ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної ради

(Перша  сесія сьомого скликання )

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

Г А Д Я Ц Ь К О Ї   Р А Й О Н  Н О Ї   Р А Д И 

С Ь О М О Г О   С К Л И К А Н Н Я

 

РОЗДІЛ  І

З А Г А Л Ь Н І     П О Л О Ж Е Н Н Я

 

Стаття 1

 1. Гадяцька районна рада (далі – рада) є представницьким органом місцевого самоврядування, який представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, міста Гадяцького району у межах повноважень, визначених Конституцією України та законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад” та іншими законодавчими актами. До складу ради входять рівні за своїми правами депутати, з числа яких обираються голова ради, заступник голови районної ради.
 2. Кількість депутатів ради визначається відповідно до чинного законодавства.
 3. Строк повноважень ради, обраної на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

 

Стаття 2

Порядок роботи ради, її органів та посадових осіб, засади формування, депутатських груп, фракцій встановлюються законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, Положеннями про постійні комісії ради, про президію ради, цим Регламентом, іншими нормативними актами.

 

Стаття 3

Регламент ради (далі Регламент) - це нормативно-правовий документ, який визначає порядок діяльності ради, порядок підготовки і проведення її пленарних засідань, діяльності постійних комісій, процедури окремих видів роботи ради, її органів, депутатів, посадових осіб, а також функції, які випливають з її повноважень.

 

Стаття 4

Рада проводить засідання, як правило, у залі засідань адміністративного будинку районної ради (м. Гадяч, вул. Лесі Українки, 2).

              

Стаття 5

Діяльність ради, її органів, посадових осіб базується на засадах гласності, законності, широкого залучення громадян до управління та реалізації волі виборців через депутатів, відповідальності і підзвітності перед радою утворених нею органів, обраних або призначених посадових осіб.

  

Стаття 6

 1. Доступ до публічної інформації забезпечується відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації” та регламентується розпорядженням голови районної ради.
 2. Гласність роботи ради забезпечується згідно з діючим законодавством про порядок висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації, а також шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті ради.
 3. Журналісти та технічні працівники засобів масової інформації акредитуються при раді розпорядженням голови ради на підставі офіційного подання засобу масової інформації або за заявою журналіста і технічного працівника з пред'явленням відповідних документів. Акредитація може бути припинена на умовах, передбачених діючим законодавством.

 

Стаття 7

 1. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.
 2. На закритому засіданні ради мають право бути особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання.
 3. Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати фото-, кіно-, відеотехніку, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.
 4. Рада наприкінці закритого засідання приймає рішення щодо публікації матеріалів цього засідання.
 5. Стенографування, підготовка протоколу закритого пленарного засідання ради здійснюється виконавчим апаратом ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.

 

Стаття 8

 1. Рада є правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради. Якщо до ради обрано менше двох третин складу ради, то до обрання необхідної кількості депутатів продовжує виконувати свої повноваження рада попереднього скликання.
 2. Голова районної виборчої комісії скликає нараду представників політичних партій, які отримали депутатські мандати в раді. Нарадою визначається порядок розміщення депутатів у залі засідань, який, як правило, зберігається до кінця скликання. 

 

Стаття 9

 1. Під час пленарного засідання ради у залі перебувають працівники виконавчого апарату ради, які забезпечують його проведення.
 2. Особи, запрошені на пленарне засідання ради, розміщуються на відведених для них місцях. Кількість запрошених визначається наявністю вільних місць у залі засідань.

 

Стаття 10

 1. На пленарне засідання ради можуть бути запрошені особи, присутність яких необхідна під час розгляду питань порядку денного, представники органів місцевого самоврядування та виконавчої влади,

політичних партій та громадських організацій, трудових колективів, засобів масової інформації, громадяни. Список запрошених складається виконавчим апаратом ради і погоджується з головою ради (заступником голови ради).

 1. Депутати ради попередніх скликань мають право бути присутніми на відкритих пленарних засіданнях ради з правом дорадчого голосу.
 2. Депутати Полтавської обласної ради мають право брати участь у пленарному засіданні ради з правом дорадчого голосу.
 3. Головуючий на засіданні повідомляє про присутність запрошених осіб.

 

Стаття 11

Присутні на засіданнях ради та її органів зобов'язані дотримуватись Регламенту.

 

РОЗДІЛ   П

 

О Р Г А Н І З А Ц І Я    Р О Б О Т И    Р А Д И

 

Глава 1. Планування роботи ради

 

Стаття 12

Діяльність ради здійснюється відповідно до річного плану роботи, затвердженого на пленарному засіданні ради.

 

Стаття 13

Річний план включає в себе напрями діяльності ради та її органів протягом року, визначає основні питання порядку денного чергових сесій, містить заходи з підготовки та реалізації рішень, визначає конкретних осіб, відповідальних за їхнє виконання.

 

Стаття 14

Проект плану роботи ради узагальнюється виконавчим апаратом ради на підставі пропозицій голови, заступника голови ради, депутатів, постійних комісій, голови районної державної адміністрації.

 

Глава 2. Сесії  ради

 

Стаття 15

 1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесії є чергові та позачергові. Сесія ради складається із пленарних засідань та засідань постійних комісій.
 2. Засідання ради, її постійних комісій є гласними та відкритими за винятками, передбаченими Регламентом.
 3. За рішенням ради сесія може складатися із кількох пленарних засідань. Про дату, місце, час їх проведення та орієнтовний перелік питань повідомляється у засобах масової інформації.

 

Стаття 16

Сесія ради починається виконанням у залі засідань  Державного Гімну України та Гімну Гадяцького району.  Завершується  виконанням Державного Гімну України

У залі засідань розміщуються Державний Прапор України, малий Державний Герб України, герб і прапор Гадяцького району та Полтавської області.

 

Стаття 17

 1. Сесія ради скликається головою ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.
 2. У разі невмотивованої відмови голови ради або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається заступником голови ради.
 3. Сесія ради повинна також бути скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації.

 

Стаття 18

У разі якщо посадові особи ради, зазначені у частинах першій та другій статті 17, у двотижневий термін не скликають сесію на вимогу суб'єктів, зазначених у частині третій статті 17 Регламенту, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

У таких випадках сесію відкриває за дорученням групи депутатів або постійної комісії, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради – один з депутатів ради.

