ГАДЯЦЬКА  РАЙОННА  РАДА

 

РІШЕННЯ

(Двадцять дев’ята сесія сьомого скликання)

 

 22 грудня  2017  року

 

Про доповнення новими видами діяльності та затвердження статуту

КП  «Сервіс» Гадяцької районної ради» в новій редакції

 

 

Відповідно до статті 43,  60  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи подання Гадяцької районної державної адміністрації № 01-34/2900 від 04.12.2017 р.,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни до відомостей про КП «Сервіс» Гадяцької районної ради» в  в ЄДРПОУ додавши наступні види діяльності :

КВЕД 81.10. «Комплексне обслуговування об’єктів»;

КВЕД 42.21. «Будівництво трубопроводів»;

КВЕД 71.12. «Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах».

  1. Затвердити Статут КП «Сервіс» Гадяцької районної ради» в новій редакції.
  2. Уповноважити директора КП «Сервіс» Гадяцької районної ради» Кирченкова В.П. на підписання Статуту в новій редакції.
  3. Питання координації роботи КП «Сервіс» Гадяцької районної ради» по виконанню статутних зобов′язань покласти на Гадяцьку районну державну адміністрацію.
  4. Контроль за   виконанням   рішення   покласти   на  постійну комісію

районної   ради   з  питань   бюджету,   фінансів   і   цін,  соціально-економічного розвитку   району,  малого   та середнього   бізнесу  та   управління   майном (Цимбал А.Г.).

 

 

 

Голова

районної ради                                                                                   В. НІКІТЕНКО

 

 

                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

        Рішення районної ради 

   

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«СЕРВІС» ГАДЯЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»

(в новій редакції)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Гадяч

2017

 

 

 1.Загальні положення

1.1. Комунальне підприємство «Сервіс» Гадяцької районної ради (далі – Підприємство) є підприємством створеним Гадяцькою районною  радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, на підставі рішення двадцятої позачергової  сесії сьомого скликання Гадяцької районної ради від 17.03.2017 року.

1.2. Найменування Підприємства українською мовою:

повне найменування: Комунальне підприємство «Сервіс» Гадяцької районної ради»;

скорочене найменування: КП «Сервіс» Гадяцької районної ради».

1.3. Засновником  Підприємства є Гадяцька районна рада (далі – Засновник),

Власником Підприємства є територіальні громади Гадяцького району. Представником спільних інтересів територіальних громад Гадяцького району є Гадяцька районна рада.

1.4. Юридична адреса підприємства:

37300, вул. Шевченка, 5, м. Гадяч, Полтавська область.

1.5. Підприємство підзвітне Гадяцькій районній  державній  адміністрації (далі – Уповноважений орган).

1.6. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку. Підприємство від свого імені виступає у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе обов’язки, від свого імені виступає позивачем та відповідачем у суді загальної юрисдикції, господарському та адміністративному судах, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності.

1.7. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах комерційного розрахунку та власного комерційного ризику.

1.8. У своїй діяльності Підприємство керується цим Статутом (далі - Статут), Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, ЗУ «Про охоронну діяльність», іншими нормативно-правовими актами держави та його Засновника.

1.9. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника та Уповноваженого органу. Засновник та Уповноважений орган не несе відповідальність за зобов’язаннями Підприємства.

 

2.Мета та предмет діяльності підприємства

2.1. Метою створення та діяльності Підприємства є господарська діяльність щодо задоволення потреб населення Гадяцького району, шляхом систематичного здійснення виробничої, торгівельної та іншої господарської діяльності, спрямованої на досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

2.1.1. Підприємство здійснює діяльність з організації  та практичного здійснення заходів охорони, спрямованих на забезпечення недоторканості, цілісності визначених власником і належних йому будівель, споруд, територій, особистої безпеки громадян, відвернення та недопущення негативного впливу факторів протиправного характеру на території району та загальноосвітніх навчальних закладів, охорона майна громадян, охорона майна юридичних осіб, охорона фізичних осіб, охорона майна територіальної громади, взаємодія з правоохоронними органами.

2.2. Предметом господарської діяльності Підприємства є збирання, оброблення та видалення безпечних відходів, здійснення іншої діяльності, що не суперечить меті, з якою воно створено, та чинному законодавству України.

2.3. Основними видами господарської  діяльності  Підприємства є:

2.3.1.  Збирання безпечних відходів.

2.3.2. Оброблення та видалення безпечних відходів.

2.3.3. Відновлення відсортованих відходів.

2.3.4. Інша діяльність щодо поводження з відходами.

2.3.5. Інші види діяльності із прибирання.

2.3.6. Допоміжне обслуговування наземного транспорту.

2.3.7. Надання ландшафтних послуг.

