ГАДЯЦЬКА  РАЙОННА  РАДА

 

РІШЕННЯ

(Тридцять четверта позачергова сесія сьомого скликання)

 

 

 

14 червня 2018 року

 

Про перейменування Сарської

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів

Гадяцької районної ради Полтавської області

у Опорний заклад освіти  «Сарська

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів

Гадяцької районної ради Полтавської області»

 

 

Відповідно до  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 13, 22 Закону України „Про освіту”, статті 8 Закону України                 «Про загальну середню освіту”, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 777 (зі змінами), рішення тридцять четвертої позачергової сесії сьомого скликання від 14.06.2018 року «Про затвердження рішення комісії для визначення опорного закладу серед загальноосвітніх навчальних закладів Гадяцької районної ради Полтавської області» та з метою забезпечення умов для рівного доступу громадян до якісної освіти, підвищення ефективності заходів щодо розвитку освітньої галузі у районі, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

 1. Визначити опорним закладом освіти Сарську спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської області
 2. Перейменувати Сарську спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської області у Опорний  заклад освіти „Сарська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів  Гадяцької районної ради Полтавської області”.
 3. Затвердити Статут Опорного закладу освіти „Сарська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської області”, (далі – Статут) у новій редакції (додається).
 4. Забезпечити підвезення учнів, у тому числі осіб з інвалідністю, та за потреби педагогічних працівників шкільним автобусом із сіл Харківці, Круглик, Красний Кут, Малі Будища, (Харківецька ЗОШ І-ІІ ступенів – ліквідована рішенням Гадяцької районної ради Полтавської області від 15.07.2011 року,  Кругликівська ЗОШ І ступеня  ліквідована рішенням Гадяцької районної ради Полтавської області від 15.07.2011 року, Краснокутська (територія визначена для обслуговування Опорним закладом освіти),  Мало-Будищанська ЗОШ І ступеня ліквідована рішенням Гадяцької районної ради  Полтавської області  від 30.10.2007 року).

5.Уповноважити директора Сарської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів (Огризько І.В.):

- на підписання Статуту;

- провести державну реєстрацію у встановленому законом порядку.

 1. Гадяцькій районній державній адміністрації забезпечити виконання даного рішення.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, молодіжної політики, спорту та туризму (Гайдабура С.Б.)

 

 

 

Голова

районної ради                                                                          В. НІКІТЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення районної ради (Тридцять четверта позачергова сесія сьомого скликання)

14 червня 2018 року

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

Опорного  закладу освіти „Сарська спеціалізована

школа І-ІІІ ступенів  Гадяцької районної ради Полтавської області”

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 р.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сарська спеціалізована школа  І-ІІІ ступенів  Гадяцької районної ради Полтавської області перейменована у Опорний  заклад освіти «Сарська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів  Гадяцької районної ради Полтавської області».

1.2. Юридична адреса Опорного  закладу освіти: 37340, Полтавська область, Гадяцький район, село Сари, вулиця Центральна, будинок 64.

1.3. Найменування Опорного  закладу освіти:

повне – Опорний заклад освіти «Сарська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів  Гадяцької районної ради Полтавської області»;

скорочене – ОЗО Сарська СШ І-ІІІ ст.

1.4. Опорний  заклад  освіти «Сарська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів  Гадяцької районної ради Полтавської області»  є юридичною особою публічного права, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, може мати самостійний баланс, рахунок в установі банку і здійснює з урахування потреб осіб з інвалідністю у тому  числі педагогічних працівників організоване підвезення учнів із сіл Харківці, Круглик, Красний Кут, Малі Будища Гадяцького району та може мати у своєму складі філії.

Філія Опорного  закладу освіти - це територіально відокремлений структурний підрозділ, утворений з метою надання освітніх послуг у сфері початкової та базової середньої освіти за місцем проживання.

Філія не є юридичною особою.

Опорний заклад освіти – це різнопрофільний  заклад загальної середньої освіти, що надає повну загальну середню освіту, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну й навчально-методичну базу, зручне розташування й забезпечує поглиблене вивчення окремих предметів, допрофільну підготовку та профільне навчання, здійснює науково-теоретичну і практичну підготовку учнівської молоді, створює умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах та за індивідуальною формою.

1.5. Засновником Опорного  закладу освіти є Гадяцька районна рада.

