 3. Укладення та припинення договору закріплення майна, що є спільною власністю територіальних громад міста і сіл Гадяцького району

на праві господарського відання або оперативного управління

1. Договір про закріплення майна, що є спільною власністю територіальних громад міста і сіл Гадяцького району між районною радою і Підприємством укладається не пізніше 5-ти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення сесії.

2. Умовами Договору є:

передача майна не тягне за собою виникнення у Користувача права власності на передане майно;

використання майна за його цільовим призначенням;

страхування майна Користувачем на користь Власника від випадкової загибелі чи пошкодження на суму не меншу ніж його балансова вартість відповідно до норм діючого законодавства;

здійснення Користувачем обслуговування теплових, водопровідних, каналізаційних, електричних та вентиляційних мереж, забезпечення доступу до них відповідних організацій з метою їх профілактичного огляду і ремонту;

забезпечення Користувачем пожежної безпеки майна;

дотримання Користувачем санітарних норм та правил;

утримання Користувачем у належному стані майна і прилеглої території та відповідальність за випадкове його знищення та псування;

пристосовувати майно (проводити реконструкцію, перебудову, поточний і капітальні ремонти, технічне переоснащення) тільки за відповідного погодження з Власником;

право передачі в оренду Користувачем нерухомого майна (загальною площею до 200 кв.м.) та рухомого майна з послідуючим погодженням договору у відділі управління майном, відповідно до Порядку передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району;

право списання майна Користувачем, відповідно до Положення про порядок та умови списання майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району.

3. Передача майна здійснюється в 3-х денний термін з моменту підписання Договору та оформляється актом приймання-передачі, який підписується Органом управління майном та Підприємством і є невід’ємним додатком до Договору про закріплення майна.

4. Договір про закріплення майна припиняється в разі:

прийняття відповідного рішення сесією районної ради;

продажу об'єкта закріплення майна за участю Користувача за рішенням сесії районної ради;

банкрутства Користувача;

загибелі об'єкта користування;

ліквідації юридичної особи, яка була Користувачем;

невиконання умов Договору.

5. Договір про закріплення майна на праві господарського відання або оперативного управління може бути розірвано достроково за погодженням Сторін на підставі розпорядження голови районної ради з наступним затвердженням на сесії районної ради, а також за рішенням суду на вимогу однієї із Сторін з підстав, передбачених законодавчими актами України та вимог Договору.

6. У разі припинення Договору про закріплення майна чи дострокового його розірвання Користувач зобов'язаний у місячний термін повернути Власнику майно, про що складається відповідний акт приймання-передачі. Якщо Користувач допустив погіршення стану майна або його загибель, він повинен відшкодувати власнику збитки, якщо не дове­де, що погіршення або загибель майна сталися не з його вини.

 

Розділ 4. Поліпшення нерухомого майна, що є спільною власністю територіальних громад міста і сіл Гадяцького району закріпленого на праві господарського відання або оперативного управління

1. Користувач має право за рахунок власних коштів здійснювати реконструкцію, перебудову, поточний і капітальний ремонти, технічне переобладнання та поліпшення майна, що використовується відповідно до Договору про закріплення майна спільної власності.

2. При виникненні потреби на проведення робіт, визначених п.1 розділу 4 цього Положення, Користувач звертається до районної ради для отримання дозволу на виконання таких робіт.

3. До заяви додається проектно-кошторисна документація та експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації.

4. Орган управління майном готує відповідні матеріали на розгляд профільної постійної комісії районної ради.

5. Погодження на проведення робіт, зазначених у п.1 розділу 4 цього Положення, надається рішенням сесії районної ради.

6. При необхідності, Користувач повинен отримати дозвільні документи інспекції державного архітектурно-будівельного контролю для проведення відповідних робіт.

7. Вартість виконаних робіт додається до балансової вартості нерухомого майна за рішенням сесії районної ради.