              

Стаття 19

Рішення про скликання сесії головою ради,  заступником голови ради оформляється у вигляді розпорядження та підписується головою ради, заступником голови ради.

 

Стаття 20

 1. Розпорядження про скликання сесії доводиться до відома депутатів та оприлюднюється не пізніше, ніж за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках та у разі скликання позачергової сесії - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.
 2. У розпорядження про скликання сесії включаються назви проектів рішень, що мають відповідні погодження (візи).

 

Стаття 21

 1. Перша сесія новообраної ради скликається районною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради.
 2. Перше пленарне засідання першої сесії ради відкриває голова районної виборчої комісії, який інформує раду про результати голосування і підсумки виборів депутатів.
 3. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів в кількості не більше п’яти осіб – представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради.

 

Глава 3. Підготовка та організація розгляду питань, які вносяться на  розгляд сесії

 

Стаття 22

Рада правомочна розглядати на сесії питання, віднесені законодавством України до її компетенції.

 

Стаття 23

 1. Пропозиції до порядку денного сесії ради вносяться головою ради, заступником голови ради, постійними комісіями, депутатами, головою районної державної адміністрації. Пропозиції щодо формування порядку денного сесії узагальнюються виконавчим апаратом ради і розглядаються на засіданнях постійних комісій, президії ради з прийняттям відповідних висновків і рекомендацій.
 2. Ініціатори проектів, у тому числі і альтернативних, можуть брати участь у їхньому обговоренні в постійних комісіях, робочих групах, виступати з доповідями і співдоповідями на пленарному засіданні ради.

 

Стаття 24

 1. Проекти рішень, інші матеріали з питань, рекомендованих для розгляду на сесії, в міжсесійний період подаються до виконавчого апарату районної ради, як правило, не пізніше, ніж за 20 днів до запланованої дати проведення чергової сесії, відповідно до плану роботи ради, та доводяться до відома депутатів не пізніше, ніж за 3 дні до початку засідань постійних комісій, а у виняткових випадках - у день проведення сесії.
 2. Розробник (або його представник) проекту рішення подає текст цього проекту на паперових та електронних носіях, оформлений відповідно до вимог статті 25 Регламенту, до виконавчого апарату для реєстрації.
 3. Текст проекту, відредагований у відповідності до вимог Регламенту, заноситься в базу даних ради і видається на фірмовому бланку ради автору (його представнику) для подальшого оформлення.
 4. Проект рішення регуляторного характеру з відповідним аналізом регуляторного впливу підлягає обов’язковому оприлюдненню шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації та шляхом розміщення на офіційній сторінці розробника (автора проекту) в мережі Internet, а в разі їх відсутності на офіційному веб-сайті ради, не менше ніж за 30 днів до розгляду цього проекту рішення на сесії ради.
 5. Проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються

 

ними не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття, крім випадків виникнення надзвичайних  ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли проекти рішень оприлюднюються негайно після підготовки.

 

Стаття 25

 1. Проекти рішень та супровідні матеріали готуються і подаються на розгляд ради державною мовою.
 2. Проект рішення повинен складатися з таких частин:

констатуючої - в якій міститься посилання на закони, інші документи, що мають відношення до питання, та вказуються обставини, що викликали необхідність прийняття рішення;

резолютивної - в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці і терміни виконання поставленого завдання.

 1. Проект рішення повинен містити:

малий Герб України;

найменування ради;

відмітку про автора та дату надходження;

назву;

текст;

відмітку про наявність додатків;

візи: розробника проекту і дату; заступника голови райдержадміністрації, який відповідає за цю галузь, керівника управління (відділу) райдержадміністрації, до компетенції якого належить це питання, начальника юридичного відділу райдержадміністрації (якщо проект готують управління і відділи райдержадміністрації); після опрацювання у виконавчому апараті ради до вище перелічених додаються візи заступника голови ради, голови або заступника голови відповідної постійної комісії, керуючого справами виконавчого апарату ради, начальників відділів ради.

Проекти нормативно-правових актів ради, які мають регуляторний характер підлягають обов'язковому погодженню з відповідними територіальними підрозділами спеціально уповноважених державних органів.

Якщо проект стосується питань управління майном спільної власності територіальних громад району, його візує начальник відділу управління майном районної ради та начальник відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації, якщо правомочності з управління об'єктом спільної власності територіальних громад району делеговано райдержадміністрації.

Якщо проект готується виконавчим апаратом ради, його візує відповідальний працівник.

Візи включають у себе назву посади візувальника, підпис, розшифрування підпису і проставляються на останньому аркуші проекту рішення, як правило, на зворотній стороні і розміщуються таким чином: зліва - назва посади, справа - підпис і розшифрування підпису.

Візування проекту рішення є обов'язковим.

 1. Проект рішення ради без наявності вказаних реквізитів на пленарному засіданні не розглядається.
 2. У разі незгоди з проектом рішення особи, яка його візує, зауваження або доповнення викладаються на окремому аркуші, який є невід’ємним

додатком до проекту.

 1. До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі, а при необхідності - висновки відповідних комісій ради чи управлінь (відділів) районної державної адміністрації.
 2. Проект рішення щодо внесення змін та доповнень до попередніх рішень ради розробник проекту надає разом із копіями цих рішень.
 3. У випадку внесення проекту рішення, що передбачає матеріальні та інші витрати районного бюджету, мають додаватись фінансово-економічне обґрунтування та пропозиції щодо джерел покриття цих витрат.
 4. При наявності альтернативних проектів рішення сесії вони вносяться на розгляд ради у порядку надходження.

 

Стаття 26

 1. Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення оформляються виконавчим апаратом ради у вигляді порівняльної таблиці, підготовка остаточного варіанту рішення покладається на ініціаторів проекту.
 2. Готовність до розгляду питань на пленарному засіданні узгоджується президією ради і після розгляду постійними комісіями пропонується для формування порядку денного.

 

Стаття 27

 1. Пропозиції депутатів, постійних комісій, президії ради та голови районної державної адміністрації щодо змін та доповнень до проектів рішень ради подаються виключно у письмовому вигляді.
 2. Узагальнені та включені до порівняльної таблиці виконавчим апаратом ради пропозиції, зауваження до проектів рішень можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій або профільних постійних комісій.