Засновник затверджує Статут Опорного закладу освіти, вносить до нього зміни та здійснює інші дії. 

1.6. Опорний заклад освіти діє на підставі Статуту опорного закладу, розробленого відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 777, інших нормативно-правових актів і затверджується засновником опорного закладу.

1.7. Головною метою Опорного  закладу освіти є:

забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти;

створення єдиного освітнього простору;

створення єдиної системи виховної роботи;

забезпечення рівного доступу дітей до якісної освіти.

1.8. Головними завданнями Опорного  закладу освіти є:

забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

виховання громадянина України;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців);

створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

здійснення заходів щодо підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання випускників Опорного  закладу освіти.

1.9. Опорний  заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.10. Опорний  заклад освіти здійснює свою діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.11. Опорний  заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни.

1.12. В Опорному  закладі освіти визначена українська мова навчання і запроваджено поглиблене навчання окремих базових предметів та профільне навчання. За рішенням загальних зборів колективу (конференції) школи можуть бути змінений профіль та напрям професійного навчання.

1.13. Опорний  заклад освіти має право:

визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за погодженням із власником (засновником);

визначати варіативну частину робочого навчального плану;

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб згідно чинного законодавства;

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, культурних підрозділів;

висвітлювати діяльність освітньої установи на власному Інтернет сайті та сторінках соціальних мереж.

1.14. В Опорному  закладі освіти створюються та функціонують: шкільні методичні об'єднання класних керівників, учителів початкових класів, суспільно-гуманітарного, природничо-математичного, художньо-естетичного циклів предметів, творчі групи та інші.

         1.15. Медичне     обслуговування Опорного закладу освіти здійснюється медичним працівником Опорного закладу освіти, комунальним некомерційним підприємством «Гадяцький центр первинної медико-санітарної допомоги» Гадяцької районної ради, Гадяцькою ЦРЛ.

1.16. Взаємовідносини Опорного  закладу освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.18. Класи в Опорному закладі освіти  формуються згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення освітнього процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу.

1.17. В Опорному закладі освіти  та його філіях першого-другого ступенів навчання для учнів 1 - 7-х класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора  закладу освіти на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Режим роботи груп продовженого дня визначається наказом директора Опорного  закладу освіти.

1.18. З урахуванням потреб населення та місцевих умов Опорний  заклад освіти приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням предметів, класів (груп) з вечірньою (заочною, дистанційною) формою навчання, спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням з відділом освіти Гадяцької районної державної адміністрації.

1.19. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у Опорному  закладі освіти організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

1.20. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України.

1.21. Опорний заклад освіти  організовує підвезення учнів, у тому числі осіб з інвалідністю, та за потреби педагогічних працівників шкільним автобусом із сіл Харківці,  Круглик,  Красний Кут, Малі Будища, (Харківецька ЗОШ І-ІІ ступенів – ліквідована рішенням Гадяцької районної ради Полтавської області від 15.07.2011 року, Кругликівська ЗОШ І ступеня,  ліквідована рішенням Гадяцької районної ради Полтавської області від 15.07.2011 року, Краснокутська (територія визначена для обслуговування Опорним закладом освіти), Мало-Будищанська  ЗОШ І ступеня, ліквідована рішенням Гадяцької районної ради Полтавської області  від 30.10.2007 року).

1.22. Харчування учнів організовується відповідно до законодавства та має бути якісним та безпечним.

         1.23. Режим роботи Опорного закладу освіти затверджується рішенням ради Сарської СШ І-ІІІ ст. та погоджується з територіальною установою Держпродспоживслужби.

 1. ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ТА ЙОГО ФІЛІЙ

2.1. Зарахування учнів до Опорного  закладу освіти та його філій здійснюється в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.2. Директор школи зобов'язаний вжити заходів щодо ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього  процесу.

2.3 Зарахування учнів до Опорного  закладу освіти та його філій здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника) та за зразком.

До заяви додаються:

копія свідоцтва про народження дитини або документ, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

медична довідка встановленого зразка;

особова справа (крім дітей , які вступають до першого класу);

документ про відповідний рівень освіти (до школи ІІ-ІІІ ступеня).

У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви можуть додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу освіти.

До Опорного закладу освіти, з якого переводиться учень, подаються:

заява одного з батьків учня (для учнів, які не досягли повноліття) або учня;

письмове підтвердження або його сканована копія з іншого закладу освіти про можливість зарахування до нього відповідного учня.