2.3.8. Лісопильне та стругальне виробництво.

2.3.9. Лісозаготівля (збирання та заготівля паливної деревини).

2.3.10. Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.

2.3.11. Вантажний автомобільний транспорт.

2.3.12. Забір,очищення та постачання води.

2.3.13. Каналізація, відведення й очищення стічних вод.

2.3.14.Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондеціонування.

2.3.15. Діяльність приватних охоронних служб.

 2.3.16. «Будівництво доріг та автострад»

 2.3.17. «Будівництво інших споруд, н.в.і.у.»

 2.3.18. «Підготовчі роботи на будівельному майданчику»

 2.3.19.  «Штукатурні роботи»

 2.3.20. «Установлення столярних виробів»

 2.3.21. «Покриття підлоги  й облицювання стін»

 2.3.22. «Малярні роботи та скління»

 2.3.23. «Інші роботи із завершення будівництва»

 2.3.24. «Покрівельні роботи»

 2.3.25. «Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.»

2.3.26. «Комплексне обслуговування об’єктів»

2.3.27. «Будівництво трубопроводів»

2.3.28. «Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах»

 2.4. Підприємство може здійснювати інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству.

2.5. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються Підприємством за наявності відповідних ліцензій (дозволів).

2.6. Підприємство здійснює свою діяльність на засадах рівності правових та економічних можливостей з іншими суб’єктами господарювання за умови дотримання вимог антимонопольного законодавства України.

2.7. Підприємство планує свою діяльність та визначає перспективи розвитку, враховуючи попит на виконання робіт, послуг, а також продукції, яку воно виготовляє.

 

3.Майно та кошти підприємства

 

 3.1. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади Гадяцького району і закріплюється за Підприємством на праві господарського відання. Підприємство не є власником комунального майна, закріпленого за ним на праві господарського відання. На майно, яке передано Підприємству Засновником на праві господарського відання, не може бути звернено стягнення відповідно до норм чинного законодавства.

3.2. Майно Підприємства складають його основні фонди і оборотні кошти, а також інші  матеріальні цінності, вартість яких відображається у його балансі і належать йому на праві господарського відання.

3.3. Власник майна, закріпленого за Підприємством на праві господарського відання, здійснює контроль за належним використанням та збереженням майна безпосередньо або через Уповноважений орган відповідно до цього Статуту та законодавчих актів України.

3.4. Майно Підприємства, придбане ним у процесі здійснення господарської діяльності, належить на праві комунальної власності територіальних громад Гадяцького району в особі Гадяцької районної ради та перебуває на балансовому обліку Підприємства і може закріплюватися за Підприємством на праві господарського відання на підставі відповідного рішення Засновника.

3.5. Джерелами формування майна Підприємства є:

майно, передане Підприємству на праві господарського відання;

доходи, одержані від господарської та іншої діяльності;

майно що знаходиться у підприємстві на правах оренди;

кредити банків та інших кредиторів;

майно придбане згідно з чинним законодавством України;

кошти, одержані з районного бюджету на виконання районних програм, затверджених районною радою;

благодійні внески і пожертви організацій, установ, громадян;

інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

3.6. Відчуження, оренда засобів виробництва та нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громади району, здійснюється виключно за рішенням Власника, відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством та Положення про порядок відчуження майна спільної власності територіальних громад Гадяцького району, та Положення про порядок передачі в оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад Гадяцького району.

 

4.Статутний фонд підприємства

 

4.1. Для здійснення господарської діяльності Підприємства створюється статутний фонд у розмірі 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 коп.).

4.2. До статутного фонду Підприємства можуть бути включені будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, кошти.

4.3. Зміна розміру статутного фонду здійснюється шляхом внесення та затвердження  Засновником змін до Статуту у порядку, визначеному чинним законодавством.

 

 5.Управління підприємством

 

5.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту та чинного законодавства.

5.2. Підприємство очолює директор. Директор Підприємства призначається на посаду рішенням сесії Гадяцької районної ради, відповідно до Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, організацій, закладів, які належать до спільної власності територіальних громад Гадяцького району, укладення та розірвання з ними контрактів, затверджене рішенням дев’ятнадцятої сесії Гадяцької районної ради сьомого скликання від 24.02.2017, звільняється з посади з підстав, передбачених контрактом, та з інших підстав згідно з чинним законодавством за розпорядженням голови районної ради.

При призначенні директора Підприємства з ним обов’язково укладається трудовий контракт.

Обов’язковими умовами контракту є:

строк, на який призначається;

права, обов’язки та відповідальність;

умови його матеріального забезпечення;

умови звільнення його з посади.