8.Вартість поліпшень закріпленого майна, виконаних Користувачем, відшкодуванню не підлягає.

9. Після проведення реконструкції, технічного переобладнання та поліпшення майна, у разі необхідності, Власник майна, або Користувач проводить дії, пов’язані із внесенням змін до інвентарної справи (технічного паспорта).

 

   Розділ 5. Порядок обліку укладених договорів про закріплення

майна на праві господарського відання або оперативного управління, контроль за дотриманням умов договору

1. Укладені Договори про закріплення майна на праві господарського відання або оперативного управління підлягають обов’язковій реєстрації у відділі управління майном Гадяцької районної ради.

  1. Контроль за дотриманням умов Договорів здійснює Органуправління майном районної ради.

 

 

 

Начальник відділу управління

майном Гадяцької районної ради                                               І. Рябічіна

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення районної ради

(Двадцять дев'ята сесія шостого скликання)

  30.04.2014

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

про закріплення майна, що належить до спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району на праві господарського відання

 

“____”___________20__ року                                                                    м. Гадяч

 

 Гадяцька районна рада (надалі - ВЛАСНИК), ідентифікаційний код 21050870, місце знаходження якого: м. Гадяч, вул. Лесі Українки, 2, в особі голови  районної ради ________________________________________, який діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з однієї сторони, та _____________________________________(надалі - КОРИСТУВАЧ), ідентифікаційний код ____________, місце знаходження якого: __________ в особі __________________________, який діє підставі_____________________з другої сторони, (надалі - Сторони), уклали цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом Договору є передача Власником Користувачеві на підставі рішення сесії Гадяцької районної ради від _________ року у господарське відання майна, що належить до спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району,  для здійснення комерційної господарської діяльності.

1.2. Власник передає Користувачеві в господарське відання майно, а саме: ____________________________________________________________________

1.3. Об’єкт передається згідно з актом приймання – передачі, який є невід’ємною частиною цього Договору і підписується уповноваженими представниками Сторін.

 

2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА

2.1. Користувач приймає майно згідно з актом приймання  - передачі.

2.2. Передача майна не тягне за собою виникнення у Користувача права власності на передане майно. Майно залишається спільною власністю територіальних громад міста і сіл Гадяцького району.

2.3. У випадку прийняття відповідного рішення сесії або розпорядження голови районної ради з наступним затвердженням на сесії районної ради про припинення дії Договору, Користувач зобов’язаний у місячний термін повернути зазначене майно з урахуванням фізичного зносу.

2.4. Майно вважається повернутим Користувачем Власнику після підписання акту приймання  - передачі майна.

2.5. У разі неповернення зазначеного майна або повернення його у непридатному стані, збитки нанесені Власнику майна відшкодовуються Користувачем у повному обсязі впродовж одного місяця.

 

3. ОБОВ’ЯЗКИ ВЛАСНИКА

3.1. Власник зобов’язується передати майно, зазначене у п.1.2. цього Договору, за актом приймання – передачі, який підписується керівником (представником) відділу управління майном Гадяцької районної ради (далі – Уповноважений орган).

3.2. Власник зобов’язується не вчиняти дій, які перешкоджатимуть Користувачеві використовувати передане майно.

 

4. ПРАВА УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ

4.1. Контролювати наявність, технічний стан, напрямки та ефективність використання майна, переданого в користування та оренду згідно відповідних Договорів.

4.2. Отримувати у Користувача звітність про рух майна згідно з балансом, а також іншу необхідну інформацію стосовно переданого в користування майна.

4.3. Контролювати виконання умов цього Договору.

 

5. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

5.1. За актом приймання – передачі, який підписується керівником (представником) Уповноваженого органу, прийняти майно.

5.2. Використовувати закріплене майно у відповідності за його цільовим призначенням і умовами цього Договору, забезпечувати його збереження, не допускати знищення та псування.