Упродовж одного робочого дня з дня отримання відповідних документів керівник закладу освіти зобов’язаний видати наказ про відрахування учня для переведення до іншого закладу освіти та видати особову справу учня.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Опорний навчальний заклад та його філії планують свою роботу самостійно відповідно до Програми розвитку закладу та річного плану.

У річному плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Опорного  закладу освіти, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи схвалюється педагогічною радою та радою Опорного закладу освіти  і затверджується директором.

3.2. Основними документами, що регулюють освітній процес, є робочі навчальні плани, що складаються на основі типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України (далі - МОН), із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Навчальні (робочі та індивідуальні) плани Опорного закладу розробляються керівництвом Опорного закладу на основі типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти, затверджених МОН, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються в установленому порядку.

Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників опорного закладу, які забезпечують освітній процес у опорному закладі, визначається директором опорного закладу відповідно до законодавства, погоджується педагогічною радою та радою Опорного закладу освіти і затверджується засновником або уповноваженим ним органом управління освітою.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків, щоденний режим роботи, структура навчального року, графік проведення предметних консультацій, графік роботи гуртків, мережа курсів за вибором, мережа факультативів, тижневе навантаження педагогічних працівників.

3.3. Опорний  заклад освіти забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

3.4. Опорний  заклад освіти та його філії працюють за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, і забезпечують виконання навчально - виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

3.5. Опорний  заклад освіти та його філії обирають форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту” та Статуту з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших особливостей організації освітнього процесу.

3.6. Освітній процес в Опорному  закладі освіти та його філіях здійснюється за груповою та індивідуальною, дистанційною формами навчання.

3.7. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв Опорний  заклад освіти за погодженням з відділом освіти Гадяцької районної державної адміністрації, створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.

3.8. Опорний  заклад освіти може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством економічного розвитку та торгівлі України та Міністерством фінансів України.

3.9. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються Опорним  закладом  освіти  в межах часу, що передбачений робочими навчальними планами.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на семестри. Структура навчального року встановлюється Опорним закладом освіти у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням із територіальною установою управління Держпродспоживслужби.

3.10. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів без врахування днів, коли діти припиняли навчання з незалежних від них причин (карантин чи температурний режим).

3.11. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняються (крім випадків, передбачених законодавством України).

3.12. Тривалість уроків у Опорному  закладі освіти та його філіях становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п'ятих  – одинадцятих (дванадцятих) класах - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із відділом освіти Гадяцької районної державної адміністрації та з територіальною установою управління Держпродспоживслужби.

3.13. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х класах (в окремих випадках у 8-9-х класах) допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

3.14. Опорний  заклад освіти та його філії можуть обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.

3.15. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно - гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується головою профспілкового комітету та територіальною установою управління Держпродспоживслужби і затверджується директором.

Тижневий режим роботи Опорного  закладу освіти та його філій фіксується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, в Опорному  закладі освіти та його філіях проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх компетентності, творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

3.16. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

 1. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

4.1. В Опорному  закладі освіти та його філіях визначення рівня досягнень учнів (вихованців) у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів.

4.2. Облік навчальних досягнень учнів (вихованців) протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

4.3. У школі І ступеня у 1-2 класах оцінювання  буде описовим. У 3 класі для оцінювання предметів з’являються бали. За рішенням педагогічної ради Опорного  закладу освіти може здійснюватися оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні.

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців), затверджених відповідними наказами Міністерства освіти і науки України.

4.4. Опорний  заклад освіти та його філії можуть використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з відділом освіти Гадяцької районної державної адміністрації. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

4.5. Результати семестрового, річного оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.

4.6. Порядок переведення і випуск учнів Опорного  закладу освіти визначається Міністерством освіти і науки України.

4.7. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Міністерством освіти і науки України.

4.8. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідного інклюзивно-ресурсного центру та інших установ, що забезпечують психолого-педагогічне вивчення дитини.

За висновками зазначених установ такі учні можуть навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

4.9. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

4.10. Учням, які закінчили певний ступінь Опорного  закладу освіти та його філій, видається відповідний документ про освіту:

по закінченні початкової школи - табель успішності;

по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну освіту;

по закінченні навчального закладу - атестат про повну загальну середню освіту.