 

Стаття 28

 1. На початку пленарного засідання ради головуючий оголошує проект порядку денного, який приймається за основу більшістю голосів депутатів від загального складу ради. Зміни та доповнення до проекту порядку денного ставляться на голосування у порядку їхнього надходження, після чого порядок денний приймається в цілому більшістю голосів від загального складу ради.
 2. Питання, як правило, розглядаються у послідовності, визначеній порядком денним засідання.
 3. Головуючий на засіданні може об'єднати обговорення кількох, пов'язаних між собою, питань порядку денного пленарного засідання ради. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, процедурне рішення приймається радою без обговорення.

 

РОЗДІЛ  ІІІ

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ РАДИ

 

Глава 1. Ведення пленарних засідань

 

Стаття 29

 1. Перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться реєстрація депутатів особисто за пред’явленням посвідчення депутата.

Дані реєстрацій є підставою для відкриття засідання.

 1. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.
 2. Сесію відкриває та веде голова ради або заступник голови районної ради, крім випадків, передбачених частиною другою статті 18 Регламенту.
 3. Головуючий інформує раду про кількість присутніх депутатів, кількість депутатів відсутніх з поважних причин.
 4. При відсутності кворуму головуючий на засіданні відкладає відкриття засідання чи переносить його на погоджений з депутатами термін.

 

Стаття 30

 1. На кожній сесії ради із числа депутатів обирається секретаріат у кількості трьох осіб. Пропозиції щодо персонального складу секретаріату погоджуються у постійних комісіях і вносяться головуючим на засіданні.
 2. Секретаріат сприяє веденню протоколу сесії, здійснює запис бажаючих виступити із числа запрошених, реєструє депутатські запити, довідки, повідомлення, заяви, пропозиції та інші матеріали, звернення громадян, що надійшли на адресу сесії, проставляє дату надходження та порядковий номер, після чого вони передаються головуючому на засіданні, дає роз'яснення депутатам з питань роботи сесії, візує протокол сесії.

 

Стаття 31

Головуючий на засіданні:

 • відкриває, веде та закриває засідання, оголошує перерви у пленарному засіданні ради;
 • оголошує, у разі необхідності, про перереєстрацію депутатів та повідомляє про її результати;
 • попереджає присутніх на закритому пленарному засіданні про процедуру проведення закритого пленарного засідання;
 • вносить на обговорення проекти рішень, оголошує їхню повну назву;
 • оголошує списки осіб, які записалися на виступ та надає слово для виступу;
 • надає слово для доповіді, співдоповіді, запитань, оголошує наступного виступаючого;
 • створює рівні можливості депутатам ради, депутатським фракціям, групам для участі в обговоренні питань відповідно до положень Регламенту;

 

 • організовує розгляд питань відповідно до норм Регламенту;
 • ставить питання на голосування, оголошує результати голосування;
 • оголошує офіційні повідомлення та запити депутатів ради;
 • оголошує перерву до 15 хвилин на вимогу депутатської фракції, за умови використання цього права фракцією не більше одного разу протягом розгляду одного питання;
 • підписує протокол засідання;
 • здійснює інші повноваження, надані Регламентом;
 • дотримується норм законодавчо встановлених вимог та Регламенту, вживає заходів щодо їхнього дотримання всіма присутніми на пленарному засіданні.

 

Стаття 32

 1. Головуючий на засіданні має право:

          1) у першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань;

2) ставити запитання доповідачам, співдоповідачам;

3) давати розпорядження виконавчому апарату ради про надання депутатам під час пленарного засідання додаткових матеріалів з питань, включених до порядку денного. Головуючий має право на позачергове слово з порядку ведення сесії, для довідок, відповідей на запитання, пояснень.

 1. Головуючий на засіданні, за погодженням із депутатами шляхом голосування, може надати слово запрошеним на сесію.
 2. Головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їхніх виступів.

 

Стаття 33

 1. Тривалість пленарного засідання визначається радою.
 2. Засідання ради, як правило, розпочинаються о десятій годині, з перервами через кожні дві години роботи і півгодинною перервою на обід, якщо не прийнято інше рішення.

 

Глава 2.  Розгляд питань на пленарних засіданнях ради

 

Стаття 34

Розгляд питання на пленарному засіданні включає:

1) доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

2) співдоповіді (у разі необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

3) виступи депутатів ради;

4) виступи депутатів обласної ради;

5) виступи запрошених (з дозволу депутатів);

6) оголошення головуючим на засіданні про припинення обговорення;

7) внесення депутатами пропозицій, які не були оголошені в ході обговорення, з обов’язковим поданням їх у письмовій формі до секретаріату сесії;

 

8) заключне слово доповідача і співдоповідачів;

9) уточнення та оголошення головуючим на пленарному засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитись на голосування;

10) виступи депутатів з мотивів голосування;

11) прийняття рішення.

 

Стаття 35

 1. Час для доповіді надається, як правило, до 30 хвилин, для співдоповідей - до 15 хвилин, для виступів - до 10 хвилин, для повторних виступів, для виступів з порядку денного, для репліки - до 3 хвилин, для заключного слова - до 5 хвилин, для відповідей на запитання – до 10 хвилин.
 2. За згодою більшості депутатів, присутніх на сесії, головуючий може продовжити час для виступу.
 3. У кінці кожної сесії відводиться 30 хвилин для «Різного» (виступів з короткими, до 3 хвилин, заявами і повідомленнями). Рішення з цих питань радою не приймаються.

 

Глава 3. Порядок виступів і надання слова на пленарних                   засіданнях ради

 

Стаття 36

 1. На пленарному засіданні ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого.
 2. Головуючий надає слово депутатам на підставі запису через секретаріат.
 3. Головуючий на засіданні, за погодженням з радою, може визначити іншу черговість виступаючих. Першочергове право для оприлюднення офіційної позиції фракції з даного питання надається особам, уповноваженим представляти фракцію.
 4. Доповіді, співдоповіді, виступи в обговоренні виголошуються з трибуни; заяви, запити, запитання: головуючим на засіданні та депутатами, запрошеними - із залу. При цьому депутат називає своє ім'я.
 5. Депутати ради мають першочергове право виступу з питання, що обговорюється. Депутати обласної ради можуть виступити з одного і того ж питання порядку денного лише один раз.
 6. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Вони формулюються коротко і чітко.
 7. Усі пропозиції щодо обговорюваного питання та процедури його розгляду, що подаються до секретаріату у ході засідання, адресуються головуючому на засіданні. Головуючий на засіданні оголошує письмові пропозиції та називає автора.