5.3. Застрахувати закріплене за ним майно на праві господарського відання, на користь Власника, на суму не меншу, ніж його балансова вартість відповідно до норм діючого законодавства. Відомості про страхування закріпленого майна подаються Уповноваженому органу. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк користування майно було застрахованим.

5.4. Здійснювати обслуговування теплових, водопровідних, каналізаційних, електричних та вентиляційних мереж, забезпечувати доступ до них відповідних організацій з метою їх профілактичного огляду і ремонту.

5.5. Дотримуватись протипожежних правил, вимог, стандартів, а також виконувати приписи і постанови органів державного пожежного нагляду. Утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту, зв’язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням.

5.6. Дотримуватися та виконувати всі санітарні норми та правила.

5.7. Утримувати майно, закріплене на праві господарського відання та прилеглу територію у належному стані.

6. ПРАВА КОРИСТУВАЧА

6.1. Здійснювати користування майном на праві господарського відання для забезпечення комерційної господарської діяльності.

6.2. Пристосовувати закріплене майно (проводити реконструкцію, перебудову поточний і капітальні ремонти, технічне переоснащення) тільки за відповідного погодження з Власником, відповідно до розділу 4 Положення про порядок закріплення майна, що є спільною власністю територіальних громад міста і сіл Гадяцького району за підприємствами, установами, організаціями на праві господарського відання або оперативного управління;

6.3. Ініціювати та передавати в оренду закріплене нерухоме майно (загальною площею до 200 кв.м.), а також рухоме майно з послідуючим погодженням договорів Уповноваженим органом відповідно до Порядку передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району;

6.4. Отримувати дозвіл та проводити списання закріпленого майна, відповідно до Положення про порядок та умови списання майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Відповідальність за випадкове знищення та пошкодження майна несе Користувач.

7.2. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

7.3. Спори між Сторонами вирішуються у законодавчому порядку.

 

8. ТЕРМІН ДІЇ, УМОВИ ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір діє з моменту його підписання Сторонами до:

прийняття відповідного рішення сесії районної ради;

продажу об'єкта закріплення майна за участю Користувача за рішенням сесії районної ради;

банкрутства Користувача;

загибелі об'єкта користування;

ліквідації юридичної особи, яка була Користувачем;

невиконанням умов Договору.

8.2. Договір може бути розірвано достроково за погодженням Сторін на підставі розпорядження голови районної ради, з наступним затвердженням на сесії районної ради, а також за рішенням суду на вимогу однієї з Сторін з підстав, передбачених законодавчими актами України та вимог цього Договору.

 

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Взаємовідносини Сторін, неврегульовані цим Договором регулюються чинним законодавством України.

9.2. Цей Договір складено в 3–х примірниках, 1- Власнику, 2-й – Користувачу, 3-й – Уповноваженому органу, які зберігаються у кожної із Сторін і мають однакову юридичну  силу.

 

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

Власник:

Гадяцька районна рада:

___________________________

Адреса, індекс

____________________________

Телефон ____________________________

Посада ____________________________

Підпис                     ПІБ

“___“ __________________ 20__ р.

М.П

Користувач:

Повна назва Підприємства ___________________________

Адреса, індекс

____________________________

Телефон ____________________________

Посада ____________________________

Підпис               ПІБ

“___“ ________________ 20__ р.

М.П.

 

 

Додаток до Договору

 

АКТ

приймання – передачі майна спільної власності до

договору від ____________ 20__ № ____

 

 

Відділ управління майном Гадяцької районної ради (Уповноважений орган), в особі начальника відділу ____________________________________

                                                                (прізвище, ім’я, по батькові начальника)

передає , а __________________________ в особі _______________________ __

               (назва підприємства, установи, організації)                                  (прізвище, ім’я, по батькові начальника)                                

приймає відповідно до Договору № ___ від_______ майно спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району, а саме

                   №п/п

Назва

об’єкту

Адреса

Інвентарний номер

Рік введення в експлуата-цію

Первісна вартість, грн.