4.11. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального заохочення: похвальний лист „За високі досягнення у навчанні”, похвальна грамота „За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”, золота медаль „За високі досягнення у навчанні”, срібна медаль „За досягнення у навчанні”, свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, подяка та інші заохочення відповідно до чинного законодавства.

4.12. Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

 

 1. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС В ОПОРНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

ТА ЙОГО ФІЛІЯХ

5.1. Виховання учнів в Опорному  закладі освіти та його філіях здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

5.2. Цілі виховного процесу в Опорному закладі освіти та його філіях визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

5.3. В Опорному  закладі освіти та його філіях забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів (вихованців) Опорного  закладу освіти та його філій до вступу в будь-які об'єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

5.4. Дисципліна в Опорному закладі освіти та його філіях дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та Статуту.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів (вихованців) забороняється.

 

 1. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

6.1.Учасниками освітнього процесу Опорного закладу освіти та його філій є:

здобувачі освіти;

педагогічні працівники;

батьки здобувачів освіти;

фізичні особи, які провадять освітню діяльність;

інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється Опорним закладом освіти.

6.2.Права та обов’язки здобувачів освіти

Здобувачі освіти мають право на:

справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

відзначення успіхів у своїй діяльності;

свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

безпечні та нешкідливі умови навчання;

повагу людської гідності;

захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення;

виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).

         Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та Статутом Опорного закладу освіти,  Положенням його філій.

Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

6.3. Права та обов’язки педагогічних, інших осіб, які залучаються до освітнього процессу:

Педагогічні працівники мають право на:

академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

педагогічну ініціативу;

розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

підвищення кваліфікації, перепідготовку;

вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

захист професійної честі та гідності;

індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;

творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук,  для написання підручника,  а також монографії, довідника тощо;

безпечні і нешкідливі умови праці;

подовжену оплачувану відпустку;

участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти.

6.4.Педагогічні працівники зобов’язані:

постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі;

дотримуватися педагогічної етики;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки.

6.5. Педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та Статутом Опорного закладу освіти  та  Положеннями його філій.

6.6. Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються законодавством, відповідними договорами та Статутом Опорного закладу освіти та Положеннями його філій.

6.7. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.

6.8.Особи, винні в порушенні прав та обовязків, несуть відповідальність згідно з законом.

6.9. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.

Батьки здобувачів освіти мають право:

захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

звертатися до Опорного закладу освіти та його філій, органів управління освітою з питань освіти;

на вибір виду і форми здобуття дітьми відповідної освіти;

брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Опорного закладу освіти;

завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

отримувати інформацію про діяльність Опорного закладу освіти та його філій, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у Опорному закладі освіти та його освітньої діяльності.

6.10. Батьки здобувачів освіти зобов’язані:

виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

6.11. Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, а суб’єкти освітньої діяльності мають враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу.

6.12. Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися законодавством, Статутом Опорного закладу освіти і договором про надання освітніх послуг (за наявності).

6.13.Державні гарантії здобувачам освіти:

 1. Особи, які здобувають повну загальну середню освіту в Опорних закладах освіти не за місцем проживання, на період навчання забезпечуються підвезенням.
 2. Органи місцевого самоврядування забезпечують безкоштовний проїзд учнів, вихованців та педагогічних працівників до місця навчання і додому у визначених ними порядку та розмірах за рахунок видатків відповідних місцевих бюджетів.
 3. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких перебуває Опорний заклади освіти, забезпечують безоплатним гарячим харчуванням відповідні категорії здобувачів освіти згідно чинного законодавства.
 4. УПРАВЛІННЯ ОПОРНИМ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

7.1. Вищим органом управління Опорним  закладом освіти є його засновник та відділ освіти Гадяцької райдержадміністрації.

Безпосереднє керівництво Опорним  закладом освіти та його філіями здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Директор Опорного  закладу  освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору, строком на шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду директора  Опорного закладу освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, до складу якої входять представники Засновника, трудового колективу, громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) Опорного закладу освіти та громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці. До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти. Положення про конкурс на посаду керівника Опорного закладу освіти розробляє та затверджує засновник на підставі типового положення, затвердженого МОН  на умовах контракту.

