Печать

Загальні положення

 1. Замовник СЕО

Сарівська сільська рада, с. Сари, Гадяцького р-ну, Полтавської області, вул. Центральна, 49

 

 1. Вид та основні цілі документу державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування

 

Документація державного планування — Генеральний план з розробкою плану зонування села Сари Сарівської сільської ради є документацією з просторового планування на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування стратегії та забудови та іншого використання території населеного пункту.

Завданнями проекту генерального плану з розробкою плану зонування населеного пункту є:

При розробленні генерального плану з планом зонування враховується Схеми планування території області та району, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

 

 1. Умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі ст. 24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій.

Визначення обсягу СЕО

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території села.

Визначення основних екологічних проблем

Основні екологічні проблеми, які наявні на території села Сари:

 1. Атмосферне повітря:
  1. забруднення атмосферного повітря автотранспортом;
  2. вплив на стан повітря промислових і сільськогосподарських підприємств.
 2. Водні ресурси:
  1. відсутність встановлених меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг;
  2. відсутність визначеного та облаштованого першого поясу санітарної охорони водних свердловин.
 3. Земельні ресурси:
  1. відсутність централізованої системи водовідведення в населеному пункті;
  2. наявність діючих кладовищ традиційного поховання в межах населеного пункту поруч с житловою забудовою.

 

 1. Здоров’я населення
  1. розташування частини житлової забудови в межах СЗЗ кладовищ;
  2. вплив забрудненого повітря (викиди промислових і сільськогосподарських підприємств та автотранспорту) на здоров’я населення.
 2. Поводження з відходами
  1. відсутність роздільного збору ТПВ.

Відносно визначених екологічних проблем на території населеного пункту в складі СЕО будуть визначені основні цілі охорони довкілля.

 

 1. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, в тому числі для здоров'я населення:

б) для територій з природоохоронним статусом:

- встановлення режиму використання територій в межах об'єктів ПЗФ (частина ландшафтного парку “Гадяцький”).

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

- населений пункт для якого розробляється генеральний план з планом зонування знаходиться на території Полтавської області, яка не граничить з сусідніми державами — транскордонні наслідки відсутні.

 

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

У контексті СЕО генерального плану з розробкою плану зонування села Сари Сарівської сільської ради і з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути варіант «нульовий», без впровадження проектних змін.

 

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Сфери охорони довкілля

Основні виявлені проблеми, пов’язані із проектом ДДП

Заходи, які передбачається розглянути.

Атмосферне повітря

Вплив автотранспорту та промислових та сільськогосподарських підприємств на стан повітря.

Впровадження технологій, спрямованих на зменшення забруднення атмосферного повітря.

Зонування територій підприємств з метою віднесення шкідливих процесів на найдальшу відстань від житлової забудови та прирівняних до неї об'єктів.

Реконструкція вулиць з ремонтом дорожнього покриття.

Водні ресурси

Забруднення стічними відходами життєдіяльності населення та господарств через відсутність в населеному пункту централізованої каналізації.

Скидання неочищених поверхневих вод.

Зменшення обсягів скидання неочищених та недостатньо очищених стоків у водні об’єкти, а також поліпшення екологічного стану поверхневих вод басейнів рік шляхом встановлення прибережних захисних смуг з відповідним режимом господарської діяльності в їх межах.

Облаштування системи дощової каналізації.

Встановлення першого поясу санітарної охорони водних свердловин.

Паспортизація і виявлення всіх джерел водопостачання на території села, отримання дозволів на спецводокористування.

Земельні ресурси

Біологічне забруднення ґрунтів в наслідок діяльності кладовищ.

Забруднення ґрунтів стічними водами.

Поступове припинення діяльності кладовищ, що знаходяться поруч з житловою забудовою з метою зменшення їх СЗЗ.

Облаштування систем централізованої дощової та побутової каналізацій.

Здоров'я населення

Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від автотранспорту та підприємств, діяльність кладовищ поблизу житлової забудови.

Впровадження технологій, спрямованих на зменшення забруднення атмосферного повітря.

Поступове припинення діяльності кладовищ, що знаходяться поруч з житловою забудовою з метою зменшення їх СЗЗ.

Резервування території для можливості відселення жителів села   чиї садиби знаходяться в межах проектних СЗЗ кладовищ.

Удосконалення системи громадського обслуговування (в тому числі у сфері охорони здоров'я).

Облаштування нових рекреаційних зон.

Поводження з відходами

Відсутність роздільного збору ТПВ та місць видалення відходів.

Наявність несанкціонованих місць складання відходів.

Модернізація системи збору побутових відходів.

Виявлення та ліквідація всіх місць несанкціонованого складання відходів.

 

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Орган до якого подаються зауваження:

Сарівська сільська рада, с. Сари, Гадяцького р-ну, Полтавської області, вул. Центральна, 49

Строки подання

15 діб (з10.06.2019 по 24.06.2019 р.) з дня розміщення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування “Генеральний план з розробкою плану зонування села Сари Сарівської сільської ради Гадяцького району Полтавської області.” (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”)