Залиш-кова вартість,

грн.

Загаль-на площа,

кв.м.

При-мітки

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

Начальник відділу

управління майном

Гадяцької районної ради

______________________________

           підпис                  ПІБ

“_____” __________________ 20 __р.

Керівник Підприємства

_______________________________

_______________________________

_____________________________                                                                            підпис                          ПІБ

“_____” ________________ 20 __р.

 

 

Додаток 2

до Положення

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

про закріплення майна, що належить до спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району на праві оперативного управління

 

“____”___________20__ року                                                                    м. Гадяч

Гадяцька районна рада (надалі - ВЛАСНИК), ідентифікаційний код 21050870, місце знаходження якого: м. Гадяч, вул. Лесі Українки, 2, в особі голови  районної ради ________________________________________, який діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з однієї сторони, та _____________________________________(надалі - КОРИСТУВАЧ), ідентифікаційний код ____________, місце знаходження якого: __________ в особі __________________________, який діє підставі_____________________з другої сторони, (надалі - Сторони), уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом Договору є передача Власником Користувачеві на підставі рішення сесії Гадяцької районної ради від ______ року в оперативне управління майна, що належить до спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району,  для здійснення некомерційної господарської діяльності.

1.2. Власник передав Користувачеві в оперативне управління майно, а саме : _______________________________________________________________

1.3. Об’єкт передається згідно з актом приймання – передачі, який є невід’ємною частиною цього Договору і підписується уповноваженими представниками Сторін.

 

2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА

2.1. Користувач приймає майно згідно з актом приймання  - передачі.

2.2. Передача майна не тягне за собою виникнення у Користувача права власності на передане майно. Майно залишається спільною власністю територіальних громад міста і сіл Гадяцького району.

2.3. У випадку прийняття відповідного рішення сесії або розпорядження голови районної ради з наступним затвердженням на сесії районної ради про припинення дії Договору, Користувач зобов’язаний у місячний термін повернути зазначене майно з урахуванням фізичного зносу.

2.4. Майно вважається повернутим Користувачем Власнику після підписання акту приймання  - передачі майна.

2.5. У разі неповернення зазначеного майна або повернення його у непридатному стані, збитки нанесені Власнику майна відшкодовуються Користувачем у повному обсязі впродовж одного місяця.

 

3. ОБОВ’ЯЗКИ ВЛАСНИКА

3.1. Власник зобов’язується передати майно, зазначене у п.1.2. цього Договору, за актом приймання – передачі, який підписується керівником (представником) відділу управління майном Гадяцької районної ради (далі – Уповноважений орган).

3.2. Власник зобов’язується не вчиняти дій, які перешкоджатимуть Користувачеві використовувати передане майно.

 

4. ПРАВА УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ

4.1. Контролювати наявність, технічний стан, напрямки та ефективність використання майна, переданого в користування та оренду згідно відповідних Договорів.

4.2. Отримувати у Користувача звітність про рух майна згідно з балансом, а також іншу необхідну інформацію стосовно переданого в користування майна.

4.3. Контролювати виконання умов цього Договору.

 

5. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

5.1. За актом приймання – передачі, який підписується керівником (представником) Уповноваженого органу, прийняти майно.

5.2. Використовувати закріплене майно у відповідності за його цільовим призначенням і умовами цього Договору, забезпечувати його збереження, не допускати знищення та псування.

5.3. Застрахувати закріплене за ним майно на праві оперативного управління, на користь Власника, на суму не меншу, ніж його балансова вартість відповідно до норм діючого законодавства. Відомості про страхування закріпленого майна подаються Уповноваженому органу. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк користування майно було застрахованим.

5.4. Здійснювати обслуговування теплових, водопровідних, каналізаційних, електричних та вентиляційних мереж, забезпечувати доступ до них відповідних організацій з метою їх профілактичного огляду і ремонту.