Одна і та сама особа не може бути керівником Опорного закладу освіти більше ніж два строки підряд (до першого строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника Опорного закладу освіти, призначеного вперше). Після закінчення другого строку перебування на посаді керівник має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому закладі загальної середньої освіти або продовжити роботу в тому самому закладі на іншій посаді.

Директор Опорного  закладу освіти призначає заступників, завідувача філії та інших педагогічних працівників, а також звільняє їх з посади згідно з чинним законодавством.

7.2.Директор Опорного закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

організовує діяльність  Опорного закладу освіти;

вирішує питання фінансово-господарської діяльності Опорного закладу освіти;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Опорного закладу освіти;

сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування Опорного закладу освіти;

сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників Опорного закладу освіти;

здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти.

7.3. В Опорному  закладі освіти створюється постійно діючий колегіальний орган – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор Опорного закладу освіти.

7.4. Педагогічна рада розглядає питання:

удосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу, планування та режиму роботи Опорного закладу освіти;

переведення учнів до наступного класу та їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у освітній процес досягнень науки передового педагогічного досвіду;

морального і матеріального заохочення учнів та працівників школи.

7.5.Робота  педагогічного ради планується у довільній формі відповідно до потреб Опорного закладу освіти та їх доцільністю, але не може бути менше 4-х разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання освітнього процесу.

7.6. В Опорному  закладі освіти можуть створюватись учнівські, батьківські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

7.7. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Опорного закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

працівників  Опорного закладу освіти - зборами трудового колективу;

учнів Опорного закладу освіти – класними зборами; 

батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів від працівників Опорного закладу освіти - 20, учнів - 20, батьків і представників громадськості - 20.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

        7.8.Загальні збори правочинні, якщо в їх роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій.

Право скликати загальні збори мають голова ради Опорного закладу освіти, який веде засідання, директор, засновник, відділ освіти Гадяцької райдержадміністрації, учасники зборів, якщо за це висловилося не менше третини їх загальної кількості.

Загальні збори:

обирають раду Опорного закладу освіти, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

заслуховують звіт директора і голови ради Опорного закладу освіти про їхню роботу, дають їм оцінку відкритим чи таємним голосуванням;

мають право приймати рішення з питань освітньої, економічної, фінансово-господарської діяльності закладу.

7.9.Період між загальними зборами, вищим органом громадського самоврядування є рада Опорного закладу освіти.

7.10. У закладі за рішенням загальних зборів (конференції) може створюватися і діяти у період між загальними зборами рада Опорного  закладу освіти.

         7.11. Метою діяльності ради є:

сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу;

об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку Опорного закладу освіти та удосконалення освітнього процесу;

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління  закладом освіти;

розширення колегіальних форм управління Опорним закладом освіти;

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з           організацією освітнього процесу.

7.12.Рада обирається загальними зборами в кількості 15 чоловік: 5 від вчителів Опорного закладу освіти, 5 - від батьків, 5 - від учнівського колективу.

Голова ради  обирається із складу ради.

Рада Опорного закладу освіти скликається її головою, директором  або ж членами ради, якщо за це висловилося не менше третини її складу, Засновником, відділом освіти Гадяцької райдержадміністрації.

Засідання ради є правочинним, якщо в ньому бере участь не менше 10 осіб - членів ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів, присутніх на засіданні її членів.

Рада Опорного закладу освіти:

організовує виконання рішень загальних зборів;

підтримує ініціативи щодо удосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідницько-експериментальної роботи педагогів;

дає дозвіл на участь в освітньому процесі, керівництві учнівськими об'єднаннями за інтересами діячів культури, науки, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ;

вносить пропозицію директору про стимулювання педагогічних та інших працівників Опорного закладу освіти;

приймає рішення стосовно подання педагогічної ради про нагородження учнів і випускників школи за успіхи в навчанні;

разом з батьками бере участь у розгляді в державних та громадських організаціях питань, що стосуються їхніх інтересів;

разом з засновником або уповноваженим органом, громадськими організаціями, директором Опорного закладу освіти створює умови для педагогічної освіти батьків;

розглядає пропозиції, скарги, зауваження учасників освітнього процесу, відповідних структурних підрозділів, органів державного управління з питань роботи Опорного закладу освіти і приймає відповідні рішення;

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

контролює витрачання бюджетних асигнувань, визначає напрямки використання бюджетних і позабюджетних коштів Опорного закладу освіти для розв'язання перспективних проблем удосконалення його діяльності;

розподіляє кошти фонду загального обов'язкового навчання;

погоджує умови оренди приміщень, споруд і обладнання в межах чинного законодавства;

визначає структуру системи громадського самоврядування Опорного закладу освіти.