 

Стаття 37

 1. Якщо виступаючий повторює те, що вже виголошували інші промовці, головуючий на засіданні може звернутись до нього з проханням скоротити або закінчити виступ.
 2. Промовець не повинен відхилятися від теми обговорення, не може використовувати у своїй промові некоректні вирази, закликати до незаконних та насильницьких дій. Головуючий на засіданні у таких випадках зобов'язаний попередити промовця.
 3. Після другого попередження промовець позбавляється слова. Можливість повторного виступу з обговорюваного питання йому надається за рішенням ради.
 4. Депутатам, які наполягають на виступі, для обґрунтування його доцільності надається одна хвилина.
 5. Тексти виступів депутатів, які не встигли виступити з обговорюваного питання, на їхнє прохання можуть бути включені до стенограми сесії, якщо вони подаються в день засідання до секретаріату.

 

Глава 4. Організація голосування на пленарних засіданнях та                   процедура прийняття рішень

 

Стаття 38

 1. Рішення ради приймаються відкритим або таємним голосуванням у порядку, визначеному Регламентом.
 2. Відкрите голосування здійснюється:

      шляхом підняття рук для голосування,  підрахунок голосів здійснює лічильна комісія, яка утворюється на кожному пленарному засіданні за пропозиціями депутатських фракцій;

      шляхом подання іменних бюлетенів у порядку, встановленому на пленарному засіданні.

Після закінчення кожного голосування його результати оголошуються головуючим на пленарному засіданні.

 1. Рада може прийняти процедурне рішення щодо визначення виду і способу голосування з питання, що розглядається, якщо вид і спосіб голосування не встановлені законом і цим Регламентом.

 

Стаття 39

Після оголошення головуючим на засіданні про початок голосування, ніхто не має права його переривати і до оголошення результатів слово нікому не надається.

 

Стаття 40

 1. Перед голосуванням кількох пропозицій, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх і, якщо немає зауважень до змісту, переходить до голосування кожної пропозиції окремо, в порядку їх надходження.
 2. Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні чітко формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і якщо немає заперечень, відразу пропонує провести голосування щодо нього.

 

Стаття 41

При наявності двох або більше альтернативних проектів рішень з одного і того ж питання порядку денного пленарного засідання ради, головуючий ставить на голосування кожний з них, у порядку черговості надходження. Розгляду підлягає проект, який отримав відносну більшість голосів. Якщо два або більше проектів набрали однакову кількість голосів, по них проводиться повторне голосування за рішенням ради.

 

Стаття 42

Процедурні питання приймаються більшістю від присутніх на засіданні.                     Процедурні питання не потребують попереднього розгляду в комісіях.

Процедурними вважаються питання:

оголошення перерви в ході засідання;

перевірки кворуму;

зміни порядку ведення сесії;

припинення обговорення;

затвердження порядку розгляду питань;

перенесення розгляду питання;

пропозиції про повторне голосування;

вирішення технічних питань в залі засідань;

надання можливості взяти участь у обговоренні запрошеним особам.

Рішення ради з процедурних питань оформляються протокольно.

 

Стаття 43

 1. Голосування здійснюється депутатами особисто. При голосуванні кожен депутат має один голос і подає його «за» пропозицію, «проти» чи «утримався».
 2. Голосування за інших депутатів не допускається. Депутат, який був відсутній під час голосування, не може додати свій голос після закінчення голосування.

 

Стаття 44

 1. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, не підписані членом лічильної комісії, який їх видавав, ті, в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду, в яких неможливо з'ясувати волевиявлення депутата, а також бюлетені, результати волевиявлення (голосування) яких стали відомі стороннім особам до початку підрахунку результатів таємного голосування. Прізвища, додатково вписані до бюлетенів, при підрахунку голосів не враховуються.
 2. Забороняється заповнення депутатами бюлетенів для таємного голосування поза кабінами для голосування.
 3. Контроль сторонніми особами за волевиявленням депутата забороняється.
 4. Підрахунок результатів голосування лічильна комісія проводить у залі засідань ради.

 

Стаття 45

У разі встановлення лічильною комісією суттєвих порушень порядку голосування, рада приймає рішення про переголосування більшістю голосів від загального складу ради.

 

Стаття 46

 1. Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують члени лічильної комісії, але не менше половини від її загального складу. В разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.
 2. Голова лічильної комісії (або визначений нею доповідач - член лічильної комісії) зачитує протокол про підсумки таємного голосування. Головуючий на пленарному засіданні оголошує рішення ради, яке заноситься до протоколу пленарного засідання.
 3. У випадку, коли рішення не прийняте, проводиться повторне таємне голосування або питання знімається з обговорення рішенням більшості від загального складу ради.

 

Стаття 47

При голосуванні стосовно конкретних кандидатур кандидат вважається обраним чи затвердженим, якщо в результаті голосування він отримав більше половини голосів депутатів від загального складу ради.

 

Стаття 48

 1. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”: обрання голови районної ради, заступника голови ради, звільнення їх з посади, прийняття рішення про недовіру голові районної державної адміністрації, внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо кандидатури на посаду голови районної державної адміністрації та інших питань за рішенням ради.
 2. Для проведення таємного голосування бюлетенями та визначення його результатів рада обирає із числа депутатів лічильну комісію, склад якої визначається більшістю голосів депутатів від присутніх на пленарному засіданні. Кожна депутатська фракція має право на пропорційне представництво в лічильній комісії (не менше 10 відсотків від чисельності фракції). Засідання лічильної комісії правомочне, якщо в ньому бере участь дві третини її членів. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії.
 3. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.
 4. Після закінчення голосування голова лічильної комісії доповідає на пленарному засіданні про результати таємного голосування, виявлені порушення порядку голосування та відповідає на запитання депутатів.