5.5. Дотримуватись протипожежних правил, вимог, стандартів, а також виконувати приписи і постанови органів державного пожежного нагляду. Утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту, зв’язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням.

5.6. Дотримуватися та виконувати всі санітарні норми та правила.

5.7. Утримувати майно, закріплене на праві оперативного управління та прилеглу територію у належному стані.

6. ПРАВА КОРИСТУВАЧА

6.1. Здійснювати користування майном на праві оперативного управління для забезпечення некомерційної господарської діяльності.

6.2. Пристосовувати закріплене майно (проводити реконструкцію, перебудову поточний і капітальні ремонти, технічне переоснащення) тільки за відповідного погодження з Власником, відповідно до розділу 4 Положення про порядок закріплення майна, що є спільною власністю територіальних громад міста і сіл Гадяцького району за підприємствами, установами, організаціями на праві господарського відання або оперативного управління;

6.3. Ініціювати та передавати в оренду закріплене нерухоме майно (загальною площею до 200 кв.м.), а також рухоме майно з послідуючим погодженням договорів Уповноваженим органом відповідно до Порядку передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району;

6.4. Отримувати дозвіл та проводити списання закріпленого майна, відповідно до Положення про порядок та умови списання майна спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Відповідальність за випадкове знищення та пошкодження майна несе Користувач.

7.2.За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

7.3.Спори між Сторонами вирішуються у законодавчому порядку.

 

8. ТЕРМІН ДІЇ, УМОВИ ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір діє з моменту його підписання Сторонами до:

прийняття відповідного рішення сесії районної ради;

продажу об'єкта закріплення майна за участю Користувача за рішенням сесії районної ради;

банкрутства Користувача;

загибелі об'єкта користування;

ліквідації юридичної особи, яка була Користувачем;

невиконання умов Договору.

8.2. Договір може бути розірвано достроково за погодженням Сторін на підставі розпорядження голови районної ради, з наступним затвердженням на сесії районної ради, а також за рішенням суду на вимогу однієї з Сторін з підстав, передбачених законодавчими актами України та вимог цього Договору.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1 Взаємовідносини Сторін, неврегульовані цим Договором регулюються чинним законодавством України.

9.2. Цей Договір складено в 3–х примірниках, 1-й - Власнику, 2-й – Користувачу, 3-й – Уповноваженому органу, які зберігаються у кожної із Сторін і мають однакову юридичну  силу.

 

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

Власник:

Гадяцька районна рада:

___________________________

Адреса, індекс

____________________________

Телефон ____________________________

Посада ____________________________

Підпис                     ПІБ

“___“ _______________ 20__ р.

М.П

Користувач:

Повна назва Підприємства ___________________________

Адреса, індекс

____________________________

Телефон ____________________________

Посада ____________________________

Підпис               ПІБ

“___“ ______________ 20__ р.

М.П.

 

Додаток до Договору

 

АКТ

приймання – передачі майна спільної власності до

договору від ____________ 20__ № ____

 

Відділ управління майном Гадяцької районної ради (Уповноважений орган), в особі начальника відділу ____________________________________

                                                               (прізвище, ім’я, по батькові начальника)

передає , а __________________________ в особі _________________________

               (назва підприємства, установи, організації)                                     (прізвище, ім’я, по батькові начальника)                                

приймає відповідно до Договору № ___ від_______ майно спільної власності територіальних громад міста і сіл Гадяцького району, а саме

                   №п/п

Назва

об’єкту

Адреса

Інвентарний номер

Рік введення в експлуата-цію

Первісна вартість, грн.

Залиш-кова вартість,

грн.

Загаль-на площа,

кв.м.

При-мітки

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

Начальник відділу

управління майном

Гадяцької районної ради

____________________________

           підпис                   ПІБ

“_____” _______________ 20 __р.

Керівник Підприємства

_______________________________

_______________________________

_____________________________                                                                           підпис                         ПІБ

“_____” ________________ 20 __р.