5.3. Контракт може бути розірваний достроково за умови:

систематичного невиконання керівником без поважних причин статутних завдань;

одноразового грубого порушення керівником законодавства, в разі чого для підприємства настали значні негативні наслідки;

неподання Засновнику через Уповноважений орган щоквартального звіту про результати виконання планових завдань,  погоджених Уповноваженим органом.

5.4. Директор Підприємства без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, підприємствах, установах, закладах, судових органах всіх рівнів, у відносинах з юридичними особами та громадянами в межах та порядку, визначених цим Статутом.

5.5. Трудовий колектив Підприємства складають усі працівники, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших документів, що регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

5.6. Взаємовідносини директора з трудовим колективом, у т.ч. вирішення соціально-економічних питань, передбачаються у колективному договорі, який врегульовує виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

5.7. Колективний договір приймається на загальних зборах трудового колективу Підприємства і повинен відповідати вимогам чинного законодавства України.

5.8. До виключної компетенції Засновника належить:

здійснення контролю за використанням, збереженням переданого майна;

затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін, доповнень;

визначення основних напрямків діяльності Підприємства;

прийняття рішення про ліквідацію Підприємства, затвердження складу ліквідаційної комісії та ліквідаційного балансу;

прийняття рішення про реорганізацію Підприємства та затвердження передавального або розподільчого балансу (акта);

прийняття рішення про перепрофілювання Підприємства;

внесення змін до статутного фонду Підприємства;

призначення керівника підприємства, за результатами конкурсного відбору;

затвердження штатного розпису та структури закладу.

Засновник може надавати Уповноваженому органу інші повноваження щодо регулювання діяльності Підприємства.

5.9. Директор Підприємства у межах своєї компетенції:

відповідно до чинного законодавства України організовує діяльність Підприємства, несе за неї повну відповідальність;

приймає на роботу, звільняє, заохочує працівників Підприємства і накладає стягнення;

здійснює управління коштами Підприємства, має право першого підпису на бухгалтерських та інших документах, укладає договори, видає

7

доручення, відкриває в установах банків та органах казначейської служби поточних та інших рахунків  Підприємства;

у межах своєї компетенції, видає накази, що стосуються діяльності Підприємства;

залучає спеціалістів для роботи за сумісництвом, на умовах підряду, визначає порядок та розміри оплати їх праці.

вчиняє інші дії необхідні для управління Підприємством, за винятком

тих, що повинні бути погоджені Засновником або Уповноваженим органом та не суперечать чинному законодавству України.

несе відповідальність за формування і виконання фінансових планів, вчасне надання звітів.

5.10. Підприємство погоджує з Уповноваженим органом річний план виробничо-господарської діяльності.

 

6.Господарська діяльність і звітність підприємства

6.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток, що розподіляється у порядку, встановленому Засновником.

6.2. Підприємство самостійно здійснює господарську діяльність на принципах господарського розрахунку, відповідає за наслідки цієї діяльності перед Засновником та Уповноважени органом за виконання взятих на себе зобов’язань перед трудовим колективом та іншими суб’єктами господарювання відповідно до чинного законодавства.

6.3. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в сферах господарської діяльності здійснюється на основі договорів. Підприємство вільне у виборі предмета договору, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України, рішенням Засновника та Статуту.

6.4. Заробітна плата працівників Підприємства визначається відповідно до законодавства України, в залежності від професії, кваліфікації працівників, складності та умов робіт, що виконуються.

6.5. Ціни на товари, роботи та послуги  визначаються Підприємством, самостійно або на договірній основі відповідно до чинного законодавства України, що не суперечить антимонопольному законодавству.

6.6. Підприємство має право відкривати розрахунковий, поточний та інші рахунки для зберігання коштів і здійснення всіх видів банківських та касових операцій.

6.7. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, статистичний облік, несе відповідальність за їх достовірність.

6.8. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинним законодавством.

6.9. Засновник підприємства не має права втручатися в фінансово-господарську діяльність Підприємства.

6.10. Прибуток  Підприємства  утворюється із надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, сплати передбачених законодавством податків та інших обов’язкових платежів до бюджету, відсотків по кредитах банків і по облігаціях.

 

 

 7.Припинення підприємства

7.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або шляхом ліквідації за рішенням Засновника та в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

7.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється Засновником або ліквідатором за рішенням суду.

7.3. Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту внесення відповідного запису до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців України.

7.4. Претензії кредиторів до Підприємства, в разі його ліквідації, задовольняються згідно з чинним законодавством України.

7.5. Майно, яке залишилося після задоволення претензій кредиторів, розрахунків з членами трудового колективу щодо оплати праці та бюджетом, використовується за рішенням Засновника.

7.6. У разі реорганізації Підприємства  його права і обов’язки переходять до правонаступників.

 

 

 

Директор КП «Сервіс»

Гадяцької районної ради»                                                   Кирченков В.П.