 

Стаття 49

 1. Бюлетені для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості присутніх на сесії депутатів, виготовляються під контролем лічильної комісії. Вони повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом. Бюлетені підписуються членом лічильної комісії, який видає бюлетені присутнім на засіданні депутатам.

Вид та зразок бюлетеня для таємного голосування визначається лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів. 

Бюлетені для таємного голосування виготовляються окремо по кожній запропонованій для голосування посаді або питанню, що виноситься на голосування.

 1. Лічильна комісія перевіряє готовність кабіни для таємного голосування, опечатує скриньку та забезпечує всі необхідні умови для дотримання таємності голосування.
 2. Таємне голосування здійснюється депутатом ради особисто, за допомогою бюлетенів для таємного голосування.

 

Стаття 50

Якщо за результатами таємного голосування кандидата не було відповідно обрано, призначено, надано згоди на його призначення на посаду, проводиться повторний розгляд цього ж питання порядку денного з новим висуненням кандидатів. Кількість повторних розглядів таких питань не обмежується і вирішується радою в кожному конкретному випадку.

 

Стаття 51

У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення, після виступу з мотивів голосування за рішенням ради проводиться повторне голосування без обговорення.

 

Глава 6. Дотримання дисципліни та правил етики на пленарних      засіданнях ради

 

Стаття 52

 1. Депутат не повинен перешкоджати викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням, розмовами по мобільному телефону тощо), вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних дій.
 2. Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на пленарному засіданні неправильно тлумачить його слова або дії, він може звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень, зауважень чи репліки.
 3. Якщо депутат виголошує образливі слова на адресу іншого депутата або депутатської фракції, головуючий на пленарному засіданні попереджає цього депутата про недопустимість таких висловлювань або припиняє його виступ за згодою ради.
 4. Головуючий на пленарному засіданні надає промовцю додатковий час для виступу такої тривалості, на яку його виступ було перервано.
 5. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання чи виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні попереджає його про це, а в разі подальшого порушення вимог цього Регламенту позбавляє його слова.
 6. Депутати та запрошені у залі засідань зобов’язані перевести мобільні телефони у режим «без звуку».

 

РОЗДІЛ ІV

 

Р І Ш Е Н Н Я     Р А Д И

 

Глава 1.  Підготовка та розгляд актів ради

 

Стаття 53

 1. Акти ради повинні відображати волю та інтереси територіальних громад, бути законними та обґрунтованими, нести в собі практичну життєву необхідність, прийматися колегіально і гласно.
 2. Рішеннями ради є рішення, прийняті з питань порядку денного, а також процедурні рішення, які заносяться до протоколів пленарних засідань.
 3. Рада приймає рішення виключно на її пленарних засіданнях після обговорення питань більшістю голосів депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених законами України та Регламентом.

 

Стаття 54

 1. Проекти рішень ради готуються органами ради та депутатами, районною державною адміністрацією відповідно до вимог Інструкції з діловодства в районній раді, затвердженої головою ради, а також вимог Регламенту.
 2. До підготовки проекту рішення ради можуть бути залучені спеціалісти з цього питання.

     

Стаття  55

Постійні комісії, як правило, не пізніше, ніж за один день до розгляду на пленарному засіданні, повідомляють голову ради про свої пропозиції та

зауваження до проектів.

 

Стаття 56

З урахуванням висновків постійних комісій, тимчасових спеціальних комісій чи робочих груп, яким доручалося розглянути проект рішення, рада може:

1) прийняти рішення;

2) повернути проект рішення суб’єкту подання на доопрацювання з можливістю його розгляду на черговій сесії;

 3) не прийняти рішення у зв'язку з не набранням необхідної кількості голосів.

 

Стаття 57

 1. Рішення приймається за основу, коли за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради.
 2. Розгляд на пленарному засіданні ради поправок до проекту рішення проводиться лише після прийняття його за основу.
 3. Поправки до проекту рішення подаються у письмовому вигляді і ставляться головуючим на голосування в порядку надходження. Прийнятою вважається та поправка, за яку проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради.
 4. Рішення приймається в цілому, коли за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених законами України та Регламентом.

 

Стаття 58

Рішення ради може прийматись без обговорення на засіданні, якщо жоден з депутатів не заперечує проти цього.

Глава 2. Затвердження програми економічного і соціального розвитку району, районного бюджету, інших районних програм

 

Стаття 59

 1. Програма економічного і соціального розвитку району, районний бюджет та звіти про їх виконання затверджуються радою.
 2. Проекти районних програм подаються до виконавчого апарату ради лише за наявності пояснювальної записки, фінансового обґрунтування та позитивних висновків управління економіки та фінансового управління районної державної адміністрації про доцільність розроблення проекту програми та можливість її виконання за рахунок районного бюджету.

 

Стаття 60

 1. Проект рішення про районний бюджет готує районна державна адміністрація на підставі інформації, отриманої відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України.
 2. Районний бюджет затверджуються рішенням районної ради до 25 грудня

року, що передує плановому.

Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою

України не прийнято закон про Державний бюджет України, то при затвердженні районного бюджету  враховуються обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, субвенція на підготовку робітничих кадрів, медична субвенція, субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру, базова та реверсна дотації), визначені у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період.

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про

Державний бюджет України районна рада  приводить обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

 1. Стаття 61
 2. Проект рішення про районний бюджет перед його розглядом на сесії ради схвалюється районною державною адміністрацією. Разом з ним подається пояснювальна записка до проекту рішення, в якій повинна бути інформація відповідно до статті 76 Бюджетного кодексу України.
 3. Рішенням про районний бюджет визначаються:
 • загальна сума доходів, видатків та кредитування районного бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);
 • граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) районного бюджету в наступному бюджетному періоді;
 • доходи районного бюджету за  бюджетною  класифікацією (у додатку до рішення);
 • фінансування районного бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);
 • бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету за бюджетною класифікацією з обов'язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення);
 • бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення);
 • розмір оборотного залишку коштів районного бюджету;
 • додаткові положення, що регламентують процес виконання районного бюджету.
 1. Перелік захищених статей районного бюджету визначається відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України.