7.13. При Опорному закладі освіти за рішенням загальних зборів (конференції) може створюватися і діяти наглядова (піклувальна рада).

7.14. Наглядова (піклувальна) рада Опорного закладу освіти створюється за рішенням Засновника відповідно до чинного законодавства.

         Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Опорного закладу освіти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

         Члени наглядової (піклувальної) ради Опорного закладу освіти мають право брати участь у роботі колегіальних органів закладу освіти з правом дорадчого голосу.

До складу наглядової (піклувальної) ради Опорного закладу освіти не можуть входити здобувачі освіти та працівники цього закладу освіти.

Наглядова (піклувальна) рада має право:

брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та контролювати її виконання;

сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

аналізувати та оцінювати діяльність Опорного закладу освіти та його керівника;

контролювати виконання кошторису та/або бюджету Опорного закладу освіти і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу освіти;

вносити засновнику Опорного закладу освіти подання про заохочення або відкликання керівника закладу освіти з підстав, визначених законом;

здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами Опорного закладу освіти.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу Опорного закладу освіти та його філій, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

7.15. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради: скликає і координує роботу піклувальної ради; готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради; визначає функції заступника, секретаря та інших членів; представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

7.16. В Опорному закладі освіти за рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися і діяти учнівський комітет, батьківський комітет, комісії, асоціації, положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки України.

7.17. Загальношкільні та класні батьківські збори - колективний орган батьківського самоврядування.

Батьківські збори:

обирають органи батьківського самоврядування;

обирають своїх представників для участі в роботі громадського самоврядування Опорного  закладу освіти та його філій;

вносять на розгляд ради Опорного  закладу освіти, педагогічної ради, директора та його заступника пропозиції щодо організації освітнього процесу в класі та Опорному закладі освіти.

 1. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

8.1. Матеріально-технічна база Опорного закладу освіти та його філій включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі Опорного закладу освіти.

8.2. Майно Опорного закладу освіти та його філій належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, Статуту Опорного закладу освіти та укладених угод і не може бути вилученим, якщо інше не передбачено законодавством.

8.3. Опорний заклад освіти та його філії відповідно до чинного законодавства користуються землею, іншими природними ресурсами і несуть відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

8.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Опорного закладу освіти  проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані Опорному закладу освіти та його філіям внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

8.5. Для забезпечення освітнього процесу матеріально-технічна база Опорного закладу освіти та його філій складається із навчальних кабінетів, майстерень (по обробці деревини, металу та тканини), а також спортивних залів, актового залу, бібліотеки, архіву, радіоцентру, комп'ютерного кабінету, інформаційно-аналітичного центру, їдальні, музею тощо.

8.6. Опорний заклад освіти та його філії мають земельні ділянки, де розміщуються спортивні та географічні майданчики, навчально-дослідні ділянки.

 

 1. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

9.1. Фінансування Опорного закладу освіти здійснюється Гадяцькою районною радою та Гадяцькою районною державною адміністрацією Полтавської області відповідно до законодавства.

Фінансово - господарська діяльність Опорного закладу освіти здійснюється на основі її кошторису. Заклад є неприбутковою організацією та утримується за рахунок коштів державного та місцевого бюджету. Кошторис і план асигнувань складається і затверджується відповідно до законодавства України.

9.2. Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту” та інших нормативно-правових актів.

9.3. Джерелами фінансування Опорного закладу освіти та його філій є:

кошти засновника;

кошти місцевого, державного бюджетів (субвенції) у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

кошти фізичних, юридичних осіб відповідно з чинним законодавством;

кошти, отримані за надання платних послуг;

доходи від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

9.4. В Опорному закладі освіти може створюватися фонд загального обов'язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновника та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

9.5. Опорний заклад освіти має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

9.6 Доходи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Опорного закладу освіти, реалізації мети та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

Отримані доходи  або їх частина не підлягають розподілу серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

9.7. Порядок діловодства в Опорному закладі освіти та його філіях визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та відділу освіти Гадяцької районної державної адіністрації.

Бухгалтерський облік здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Фінансування проводиться відповідно до затверджених бюджетних призначень, визначених рішеннями сесій районної ради про  районний бюджет.