Стаття 62

 1. Рішення про внесення змін до рішення про районний бюджет ухвалюється радою за поданням офіційного висновку фінансового управління райдержадміністрації про перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду районного бюджету. Факт перевиконання доходної частини загального фонду районного бюджету визначається на підставі офіційних висновків фінансового управління райдержадміністрації за підсумками першого півріччя та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду при перевищенні доходів загального фонду районного бюджету, врахованих у розписі районного бюджету на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків.

Факт недоотримання доходів загального фонду районного бюджету визначається на підставі офіційних висновків фінансового управління райдержадміністрації за підсумками квартального звіту при недоотриманні доходів загального фонду районного бюджету, врахованих у розписі районного бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків.

У процесі виконання бюджету, у виняткових випадках, уточнення показників районного бюджету може проводитися спільним розпорядженням голови районної ради та голови районної державної адміністрації за наявності відповідних висновків профільних комісій та погодження президії районної ради з наступним затвердженням на черговому пленарному засіданні районної ради.

 1. Рішення про внесення змін до рішення про районний бюджет можуть бути також ухвалені радою у разі настання інших випадків, передбачених Бюджетним кодексом України.

 

Стаття 63

Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято відповідне рішення про районний бюджет, районна державна адміністрація має  право здійснювати витрати з районного бюджету лише на цілі, які визначені у рішенні про районний бюджет на попередній бюджетний період. При цьому щомісячні видатки сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу видатків, визначених рішенням ради про бюджет на попередній бюджетний період, крім випадків, передбачених частиною шостою статті 16 та частиною четвертою статті 23 Бюджетного кодексу України. До прийняття рішення про районний бюджет на поточний бюджетний період проводити капітальні видатки забороняється.

 

Стаття 64

Квартальний та річний звіти про виконання районного бюджету подаються до ради районною державною адміністрацією у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду. Перевірка звіту здійснюється  профільними комісіями ради, після чого рада затверджує звіт про виконання бюджету або приймає  інше рішення.

Стаття  65

Рада здійснює контроль за виконанням рішень про бюджет та інших повноважень, передбачених Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні".

 

Стаття 66

 1. Організація виконання рішень покладається:

програми економічного і соціального розвитку району – на управління економіки райдержадміністрації;

районного бюджету – на фінансове управління райдержадміністрації;

цільових програм з інших питань – на відповідні управління райдержадміністрації.

 1. Контроль за виконанням програми економічного і соціального розвитку району та районного бюджету, цільових програм з інших питань здійснює рада.

 

Глава 3.Запровадження рішень ради в дію

 

Стаття 67

 1. Рішення ради, крім рішень нормативно-правового характеру, набуває чинності з моменту прийняття його радою та підписання головуючого на пленарному засіданні ради, якщо нею не встановлений інший термін введення рішення в дію, і діє протягом терміну, зазначеного у рішенні.
 2. Рішення ради нормативно-правового характеру набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному веб-сайті ради та у друкованих засобах масової інформації, якщо в його тексті не визначено інший строк введення цього рішення у дію. 
 3. Рішення ради направляється (відповідно до реєстру розсилки) органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, посадовим особам не пізніше, ніж через 10 днів після його прийняття і є обов’язковим для виконання.
 4. Акти ради, прийняті в межах наданих їй повноважень, є обов'язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території. Вони підлягають  обов′язковому  оприлюдненню  на офіційному веб –сайті ради та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації ».

 

Стаття 68

Запропоновані в рішеннях ради пропозиції та рекомендації на адресу розташованих на території району підприємств, установ та організацій всіх форм власності повинні бути розглянуті їхніми керівниками, а результати розгляду повідомлені раді в  зазначений у рішенні термін.

 

 

Стаття 69

 1. Організація виконання рішень ради забезпечується органами та особами, зазначеними у рішеннях.
 2. Контроль за виконанням рішень здійснюють постійні комісії ради та особи, зазначені у рішенні.

 

Глава 4.  Протокол, стенограма

 

Стаття 70

 1. Пленарне засідання ради записується на електронні носії, з яких оформляється стенограма та протокол. Секретаріат пленарного засідання має право здійснювати контроль за їх виготовленням. Відповідальним за своєчасне подання протоколу на підпис головуючому на засіданні є начальник загального відділу виконавчого апарату ради.
 2. Якщо сесія триває кілька днів, протокол та стенограма за кожний день оформляються окремо, а матеріали за всю сесію – загальним протоколом, який підписується головуючим на пленарних засіданнях.
 3. Протокол оформляється виконавчим апаратом ради протягом 35 днів.
 4. Пленарне засідання ради стенографується. Запис та оформлення стенограми здійснює виконавчий апарат ради протягом 35 днів.

Стенограма повинна містити інформацію про день, час, місце проведення засідання, порядок денний засідання, прізвище головуючого на засіданні, повністю висвітлювати хід обговорення.

 1. Звуковий запис виступів на пленарному засіданні ради зберігається  в установленому порядку протягом року.

 

Стаття 71

Виконавчий апарат районної ради забезпечує наявність у протоколі таких документів і даних:

дата, час і місце проведення, кількість депутатів, присутніх на засіданні, головуючий, секретаріат, лічильна комісія, питання порядку денного, внесені на розгляд;

регламент, прізвища головуючого і виступаючих на засіданні;

повні результати голосування і прийняті рішення;

дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів та запрошених;

рішення ради;

матеріали, що є підставою для прийнятих рішень;

результати голосування;

тексти не виголошених виступів за бажанням депутатів;

письмові запити депутатів та відповідні рішення ради.

До протоколу додається список присутніх на засіданні з числа запрошених.

 

 

Стаття 72

Оригінали протоколів протягом скликання знаходяться у виконавчому апараті ради та, згідно із встановленим порядком, передаються до архіву.

 

Стаття 73

Стенограма  і протокол пленарного засідання ради є  офіційними документами та підтверджують процес обговорення і прийняття рішень радою.

 

Стаття 74

Стенограми, протоколи засідань ради надаються для ознайомлення депутатам виконавчим апаратом ради за їх письмовим зверненням та за погодженням голови ради.

 

                                                        РОЗДІЛ   V

 

ДЕПУТАТИ,  ПОСАДОВІ  ОСОБИ  ТА  ОРГАНИ  РАДИ

 

Глава 1.  Депутати ради

 

Стаття 75

Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення районною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.

Повноваження депутата можуть бути достроково припинені у випадках, передбачених законом.

 

Стаття 76

 1. Депутати ради здійснюють свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю.
 2. Депутат ради може мати до п’яти помічників-консультантів, правовий статус і умови діяльності яких визначаються Законом України „Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законами, Регламентом та Положенням про помічника-консультанта депутата Гадяцької районної ради, яке затверджується радою.

Кандидатури помічників-консультантів пропонуються депутатом.

 

Стаття 77

На час сесій, засідань постійних комісій, здійснення депутатських повноважень та в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків із відшкодуванням середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю.

 

 

Стаття 78

Депутат ради має право:

обирати і бути обраним до органів районної ради;

офіційно представляти виборців у раді та її органах;

пропонувати питання та вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю;

вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;

висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою та порушувати питання про розпуск органів, утворених радою та

звільнення цих посадових осіб;

брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;

виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування;

ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах чи протоколах засідань ради та її органів до їх опублікування;

оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, пропозиції громадян або їх об'єднань;

об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення  більшості в раді чи опозиції;

депутат ради користується і іншими правами згідно з діючим законодавством та цим Регламентом.

 

Стаття 79

Депутат ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на сесіях ради, засіданнях постійних та інших комісій, до складу яких він входить.

Депутат ради, який не входить до складу відповідних постійних та тимчасових комісій ради, може брати участь у їх роботі з правом дорадчого голосу.

 

Стаття 80

Депутат ради за дорученням голови, заступника голови ради, постійної комісії, до складу якої він входить, бере безпосередню участь у підготовці питань для розгляду на сесіях ради та засіданнях постійної або тимчасової комісії.

Депутат ради зобов'язаний бути присутнім на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших органах ради, до складу яких він входить.

Рада має право заслуховувати звіти депутата про виконання рішень ради на пленарних засіданнях.

 

Стаття 81

У разі неможливості бути присутнім на пленарному засіданні ради, засіданнях постійної комісії та інших органів ради, до складу яких депутат входить, він письмово або усно, з зазначенням причин, повідомляє заздалегідь про це особу, яка очолює відповідний орган ради, та відповідального працівника виконавчого апарату ради, який забезпечує організацію роботи відповідної комісії.

 

Стаття 82

У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, невиконання депутатом без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, рада може звернутися до районної виборчої комісії з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

 

Стаття 83

Депутат ради має право порушувати питання про необхідність проведення перевірок районної державної адміністрації в частині повноважень, делегованих їй радою, а також за дорученням ради або її органів брати участь у перевірках виконання рішень ради та вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівниками підприємств, установ і організацій, які перевіряються, незалежно від форм власності, та порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення.

 

Глава 2. Депутатські групи та  фракції

 

Стаття 84

Депутат має право входити до складу депутатської групи або депутатської фракції.

Депутати, які не бажають входити до складу депутатської групи або депутатської фракції вважаються позафракційними.

 

Стаття 85

 1. Для спільної роботи зі здійснення депутатських повноважень депутати ради можуть на основі взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи за спільністю проблем, які вони вирішують.
 2. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата ради.
 3. Членство депутата ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень.

 

Стаття 86

 1. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з п'яти депутатів та реєструється радою за поданням особи, яка її очолює. До подання додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу, партійної належності депутатів - членів групи та депутатів, які уповноважені її представляти.
 2. Організація діяльності депутатської групи визначається радою.
 3. Діяльність депутатської групи припиняється у випадках, передбачених законодавством України.

 

Стаття 87

 1. Депутати ради формують на партійній основі депутатські фракції.
 2. Порядок вступу до депутатської фракції або виходу з неї визначається рішенням відповідного вищого керівного органу політичної партії.
 3. Рішення про об'єднання депутатів у фракцію після надання відповідної заяви та списку утвореної фракції доводиться до відома депутатів ради головуючим на пленарному засіданні.

              

Стаття 88

Депутатські групи, фракції мають право:

 • на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради відповідно до кількості отриманих мандатів;
 • попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;
 • на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;
 • об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді та опозиції;
 • здійснювати інші права, передбачені законами України.

 

Стаття 89

Депутатські групи, фракції на основі об'єднання зусиль можуть створювати більшість в раді чи опозицію. Порядок формування та діяльності, права і гарантії більшості в раді та опозиції визначаються відповідними Положеннями, які затверджуються радою.

              

Глава 3. Голова ради

 

Стаття 90

 1. Голова ради обирається радою таємним голосуванням з числа її депутатів на строк повноважень ради.
 2. Голова ради здійснює свої обов'язки до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до законодавства України.

Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

 1. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді і може бути звільнений з посади радою шляхом таємного голосування.
 2. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд

ради на вимогу не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

 1. Голова ради у межах своїх повноважень видає розпорядження.

 

Глава 4.  Заступник голови ради

 

Стаття 91

 

 1. Заступник голови ради обирається радою в межах строку її повноважень за пропозицією голови ради з числа депутатів ради шляхом таємного голосування і здійснюють свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень.
 2. Заступник голови ради може бути достроково звільнений з посади за рішенням ради, яке приймаються шляхом таємного голосування. Питання про звільнення заступника голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або головою районної ради.
 3. У разі відсутності голови ради чи неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин, повноваження голови ради здійснює його заступник.
 4. Заступник голови ради працює у раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені законом для голови ради.

 

Глава 5.  Президія   ради

 

Стаття 92

 1. Рада утворює президію. Президія є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Рішення президії мають дорадчий характер.
 2. Президія діє на основі Положення про неї, що затверджується радою.
 3. До складу президії входять голова ради, заступник голови ради, голови постійних комісій, керівники депутатських груп і фракцій.
 4. Засідання президії з питань, що вносяться на розгляд сесії, скликаються по мірі необхідності.

 

Глава 6. Постійні та тимчасові контрольні комісії ради

 

Стаття 93

 1. Повноваження постійних комісій ради визначаються законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад” та Положенням про постійні комісії, яке затверджується радою.
 2. Склад постійних комісій обирається радою за пропозицією голови районної ради з урахуванням представництва фракцій та груп. Склад комісій обирається за списком.
 3. Депутат ради може бути членом лише однієї постійної комісії.
 4. Всі члени комісії мають рівні права.
 5.   Зміна в персональному складі комісії вважається такою, що відбулася , після прийняття  радою відповідного рішення.
 6. Персональний склад постійних комісій ради повинен містити: назву всіх постійних комісій; прізвища, імена по батькові відповідних депутатів ради; місце роботи; назву районної організації політичної партії, від якої обрано депутата.