9.8. Звітність про діяльність Опорного закладу освіти та його філій здійснюється відповідно до законодавства.

Штатний розпис Опорного закладу освіти розробляється і затверджується директором. У межах фонду заробітної плати можуть вноситися корективи в штатний розпис.

9.9. Під час організованого підвезення учнів шкільним автобусом для супроводу дітей у штатних розписах шкіл відповідно до Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів затверджених наказом Міністерства освіти і науки України, додатково вводиться 0,5 посади вихователя на один автобус незалежно від кількості шкіл, що обслуговує автобус.

9.10.Під час літніх канікул у Опорному закладі освіти можуть створюватися пришкільні табори, які працюють протягом відпочинкової зміни – 14 робочих днів. Директор табору призначається наказом директора Опорного закладу освіти із числа педагогічних працівників.

 

 1. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

10.1. Опорний заклад освіти за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

Опорний заклад освіти  має право відповідно до законодавства укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

10.2. Участь закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ТА ЙОГО ФІЛІЙ

11.1. Державний контроль за діяльністю Опорного закладу освіти та його філій здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

11.2. Державний контроль за дотриманням Опорним закладом освіти державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу шкільної освіти здійснює Міністерство освіти і науки України, Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації, відділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації.

Державний нагляд (контроль) щодо дотриманням Опорним закладом  освіти законодавства здійснює Державна служба якості освіти України.

11.3. Інституційний аудит - це комплексна зовнішня перевірка та оцінювання освітніх і управлінських процесів Опорного закладу освіти, які забезпечують його ефективну роботу та сталий розвиток.

11.4. Метою проведення інституційного аудиту є оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти та вироблення рекомендацій щодо:

підвищення якості освітньої діяльності закладу освіти та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність із вимогами законодавства та ліцензійними умовами.

11.5. Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайтах Опорного закладу освіти (за наявності), засновника  та органу, що здійснив інституційний аудит.

11.6. Інституційний аудит проводиться центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти.

11.8. Інституційний аудит проводиться у плановому порядку, якщо це передбачено спеціальним законом.

Опорний заклади освіти, що мають чинний сертифікат про громадську акредитацію Опорного закладу освіти, вважаються такими, що успішно пройшли інституційний аудит у плановому порядку.

11.9. Інституційний аудит проводиться у позаплановому порядку в Опорному закладі освіти, який має низьку якість освітньої діяльності.

Інституційний аудит також може бути проведений у позаплановому порядку за ініціативою засновника, керівника, колегіального органу управління, вищого колегіального органу громадського самоврядування або наглядової (піклувальної) ради закладу освіти.

11.10. За результатами проведення інституційного аудиту надаються висновок про якість освітньої діяльності закладу освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти, а також рекомендації щодо вдосконалення діяльності закладу освіти.

У разі виявлення невідповідності освітньої діяльності Опорного закладу освіти законодавству або ліцензійним умовам орган, який проводить аудит, визначає строк усунення недоліків та порушень у роботі закладу освіти. Після закінчення визначеного строку проводиться перевірка результатів усунення відповідних недоліків і порушень. У разі негативних результатів такої перевірки засновнику закладу освіти можуть бути надані рекомендації щодо зміни керівника Опорного закладу освіти, припинення чи реорганізації закладу освіти.

11.11. Особливості проведення інституційного аудиту на відповідному рівні освіти визначаються спеціальними законами.

 1. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ТА ЙОГО ФІЛІЙ

12.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Опорного закладу освіти та його філій приймає сесія Гадяцької районної ради Полтавської області.

12.2. Реорганізація Опорного закладу освіти відбувається шляхом приєднання, злиття (об'єднання), поділу, виділення, перетворення у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Опорним закладом освіти та його філіями.

12.2. У випадку реорганізації права та зобов'язання Опорного закладу освіти  переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

12.3. У разі припинення юридичної особи (в результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) майно та кошти Опорного закладу освіти, що залишаються після розрахунків з бюджетом, задоволення претензій кредиторів і розрахунків з членами трудового колективу, передаються неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються до доходу місцевого бюджету.

 

 

Директор Опорного  закладу

освіти «Сарська спеціалізована школа

І-ІІІ ступенів  Гадяцької районної ради

Полтавської області»                                                             І. В. Огризько