 

Стаття 94

 1. Тимчасові контрольні комісії є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.
 2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.
 3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, у закритому режимі. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.
 4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради.
 5. У засіданнях тимчасових контрольних комісій мають право брати участь голова ради, заступник голови ради, голови постійних комісій, керуючий справами виконавчого апарату ради. Висновки і рекомендації постійної комісії , протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються на офіційному веб -сайті районної ради і надіються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

Глава 7. Розгляд депутатських звернень, запитів і запитань

 

Стаття 95

 1. Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Особи, яким адресоване депутатське звернення, зобов'язані у десятиденний строк розглянути порушене депутатом питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніше як у місячний строк.

Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може бути розглянуте у встановлений строк, депутату зобов'язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

 1. Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що йому повинні повідомити завчасно, але не пізніш як за п'ять календарних днів.
 2. Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення, він має право внести на сесію ради депутатський запит.

 

Стаття 96

Депутати ради відповідно до статті 49 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 21 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад” мають право депутатського запиту.

 

Стаття 97

 1. Депутатський запит - це підтримана більшістю від присутніх на пленарному засіданні ради вимога депутата ради до посадових осіб ради і її органів, сільського, селищного, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, а також до голови місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.
 2. Рада приймає рішення про доцільність направлення депутатського запиту відповідному органу або посадовій особі, до яких його звернуто, не менш як однією третиною депутатів від її загального складу.

Запит направляється за умови наявності відповіді на депутатське звернення з цього ж питання, яка не задовольнила депутата.

Стаття 98

 1. 1Депутатський запит може бути внесений депутатом ради або групою депутатів попередньо, або на початку пленарного засідання, пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради та оголошується перед розглядом планових питань.
 2. Рада може зобов'язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата ради.

 

Стаття 99

Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов'язані дати офіційну письмову відповідь на нього не пізніш як у 30-денний термін з дня його одержання або інший термін, встановлений радою. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений термін, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити про це голову ради та депутата, який вніс запит, і запропонувати інший термін, який не повинен перевищувати місяць після одержання запиту.

Контроль за дотриманням термінів надання офіційних письмових відповідей на депутатські запити покладається на керівництво та апарат ради.

 

Стаття 100

Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

 

РОЗДІЛ  VІ

 

З Д І Й С Н Е Н Н Я    Р А Д О Ю    Т А    Ї Ї    О Р Г А Н А М И

К О Н Т Р О Л Ь Н И Х   Ф У Н К Ц І Й   Т А   П О В Н О В А Ж Е Н Ь

 

Стаття 101

 1. Рада на своєму пленарному засіданні щорічно заслуховує звіт голови районної державної адміністрації про виконання програми економічного і соціального розвитку району, районного бюджету, а також про здійснення делегованих радою повноважень.
 2. Щорічний звіт голови райдержадміністрації з цих питань попередньо розглядається постійними комісіями ради, а також надається разом з іншими проектами документів депутатам. За підсумками обговорення звіту рада приймає рішення про прийняття звіту до уваги.
 3. В разі потреби рада заслуховує заступників голови, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації з питань виконання районного бюджету та інших делегованих радою райдержадміністрації повноважень.

 

Стаття 102

Рада встановлює постійний контроль за своєчасним реагуванням з боку виконавчої влади на запити депутатів, їх критичні зауваження та пропозиції.

 

Стаття 103

Постійні та тимчасові контрольні комісії ради здійснюють контроль за виконанням рішень ради згідно з Регламентом та законодавством України.

 

Стаття 104

Депутат ради має право порушувати в раді та її органах питання про необхідність проведення перевірок в межах компетенції ради діяльності розташованих на території району підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, а також державних органів і об'єднань громадян. За дорученням ради або її органу, голови ради, заступника голови ради, а також за власною ініціативою депутат може брати участь у перевірках, що проводяться за їх рішенням.

 

РОЗДІЛ  VП

 

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ, АНАЛІТИЧНЕ, ПРАВОВЕ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

 

Стаття 105

Організаційне, правове, документальне, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності депутатів, районної ради та її органів здійснюють виконавчий апарат районної ради та відділ управління майном районної ради.

Стаття 106

 1. Виконавчий апарат районної ради утворюється радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються та затверджуються радою за поданням голови, який здійснює керівництво виконавчим апаратом та очолює його за посадою.

Виконавчий апарат ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, іншими законами, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

Положення про виконавчий апарат ради затверджується розпорядженням голови ради.

 1. Відділ управління майном районної ради утворюється радою.

Рада затверджує положення «Про відділ управління майном районної ради».

Керівництво відділом здійснює його начальник. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється із займаної посади розпорядженням голови ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

 

РОЗДІЛ  VШ

 

Ч И Н Н І С Т Ь    Р Е Г Л А М Е Н Т У

 

Глава 1. Прийняття та зміна Регламенту

 

Стаття 107

 1. Регламент визначає організацію, порядок діяльності ради та її органів.
 2. Процедурні питання, не врегульовані законом чи Регламентом, вирішуються радою, у кожному конкретному випадку.
 3. Регламент ради є обов'язковим для виконання радою та її органами, а також у межах повноважень ради - підприємствами, організаціями, установами, розташованими на території району.
 4. Регламент, а також зміни та доповнення до Регламенту приймаються радою більшістю голосів від її загального складу.
 5. Зміни та доповнення можуть бути внесені до Регламенту за ініціативою голови ради, заступника голови ради, постійних комісій ради, депутатів.
 6. Зміни до Регламенту стають постійними нормами і вносяться до основного тексту після прийняття відповідного рішення радою.
 7. Цей Регламент діє до прийняття Регламенту радою нового скликання.

 

Глава 2.  Порядок припинення дії  Регламенту

 

Стаття 108

 

Чинність Регламенту або його окремих положень може бути призупинена чи припинена у зв'язку з невідповідністю законам України чи за рішенням ради.